งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

2 ปี 2557

3 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 2.เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 3.เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินหน่วยงานซ่อมบำรุง และประเมินผลการให้บริการของหน่วยงานซ่อมบำรุง

4 วิธีดำเนินการ แจกแบบสอบถามให้กับผู้ใช้บริการตามหน่วยงานต่างๆทั้งหมด 95 ฉบับแบบสอบถามคืนจำนวน 86 ฉบับ

5 หัวข้อการวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
1.ด้านการบริการโดยรวม 2.ด้านการซ่อมตามปกติ 3.ด้านการซ่อมฉุกเฉิน 9339 4.ด้านบริการน้ำอุปโภค / บริโภค

6 แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการงานซ่อมบำรุง
สรุปผลความพึงพอใจ ลำดับที่ แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการงานซ่อมบำรุง ดีมาก/ใบ ดี/ใบ พอใช้/ใบ ปรับปรุง/ใบ ไม่ลงคะแนน คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม %รวม ด้านบริการโดยรวม 5 4 3 2 1 ความสะดวกในการโทรติดต่อสื่อสารหน่วยงาน 38 57 418 475 88.00 วาจาในการสนทนาทางโทรศัพท์ 40 55 420 88.42 การสนทนาของช่างผู้ปฏิบัติงาน 30 65 410 86.32 การแต่งกายของช่างผู้ปฎิบัติงาน 43 52 423 89.05

7 แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการงานซ่อมบำรุง
ลำดับที่ แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการงานซ่อมบำรุง ดีมาก/ใบ ดี/ใบ พอใช้/ใบ ปรับปรุง/ใบ ไม่ลงคะแนน คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม %รวม ด้านการซ่อมตามปกติ 1 ความสะดวกในการแจ้งซ่อม 46 48 425 475 89.47 2 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 40 47 8 412 86.74 3 การแนะนำหลังการซ่อม 29 59 7 402 84.63 4 ความสะอาดของสถานที่หลังการซ่อมเสร็จ 20 69 6 394 82.95 5 คุณภาพของงานซ่อม 35 414 87.16

8 แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการงานซ่อมบำรุง
ลำดับที่ แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการงานซ่อมบำรุง ดีมาก/ใบ ดี/ใบ พอใช้/ใบ ปรับปรุง/ใบ ไม่ลงคะแนน คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม %รวม ด้านการซ่อมแซมฉุกเฉิน 9339 Call Center 1 ความรวดเร็วในการติดต่อกลับ 30 47 17 391 475 82.32 2 การประกันเวลาถึงหน้างานภายใน 20 นาที 28 44 13 10 375 78.95 3 การสนทนาทางโทรศัพ์กับ Call Center 56 11 397 83.58 4 การให้คำแนะนำของ Call Center 19 51 25 374 78.74

9 แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการงานซ่อมบำรุง
ลำดับที่ แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการงานซ่อมบำรุง ดีมาก/ใบ ดี/ใบ พอใช้/ใบ ปรับปรุง/ใบ ไม่ลงคะแนน คะแนนที่ได้ คะแนนเต็ม %รวม ด้านบริการน้ำอุปโภค/บริโภค 1 ความเพียงพอกับการใช้น้ำอุปโภค 23 68 4 399 475 84.00 2 ความสะอาดของน้ำอุปโภค 30 61 406 85.47 3 ความเพียงพอของน้ำดื่ม 24 59 10 390 82.11 กลิ่นและรสชาติของน้ำดื่ม 49 15 393 82.74 5 ความสะอาดของน้ำดื่ม 34 60 413 86.95 6 ความสะอาดของบรรจุภัณฑ์น้ำดื่ม 22 71 400 89.89

10 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
1 ถังน้ำไม่พอใช้ต้องการให้เพิ่มถังน้ำดื่มให้อีก เพราะน้ำต้องใช้ทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ 2 ความรวดเร็วระหว่างการเบิกอะไหล่ ควรปรับปรุง 3 น้ำ ต้องปรับปรุงของภาชนะในการบรรจุ น้ำเมื่อมาตั้งทิ้งไว้มีน้ำรั่วบ่อยครั้ง ภาชนะมีคราบเขียวคล้ายตะไคร น้ำก็มี แกลลอนน้ำไม่พอใช้หมุนเวียน เนื่องจากรั่วและยังขอเบิกไม่ได้ 4 รวดเร็วทันใจดี การทำงานมีประสิทธิภาพ 5 บริการรวดเร็วทันใจ มีน้ำใจ 6 เบิกอะไหล่นาน เตียงไฟฟ้าซ่อมบอกเวลาไม่ได้ 7 อุปกรณ์ในการซ่อมส่วนที่ต้องเบิกของต้องการให้เร็วกว่านี้ สรุปผลการประเมินจากเป้าหมายที่วางไว้ 80% หัวข้อที่ต้องปรับปรุง ด้านการซ่อมแซมฉุกเฉิน 9339 Call Center การประกันเวลาถึงหน้างานภายใน 20 นาที การให้คำแนะนำของ Call Center

11 แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการงานซ่อมบำรุง
ลำดับที่ แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการงานซ่อมบำรุง ครั้งที่ 1/2556 ครั้งที่ 2/2556 ครั้งที่ 1/2557 ครั้งที่ 2/2557 ด้านบริการโดยรวม 1 ความสะดวกในการโทรติดต่อสื่อสารหน่วยงาน 84.72 85.68 86.45 88.00 2 วาจาในการสนทนาทางโทรศัพท์ 81.35 85.81 88.42 3 การสนทนาของช่างผู้ปฏิบัติงาน 80.90 86.32 87.53 4 การแต่งกายของช่างผู้ปฎิบัติงาน 86.11 87.96 89.05 ด้านการซ่อมตามปกติ ความสะดวกในการแจ้งซ่อม 82.47 85.05 88.60 89.47 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 80.67 83.37 86.24 86.74 การแนะนำหลังการซ่อม 75.96 78.95 81.08 84.63 ความสะอาดของสถานที่หลังการซ่อมเสร็จ 77.53 80.00 79.78 82.95 5 คุณภาพของงานซ่อม 84.27 82.15 87.16 ด้านการซ่อมแซมฉุกเฉิน 9339 Call Center ความรวดเร็วในการติดต่อกลับ 78.32 78.28 82.32 การประกันเวลาถึงหน้างานภายใน 20 นาที 74.16 77.05 78.06 การสนทนาทางโทรศัพ์กับ Call Center 77.75 80.21 80.22 83.58 การให้คำแนะนำของ Call Center 76.63 79.58 78.74 ด้านบริการน้ำอุปโภค/บริโภค ความเพียงพอกับการใช้น้ำอุปโภค 84.21 80.43 84.00 ความสะอาดของน้ำอุปโภค 83.79 81.94 85.47 ความเพียงพอของน้ำดื่ม 82.11 กลิ่นและรสชาติของน้ำดื่ม 82.53 82.74 ความสะอาดของน้ำดื่ม 83.44 86.95 6 ความสะอาดของบรรจุภัณฑ์น้ำดื่ม 87.42 85.17 89.89

12

13 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การวัดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google