งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี 2557 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ และ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 2. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี 2557 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ และ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 2. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปี 2557

3 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ และ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 2. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ 3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินหน่วยงานซ่อมบำรุง และประเมินผลการให้บริการของหน่วยงานซ่อมบำรุง

4 วิธีดำเนินการ แจกแบบสอบถามให้กับ ผู้ใช้บริการตามหน่วยงาน ต่างๆทั้งหมด 95 ฉบับ แบบสอบถามคืนจำนวน 86 ฉบับ

5 หัวข้อการวัดความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ 1. ด้านการบริการ โดยรวม 2. ด้านการซ่อมตามปกติ 3. ด้านการซ่อมฉุกเฉิน 9339 4. ด้านบริการน้ำอุปโภค / บริโภค

6 สรุปผลความพึงพอใจ ลำดับ ที่ แบบสอบถามความคิดเห็นการ ให้บริการงานซ่อมบำรุง ดี มาก / ใบดี / ใบ พอใ ช้ / ใบ ปรับปรุ ง / ใบ ไม่ ลงคะแ นน คะแนน ที่ได้ คะแน นเต็ม % รวม ด้านบริการ โดยรวม 54321 1 ความสะดวกในการโทร ติดต่อสื่อสารหน่วยงาน 3857 418475 88.0 0 2 วาจาในการสนทนา ทางโทรศัพท์ 4055 420475 88.4 2 3 การสนทนาของช่าง ผู้ปฏิบัติงาน 3065 410475 86.3 2 4 การแต่งกายของช่างผู้ ปฎิบัติงาน 4352 423475 89.0 5

7 ลำดับ ที่ แบบสอบถามความคิดเห็นการ ให้บริการงานซ่อมบำรุง ดีมาก / ใบดี / ใบ พอใ ช้ / ใบ ปรับปรุ ง / ใบ ไม่ ลงคะแน น คะแนน ที่ได้ คะแนน เต็ม % รวม ด้านการซ่อมตามปกติ 1 ความสะดวกในการแจ้งซ่อม 46481 42547589.47 2 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 40478 41247586.74 3 การแนะนำหลังการซ่อม 29597 40247584.63 4 ความสะอาดของสถานที่หลังการซ่อม เสร็จ 20696 39447582.95 5 คุณภาพของงานซ่อม 35591 41447587.16

8 ลำดับ ที่ แบบสอบถามความคิดเห็นการ ให้บริการงานซ่อมบำรุง ดี มาก / ใบดี / ใบ พอใ ช้ / ใบ ปรับป รุง / ใบ ไม่ ลงคะแ นน คะแน นที่ได้ คะแน นเต็ม % รวม ด้านการซ่อมแซมฉุกเฉิน 9339 Call Center 1 ความรวดเร็วในการติดต่อกลับ 3047171 391475 82.3 2 2 การประกันเวลาถึงหน้างานภายใน 20 นาที 28441310 375475 78.9 5 3 การสนทนาทางโทรศัพ์กับ Call Center285611 397475 83.5 8 4 การให้คำแนะนำของ Call Center 195125 374475 78.7 4

9 ลำดับ ที่ แบบสอบถามความคิดเห็นการ ให้บริการงานซ่อมบำรุง ดีมาก / ใบดี / ใบ พอใ ช้ / ใบ ปรับปรุ ง / ใบ ไม่ ลงคะแน น คะแนน ที่ได้ คะแนน เต็ม % รวม ด้านบริการน้ำอุปโภค / บริโภค 1 ความเพียงพอกับการใช้น้ำอุปโภค 23684 399475 84.0 0 2 ความสะอาดของน้ำอุปโภค 30614 406475 85.4 7 3 ความเพียงพอของน้ำดื่ม 2459102 390475 82.1 1 4 กลิ่นและรสชาติของน้ำดื่ม 3049151 393475 82.7 4 5 ความสะอาดของน้ำดื่ม 34601 413475 86.9 5 6 ความสะอาดของบรรจุภัณฑ์น้ำดื่ม 22712 400475 89.8 9

10 ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะ 1 ถังน้ำไม่พอใช้ต้องการให้เพิ่มถังน้ำดื่มให้อีก เพราะน้ำต้องใช้ทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ 2 ความรวดเร็วระหว่างการเบิกอะไหล่ ควรปรับปรุง 3 น้ำ ต้องปรับปรุงของภาชนะในการบรรจุ น้ำเมื่อมาตั้งทิ้งไว้มีน้ำรั่วบ่อยครั้ง ภาชนะมีคราบเขียวคล้ายตะไคร น้ำก็มี แกลลอนน้ำไม่พอใช้หมุนเวียน เนื่องจากรั่วและยังขอเบิกไม่ได้ 4 รวดเร็วทันใจดี การทำงานมีประสิทธิภาพ 5 บริการรวดเร็วทันใจ มีน้ำใจ 6 เบิกอะไหล่นาน เตียงไฟฟ้าซ่อมบอกเวลาไม่ได้ 7 อุปกรณ์ในการซ่อมส่วนที่ต้องเบิกของต้องการให้เร็วกว่านี้ สรุปผลการประเมินจากเป้าหมายที่วางไว้ 80% หัวข้อที่ต้องปรับปรุง ด้านการซ่อมแซมฉุกเฉิน 9339 Call Center การประกันเวลาถึงหน้างานภายใน 20 นาที การให้คำแนะนำของ Call Center

11 ลำดับที่ แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการงานซ่อม บำรุงครั้งที่ 1/2556 ครั้งที่ 2/2556 ครั้งที่ 1/2557 ครั้งที่ 2/2557 ด้านบริการโดยรวม 1 ความสะดวกในการโทรติดต่อสื่อสารหน่วยงาน 84.7285.6886.4588.00 2 วาจาในการสนทนาทางโทรศัพท์ 81.3585.6885.8188.42 3 การสนทนาของช่างผู้ปฏิบัติงาน 80.9086.3287.5386.32 4 การแต่งกายของช่างผู้ปฎิบัติงาน 80.9086.1187.9689.05 ด้านการซ่อมตามปกติ 1 ความสะดวกในการแจ้งซ่อม 82.4785.0588.6089.47 2 ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 80.6783.3786.2486.74 3 การแนะนำหลังการซ่อม 75.9678.9581.0884.63 4 ความสะอาดของสถานที่หลังการซ่อมเสร็จ 77.5380.0079.7882.95 5 คุณภาพของงานซ่อม 84.2782.9582.1587.16 ด้านการซ่อมแซมฉุกเฉิน 9339 Call Center 1 ความรวดเร็วในการติดต่อกลับ 75.9678.3278.2882.32 2 การประกันเวลาถึงหน้างานภายใน 20 นาที 74.1677.0578.0678.95 3 การสนทนาทางโทรศัพ์กับ Call Center 77.7580.2180.2283.58 4 การให้คำแนะนำของ Call Center 76.6379.5880.0078.74 ด้านบริการน้ำอุปโภค / บริโภค 1 ความเพียงพอกับการใช้น้ำอุปโภค 80.2284.2180.4384.00 2 ความสะอาดของน้ำอุปโภค 80.2283.7981.9485.47 3 ความเพียงพอของน้ำดื่ม 81.3584.0080.0082.11 4 กลิ่นและรสชาติของน้ำดื่ม 80.2282.5380.4382.74 5 ความสะอาดของน้ำดื่ม 80.2282.5383.4486.95 6 ความสะอาดของบรรจุภัณฑ์น้ำดื่ม 80.0087.4285.1789.89

12

13 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ปี 2557 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ และ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 2. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google