งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราบรรจุ ข้าราชการ 20 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้างประจำ 10 รวม 35 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง - มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ 2 (1. นางศรินทร์ เจริญผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราบรรจุ ข้าราชการ 20 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้างประจำ 10 รวม 35 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง - มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ 2 (1. นางศรินทร์ เจริญผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 20 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้างประจำ 10 รวม 35 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง - มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ 2 (1. นางศรินทร์ เจริญผล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ช่วยที่สำนักก่อสร้างวังทวี วัฒนา 2. นางณัฐธิดา บำรุงศรี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ช่วยที่กองตรวจราชการ เลขานุการกรม ฝ่ายประสานราชการ ข้าราชการ 55 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 11 ฝ่ายช่วยอำนวยการ ข้าราชการ 11 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 55 ฝ่ายสารบรรณ ข้าราชการ 44 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ 44

3 ที่กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 1.1 งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ เรื่อง / เล่ม 25,2002,6304,7555,9477,0607,6979,33610,60912,20714,17516,50118,46720,912 (2) ส่งหนังสือ เรื่อง 37,0003,3256,3558,0619,86611,18413,82315,75618,20021,15924,67527,83231,225 (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง 170,0004,303 (4) จัดเก็บ เรื่อง 22,5002,4314,3655,5576,6477,2598,84310,06311,61613,41815,54917,33422,946 (5) ส่ง เรื่อง (6) ร่างหนังสือ เรื่อง 3, ,0101,1701,3651,7181,9452,156 (7) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 113,06011,01719,38927,52335,80642,93051,88160,67368,64277,81586,49295,275105, การเงิน & บัญชี (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน.... เรื่อง (2) เบิกจ่ายงบประมาณ เรื่อง (3) รายงาน Online ครั้ง พัสดุ (1) จัดซื้อ / จัดจ้าง ครั้ง (2) การเบิกจ่ายวัสดุ ครั้ง (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง

4 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 งานช่วยอำนวยการ 2.1 ประชุมกรม และ กระทรวง ( ครั้ง ) พิธีการ ( ครั้ง ) กิจกรรม / โครงการ พิเศษ ( ครั้ง ) รายงานผลศูนย์ดำรง ธรรม ( ครั้ง ) งานประสานราชการ 3.1 จัดทำแผนและ เป้าหมายผลผลิตการ บริหารงานด้านช่าง ปี ๒๕๕๘ ค1ค1 ค2ค2 ค3ค3 ค4ค4 ค4ค4 ค4ค4 ค4ค4 ค4ค4 ค4ค4 ค4ค4 ค4ค4 ค4ค4 --- ค 1- ค 2 ค3ค3 ค4ค

5 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 3 งานประสานราชการ 3.2 จัดทำคำขอตั้ง งบประมาณ ( จังหวัด ) 76 ข1ข1 ข2ข2 ข2ข2 ข3ข3 ข3ข3 ข4ข4 ข4ข4 ข4ข4 ข4ข4 ข4ข4 ข4ข4 ข4ข4 ข 1- ข 2 ข 2- ข รายงานการ ให้บริการด้านช่าง ( ครั้ง ) การออกร้านงาน กาชาด ก1ก1 ก2ก2 ก3ก3 ก4ก4 ก5ก5 ก6ก6 ก 6, ก 7 ก7ก7 ก8ก8 ก8ก8 ก8ก8 ก8ก8 ก8ก8 ก 1, ก 2 ก3ก3 ก3ก3 ก4ก4 ก 5, ก 7 ก7ก7 ก7ก7 ก7ก7 ก7ก7 ก8ก8

6 ที่งบประมาณ เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน -

7 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. 3,287, งบดำเนินงาน 3,287, , ,999229,30939, ,16351, ,827189,27719,650391, , , ,779117,64066, ,368109, ,99484,03046,560224,76590, งบลงทุน

8 หมายเหตุ 3.1 จัดทำแผนและเป้าหมายผลผลิตการบริการด้านช่างประจำปี 2558 ค 1 หมายถึง แจ้งจังหวัดให้จัดทำแผนและเป้าหมายผลผลิตการบริการด้านช่างตามแบบฟอร์มที่กำหนด ค 2 หมายถึง รวบรวมข้อมูลที่จังหวัดส่งมา ค 3 หมายถึง ประสาน / ติดตามข้อมูล ค 4 หมายถึง จัดส่งข้อมูลแผนแลเป้าหมายการบริการด้านช่าง ส่งกองแผนงาน 3.3 การจัดตั้งทำคำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2558 ข 1 หมายถึง แจ้งจังหวัดให้จัดทำคำตั้งของบประมาณตามแบบฟอร์มที่กำหนด ข 2 หมายถึง รวบรวมข้อมูลที่จังหวัดส่งมา แยกเป็นหมวดๆ เช่น - เงินเดือน, ค่าจ้างประจำ, พนักงานราชการ - หมวกค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ - หมวดค่าสาธารณูปโภค - หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข 3 หมายถึง รวบรวมคำขอฯ ส่ง กผง. ข 4 หมายถึง การรวบรวมค่าของงบประมาณเหลือจ่ายจากจังหวัดให้กองคลังพิจารณา

9 3.4 กิจกรรมออกร้านกาชาด ก 1 หมายถึง ประชุมร่วมสภากาชาด ก 2 หมายถึง ขออนุมัติจัดงาน / ตั้งคณะกรรมการ ก 3 หมายถึง ประชุมตั้งคณะทำงาน ก 4 หมายถึง ทำสลาก / จัดจำหน่าย ก 5 หมายถึง ขอรับบริจาคของรางวัล / จัดซื้อของรางวัล ก 6 หมายถึง ออกร้าน ณ สวนอัมพร ก 7 หมายถึง สรุปผลการจัดกิจกรรมกาชาด / รายงาน ก 8 หมายถึง ถวายเงินฯ


ดาวน์โหลด ppt อัตราบรรจุ ข้าราชการ 20 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้างประจำ 10 รวม 35 อัตราข้าราชการ 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง - มาช่วยราชการ - ไปช่วยราชการ 2 (1. นางศรินทร์ เจริญผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google