งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์จาก … คณะสู่หอกลาง by....JIM สืบเนื่องจากนโยบายของสถาบัน ฯ ที่มีการยุบรวมห้องสมุดจาก คณะต่าง ๆ มารวมไว้กับสำนักหอสมุดกลาง และได้เพิ่มพื้นที่อีกหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์จาก … คณะสู่หอกลาง by....JIM สืบเนื่องจากนโยบายของสถาบัน ฯ ที่มีการยุบรวมห้องสมุดจาก คณะต่าง ๆ มารวมไว้กับสำนักหอสมุดกลาง และได้เพิ่มพื้นที่อีกหนึ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์จาก … คณะสู่หอกลาง by....JIM สืบเนื่องจากนโยบายของสถาบัน ฯ ที่มีการยุบรวมห้องสมุดจาก คณะต่าง ๆ มารวมไว้กับสำนักหอสมุดกลาง และได้เพิ่มพื้นที่อีกหนึ่ง อาคารเชื่อมต่อกับอาคารเฉลิมพระเกียรติเดิม ห้องสมุดจึงได้ดำเนินการ ขนย้ายหนังสือภายใต้ข้อจำกัดในเรื่องของเวลา ซึ่งห้องสมุดได้ตะหนักถึง การให้บริการที่ต่อเนื่องแก่ผู้ใช้จึงได้ดำเนินการนำหนังสือขึ้นชั้นในทันที โดยที่ยังไม่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ในระบบให้ถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน งานบริการสารนิเทศเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขข้อมูลให้ ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน จึงได้ปรึกษาหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลหนังสือดังกล่าว และได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว ได้แก่ หนังสือ หมวด A-P จำนวนประมาณ 800 รายการ

2 ขั้นตอนการคัดเลือกหนังสือจากชั้น 1. ตรวจสอบที่สันหนังสือหากมีปี พ. ศ. / ค. ศ ปรากฎอยู่แสดงว่าเป็น หนังสือที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล เรียบร้อยแล้ว 2. ตรวจสอบ Barcode ของหนังสือแต่ละเล่มเพื่อแยกตัวเล่มตามสังกัด คณะเดิม ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาษาไทย M อังกฤษ K คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาษาไทย A อังกฤษ B คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาไทย H อังกฤษ I คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาษาไทย F อังกฤษ G 3. ตรวจสอบตราประทับของสังกัดห้องสมุดเดิมเพื่อตรวจสอบความ ถูกต้องประกอบกับ Barcode ด้วย

3 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลรวม คลิก Search

4 ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูลรวม - ตรวจสอบ Location ให้ตรง กับตัวเล่ม - ตรวจสอบ Status หาก ปรากฎ Status อื่นๆ ที่ไม่ใช่ Check Shelves ให้ดำเนินการแยกตาม หมวดหมู่เพื่อจัดส่งตัวเล่ม แก้ไข นับจำนวนหนังสือแต่ละคณะ แยกภาษาไทย – อังกฤษ จากนั้นจัดส่งไป ยังงานเทคนิค ( การวิเคราะห์ฯ )

5 - หลังจากรวบรวมตัวเล่มเพื่อ นำส่งแก้ไข จะต้องทำการเก็บรวบรวม ข้อมูลไว้ใน Excel เพื่อสะดวกในการค้นหาตัว เล่มกรณีมีผู้ใช้ต้องการใช้ตัว เล่ม ขั้นตอนการเก็บข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ

6 แนวทางในการปฏิบัติงานของหนังสือหมวดอื่น ๆ ก่อนส่งตัวเล่มให้งานเทคนิค ( การวิเคราะห์ฯ ) 1. จัดเรียงตัวเล่มตามหมวดหมู่ 2. สแกนบาร์โค้ดลงโปรแกรม Excel เพื่อเก็บข้อมูลไว้ตอบคำถาม ผู้ใช้บริการ กรณีหาหนังสือไม่พบ โดยการแยกหมวดหมู่ในแต่ละชีท จากนั้นจัดเรียงเลขบาร์โค้ดจากน้อยไปหามาก

7 ปัญหาที่พบ การดำเนินการในช่วงแรกมีนักศึกษาจิตอาสาช่วยขนย้ายหนังสือให้ โดย ไม่ได้เรียงหนังสือก่อน จึงทำให้เกิดปัญหากรณีมีผู้ต้องการใช้งาน ภายหลังจึงได้ทำการจัดเรียงหมวดหมู่เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

8 แลกเปลี่ยนประสบกาณ์ ระหว่างคุณกิจ กับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Thank You ประสบการณ์จาก … คณะสู่หอกลาง by....JIM


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์จาก … คณะสู่หอกลาง by....JIM สืบเนื่องจากนโยบายของสถาบัน ฯ ที่มีการยุบรวมห้องสมุดจาก คณะต่าง ๆ มารวมไว้กับสำนักหอสมุดกลาง และได้เพิ่มพื้นที่อีกหนึ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google