งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอุดม เสาร์เอ้ย วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ การพัฒนาระบบทะเบียน ของ โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี จังหวัด เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอุดม เสาร์เอ้ย วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ การพัฒนาระบบทะเบียน ของ โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี จังหวัด เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายอุดม เสาร์เอ้ย วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ การพัฒนาระบบทะเบียน ของ โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี จังหวัด เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย ระบบทะเบียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของ โรงเรียนเมโทร เทคโนโลยี นั้นยังเป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจาก โปรแกรม Fox Pro ซึ่งผู้ใช้หรือเจ้าหน้าที่ทะเบียน ยังคงใช้งานได้ เพียงคนเดียว ข้อมูลที่ได้ก็จะมาจากเจ้าหน้าที่ทะเบียน ซึ่ง หน่วยงานอื่นๆ ถ้าต้องการข้อมูลนักเรียนก็จะต้องมาร้องขอ ที่แผนกทะเบียนที่เดียว ซึ่งเวลามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล นักเรียนที่แผนกทะเบียน หน่วยงานอื่นก็ต้องมีการร้องขอ ข้อมูลใหม่ หรือบางเวลาก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน หน่วยงานอื่น ทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน จึงทำให้ เกิดปัญหาในหน่วยงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียน ในการติดตามนักเรียนในด้านต่างๆ อีกทั้งยังมีการทำงานที่ล่าช้า เพราะข้อมูลนักเรียนทั้ง โรงเรียนจะต้องให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนเป็นผู้กรอกข้อมูล และ เปลี่ยนแปลงข้อมูล เอกสารก็มีการใช้จำนวนค่อนข้างมาก ในการแจกข้อมูลต่างๆของนักเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร

3 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการทำงานในด้านงานทะเบียน โรงเรียน เมโทรเทคโนโลยี

4 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ ผลการวิเคราะห์ แบบประเมินความพึงพอใจก่อนการ ใช้ระบบทะเบียน ผลการ วิเคราะห์ ภาพรวม คะแนนรวม 96 ค่าเฉลี่ย 3.84 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.54 C.V.(%) 13.98 แปลผล มาก

5 ผลการวิเคราะห์ แบบประเมินความพึงพอใจหลังการ ใช้ระบบทะเบียน ผลการวิเคราะห์ภาพรวม คะแนนรวม 120 ค่าเฉลี่ย 4.80 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.28 C.V.(%) 5.89 แปลผล มากที่สุด

6 สรุปผลการวิจัย เมื่อพัฒนาระบบทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบไม่ต้อง ทำการติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เพียงแค่ ผู้ใช้งาน เรียกใช้ระบบทะเบียนผ่านเครือข่ายภายใน โรงเรียน ผ่านเว็บบราวเซอร์ ใดๆ ก็ได้ ก็สามารถที่จะใช้งาน ได้ เนื่องจากเป็นรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น โดยที่ระบบ ทะเบียนจะอยู่ในเครื่องแม่ข่ายภายในของโรงเรียนเมโทร เทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ทะเบียนได้ทำการทดสอบระบบ ทะเบียนในการใช้งาน ซึ่งผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจใน ระดับดี และปัญหาที่พบในระบบก่อนหน้านี้ ได้ทำการแก้ไขและ ปรับปรุงอย่างครบถ้วน อีกทั้งผู้วิจัยได้ทำการเพิ่มระบบคัด กรองนักศึกษาซึ่งผู้ใช้งานได้ขอเพิ่มระบบทีหลัง

7 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับหลักจากการพัฒนาระบบทะเบียน เจ้าหน้าที่ทะเบียน สามารถทำงาน ได้เร็วขึ้น เพราะฐานข้อมูลของนักศึกษาได้มีการจัดเก็บ แบบศูนย์รวม ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งโรงเรียน ลดภาระ งานเอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียน เนื่องจากไม่ต้องใช้ กระดาษสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลของนักศึกษาไปยัง หน่วยงานต่างๆภายในองค์กร และยังสามารถใช้ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องร่วมกับระบบฐานข้อมูลของแผนกทะเบียนได้อีก ด้วย การติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนก็ง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องรอ การทำเอกสารของนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt นายอุดม เสาร์เอ้ย วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ การพัฒนาระบบทะเบียน ของ โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี จังหวัด เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google