งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบทะเบียน ของ โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบทะเบียน ของ โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบทะเบียน ของ โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่
นายอุดม เสาร์เอ้ย วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย ระบบทะเบียนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของ โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี นั้นยังเป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจาก โปรแกรม Fox Pro ซึ่งผู้ใช้หรือเจ้าหน้าที่ทะเบียน ยังคงใช้งานได้เพียงคนเดียว ข้อมูลที่ได้ก็จะมาจากเจ้าหน้าที่ทะเบียน ซึ่งหน่วยงานอื่นๆ ถ้าต้องการข้อมูลนักเรียนก็จะต้องมาร้องขอที่แผนกทะเบียนที่เดียว ซึ่งเวลามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนที่แผนกทะเบียน หน่วยงานอื่นก็ต้องมีการร้องขอข้อมูลใหม่ หรือบางเวลาก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในหน่วยงานอื่น ทำให้ข้อมูลที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน จึงทำให้เกิดปัญหาในหน่วยงาน และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียน ในการติดตามนักเรียนในด้านต่างๆ อีกทั้งยังมีการทำงานที่ล่าช้า เพราะข้อมูลนักเรียนทั้งโรงเรียนจะต้องให้เจ้าหน้าที่ทะเบียนเป็นผู้กรอกข้อมูล และเปลี่ยนแปลงข้อมูล เอกสารก็มีการใช้จำนวนค่อนข้างมาก ในการแจกข้อมูลต่างๆของนักเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร

3 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการทำงานในด้านงานทะเบียน โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี

4 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ
ผลการวิเคราะห์ แบบประเมินความพึงพอใจก่อนการใช้ระบบทะเบียน ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม คะแนนรวม 96 ค่าเฉลี่ย 3.84 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 C.V.(%) 13.98 แปลผล มาก

5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิเคราะห์ แบบประเมินความพึงพอใจหลังการใช้ระบบทะเบียน ผลการวิเคราะห์ ภาพรวม คะแนนรวม 120 ค่าเฉลี่ย 4.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28 C.V.(%) 5.89 แปลผล มากที่สุด

6 สรุปผลการวิจัย เมื่อพัฒนาระบบทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ระบบไม่ต้องทำการติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เพียงแค่ผู้ใช้งาน เรียกใช้ระบบทะเบียนผ่านเครือข่ายภายในโรงเรียน ผ่านเว็บบราวเซอร์ ใดๆ ก็ได้ ก็สามารถที่จะใช้งานได้ เนื่องจากเป็นรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น โดยที่ระบบทะเบียนจะอยู่ในเครื่องแม่ข่ายภายในของโรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่ทะเบียนได้ทำการทดสอบระบบทะเบียนในการใช้งาน ซึ่งผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจใน ระดับดี และปัญหาที่พบในระบบก่อนหน้านี้ ได้ทำการแก้ไขและปรับปรุงอย่างครบถ้วน อีกทั้งผู้วิจัยได้ทำการเพิ่มระบบคัดกรองนักศึกษาซึ่งผู้ใช้งานได้ขอเพิ่มระบบทีหลัง

7 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
ประโยชน์ที่ได้รับหลักจากการพัฒนาระบบทะเบียน เจ้าหน้าที่ทะเบียน สามารถทำงาน ได้เร็วขึ้น เพราะฐานข้อมูลของนักศึกษาได้มีการจัดเก็บแบบศูนย์รวม ซึ่งสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งโรงเรียน ลดภาระงานเอกสารสำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียน เนื่องจากไม่ต้องใช้กระดาษสำหรับการเผยแพร่ข้อมูลของนักศึกษาไปยังหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร และยังสามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องร่วมกับระบบฐานข้อมูลของแผนกทะเบียนได้อีกด้วย การติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียนก็ง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องรอการทำเอกสารของนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบทะเบียน ของ โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี จังหวัดเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google