งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี 2557 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ และ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 2. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี 2557 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ และ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 2. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปี 2557

3 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ และ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 2. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ 3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินหน่วยงานซ่อมบำรุง และประเมินผลการให้บริการของหน่วยงานซ่อมบำรุง

4 วิธีดำเนินการ แจกแบบสอบถามให้กับ ผู้ใช้บริการตามหน่วยงาน ต่างๆทั้งหมด 95 ฉบับ แบบสอบถามคืนจำนวน 86 ฉบับ

5 หัวข้อการวัดความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ 1. ด้านการบริการ โดยรวม 2. ด้านการซ่อมตามปกติ 3. ด้านการซ่อมฉุกเฉิน ด้านบริการน้ำอุปโภค / บริโภค

6 สรุปผลความพึงพอใจ ลำดับ ที่ แบบสอบถามความคิดเห็นการ ให้บริการงานซ่อมบำรุง ดี มาก / ใบดี / ใบ พอใ ช้ / ใบ ปรับปรุ ง / ใบ ไม่ ลงคะแ นน คะแนน ที่ได้ คะแน นเต็ม % รวม ด้านบริการ โดยรวม ความสะดวกในการโทร ติดต่อสื่อสารหน่วยงาน วาจาในการสนทนา ทางโทรศัพท์ การสนทนาของช่าง ผู้ปฏิบัติงาน การแต่งกายของช่างผู้ ปฎิบัติงาน

7 ลำดับ ที่ แบบสอบถามความคิดเห็นการ ให้บริการงานซ่อมบำรุง ดีมาก / ใบดี / ใบ พอใ ช้ / ใบ ปรับปรุ ง / ใบ ไม่ ลงคะแน น คะแนน ที่ได้ คะแนน เต็ม % รวม ด้านการซ่อมตามปกติ 1 ความสะดวกในการแจ้งซ่อม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การแนะนำหลังการซ่อม ความสะอาดของสถานที่หลังการซ่อม เสร็จ คุณภาพของงานซ่อม

8 ลำดับ ที่ แบบสอบถามความคิดเห็นการ ให้บริการงานซ่อมบำรุง ดี มาก / ใบดี / ใบ พอใ ช้ / ใบ ปรับป รุง / ใบ ไม่ ลงคะแ นน คะแน นที่ได้ คะแน นเต็ม % รวม ด้านการซ่อมแซมฉุกเฉิน 9339 Call Center 1 ความรวดเร็วในการติดต่อกลับ การประกันเวลาถึงหน้างานภายใน 20 นาที การสนทนาทางโทรศัพ์กับ Call Center การให้คำแนะนำของ Call Center

9 ลำดับ ที่ แบบสอบถามความคิดเห็นการ ให้บริการงานซ่อมบำรุง ดีมาก / ใบดี / ใบ พอใ ช้ / ใบ ปรับปรุ ง / ใบ ไม่ ลงคะแน น คะแนน ที่ได้ คะแนน เต็ม % รวม ด้านบริการน้ำอุปโภค / บริโภค 1 ความเพียงพอกับการใช้น้ำอุปโภค ความสะอาดของน้ำอุปโภค ความเพียงพอของน้ำดื่ม กลิ่นและรสชาติของน้ำดื่ม ความสะอาดของน้ำดื่ม ความสะอาดของบรรจุภัณฑ์น้ำดื่ม

10 ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะ 1 ถังน้ำไม่พอใช้ต้องการให้เพิ่มถังน้ำดื่มให้อีก เพราะน้ำต้องใช้ทั้งผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ 2 ความรวดเร็วระหว่างการเบิกอะไหล่ ควรปรับปรุง 3 น้ำ ต้องปรับปรุงของภาชนะในการบรรจุ น้ำเมื่อมาตั้งทิ้งไว้มีน้ำรั่วบ่อยครั้ง ภาชนะมีคราบเขียวคล้ายตะไคร น้ำก็มี แกลลอนน้ำไม่พอใช้หมุนเวียน เนื่องจากรั่วและยังขอเบิกไม่ได้ 4 รวดเร็วทันใจดี การทำงานมีประสิทธิภาพ 5 บริการรวดเร็วทันใจ มีน้ำใจ 6 เบิกอะไหล่นาน เตียงไฟฟ้าซ่อมบอกเวลาไม่ได้ 7 อุปกรณ์ในการซ่อมส่วนที่ต้องเบิกของต้องการให้เร็วกว่านี้ สรุปผลการประเมินจากเป้าหมายที่วางไว้ 80% หัวข้อที่ต้องปรับปรุง ด้านการซ่อมแซมฉุกเฉิน 9339 Call Center การประกันเวลาถึงหน้างานภายใน 20 นาที การให้คำแนะนำของ Call Center

11 ลำดับที่ แบบสอบถามความคิดเห็นการให้บริการงานซ่อม บำรุงครั้งที่ 1/2556 ครั้งที่ 2/2556 ครั้งที่ 1/2557 ครั้งที่ 2/2557 ด้านบริการโดยรวม 1 ความสะดวกในการโทรติดต่อสื่อสารหน่วยงาน วาจาในการสนทนาทางโทรศัพท์ การสนทนาของช่างผู้ปฏิบัติงาน การแต่งกายของช่างผู้ปฎิบัติงาน ด้านการซ่อมตามปกติ 1 ความสะดวกในการแจ้งซ่อม ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การแนะนำหลังการซ่อม ความสะอาดของสถานที่หลังการซ่อมเสร็จ คุณภาพของงานซ่อม ด้านการซ่อมแซมฉุกเฉิน 9339 Call Center 1 ความรวดเร็วในการติดต่อกลับ การประกันเวลาถึงหน้างานภายใน 20 นาที การสนทนาทางโทรศัพ์กับ Call Center การให้คำแนะนำของ Call Center ด้านบริการน้ำอุปโภค / บริโภค 1 ความเพียงพอกับการใช้น้ำอุปโภค ความสะอาดของน้ำอุปโภค ความเพียงพอของน้ำดื่ม กลิ่นและรสชาติของน้ำดื่ม ความสะอาดของน้ำดื่ม ความสะอาดของบรรจุภัณฑ์น้ำดื่ม

12

13 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ปี 2557 1. เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการให้มีประสิทธิภาพ และ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ 2. เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา คุณภาพการให้บริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google