งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษทางด้านการบัญชี โดยการท่องจำ ของนักศึกษาสาขาการ บัญชี ห้อง 301 นางสาวจันทร์จิรา หลีกเลี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษทางด้านการบัญชี โดยการท่องจำ ของนักศึกษาสาขาการ บัญชี ห้อง 301 นางสาวจันทร์จิรา หลีกเลี่ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษทางด้านการบัญชี โดยการท่องจำ ของนักศึกษาสาขาการ บัญชี ห้อง 301 นางสาวจันทร์จิรา หลีกเลี่ยง ครูผู้สอนสาขางานบัญชี

2 การที่นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ ภาษาอังกฤษทางการบัญชี มีความสำคัญ และ จำเป็นต่อผู้เรียน สาขาการบัญชี เป็นอย่างมาก ดัง กฎบัตรอาเซียนข้อ 34 บัญญัติว่า “The working language of ASEAN shall be English” “ ภาษาที่ ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ ” ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็นเครื่องมืออันดับหนึ่ง สำหรับพลเมืองอาเซียน ในการสื่อสาร เพราะการ ติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ จะต้องใช้ ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง เอกสารส่วนใหญ่จะเป็น ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจึงควรจะต้องรู้ศัพท์ทางการ บัญชีให้มากขึ้น จากประสบการณ์ในการสอนวิชา บัญชี ของผู้วิจัย พบว่า เมื่อถามถึงความหมายของ คำศัพท์วิชาชีพบัญชีกับนักศึกษา นักศึกษาไม่ สามารถตอบความหมายของคำศัพท์นั้นได้ จึงอาจมี ผลกระทบต่อการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น และการ ทำงานของนักศึกษาในอนาคต

3 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทางการบัญชีเพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถพูดและ อ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทางการบัญชีได้อย่าง ถูกต้อง 1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทางการบัญชีเพิ่มขึ้น 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถพูดและ อ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ทางการบัญชีได้อย่าง ถูกต้อง วัตถุประสงค์ของการวิจัย

4 กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาพณิชยการ สาขางานการ บัญชี ห้อง 301 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถิน เทคโนโลยี จำนวน 23 คน ประชากร นักศึกษาพณิชยการ สาขางานการ บัญชี ห้อง 301 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถิน เทคโนโลยี ที่เรียนวิชา การบัญชีเกี่ยวกับ ภาษี การบัญชีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ

5 สถิติที่ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินผลการ ทดสอบการท่องจำ โดยการวิเคราะห์จาก ค่าเฉลี่ยครั้งก่อนการท่องจำและหลังการ ท่องจำ และเกณฑ์การประเมินดังนี้

6 ค่าเฉลี่ย 1.80

7 ค่าเฉลี่ย 8.37

8

9

10 ให้คำศัพท์นักศึกษา ทุกครั้งที่มีเรียน ตั่ง แต่สัปดาห์ที่ 1-12 ทำการท่องคำศัพท์ ใน สัปดาห์ที่ 17 โดย อ่านและ แปลความหมายท่อง คำศัพท์ได้ทั้งในเวลาเรียน และนอกเวลาเรียน ได้


ดาวน์โหลด ppt การวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ ภาษาอังกฤษทางด้านการบัญชี โดยการท่องจำ ของนักศึกษาสาขาการ บัญชี ห้อง 301 นางสาวจันทร์จิรา หลีกเลี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google