งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตบ่อพัก ทำเอง ใช้เอง หจก. มภัสกาญ คอนสตรัคชั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตบ่อพัก ทำเอง ใช้เอง หจก. มภัสกาญ คอนสตรัคชั่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตบ่อพัก ทำเอง ใช้เอง หจก. มภัสกาญ คอนสตรัคชั่น
CEC กิจกรรม ปี 2557 การผลิตบ่อพัก ทำเอง ใช้เอง เพิ่มงาน เพิ่มเงิน หจก. มภัสกาญ คอนสตรัคชั่น

2 มูลเหตุจูงใจ CEC 2557 เนื่องจากการสำรวจวัสดุใน Store พบว่า มีวัสดุที่เหลือใช้จากการทำงาน เช่น เหล็ก Wire Mesh ถุงปูนซีเมนต์ที่ขาดจากการ Stock แต่ยังสามารถนำไปใช้ได้ เป็นต้น ทาง หจก. จึงเห็นความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ เนื่องจาก บ่อพักขนาด 35 x 40 x 40 ซม. ใช้วัสดุที่ไม่มาก จึงเหมาะ ที่จะนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3 วัตถุประสงค์ CEC 2557 เพื่อความยั่งยืนของ หจก. มภัสกาญ คอนสตรัตชั่น
เพื่อลดต้นทุนของบ่อพัก ขนาด 35 x 40 x 40 ซม.

4 ข้อมูลก่อนการผลิตบ่อพัก ถุงปูนซีเมนต์ขาด เกิดจากการ Stock
CEC 2557 การสำรวจวัสดุที่เหลือใช้จากการทำงาน เศษเหล็ก Wire Mesh ถุงปูนซีเมนต์ขาด เกิดจากการ Stock

5 วิธีการผลิตบ่อพัก ขนาด 35 x 40 x 40 ซม. แบบเหล็กสำหรับหล่อบ่อพัก
CEC 2557 การผลิตมีขั้นตอน ดังนี้ มภัสกาญคอนสตรัคชั่น ในการผลิตบ่อพัก จำเป็นต้องมีแม่แบบ ซึ่งทางเราได้ทำการสั่งผลิตแม่แบบเหล็ก จำนวน 4 ชุด คิดเป็นจำนวนเงิน บาท ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ แบบเหล็กสำหรับหล่อบ่อพัก

6 วิธีการผลิตบ่อพัก ขนาด 35 x 40 x 40 ซม.
CEC 2557 1. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ มภัสกาญคอนสตรัคชั่น

7 วิธีการผลิตบ่อพัก ขนาด 35 x 40 x 40 ซม. ทาแบบเหล็กบ่อพักแล้วประกอบ
CEC 2557 2. ทำการเตรียมแบบบ่อพัก ด้วยการทาน้ำมันที่แบบ มภัสกาญคอนสตรัคชั่น ทาแบบเหล็กบ่อพักแล้วประกอบ ทาแบบเหล็กฝาบ่อพัก

8 วิธีการผลิตบ่อพัก ขนาด 35 x 40 x 40 ซม.
CEC 2557 3. ทำการผสมคอนกรีตด้วยอัตราส่วน 1 : 2 : 4 มภัสกาญคอนสตรัคชั่น ปูน 1 ถุง 50 กก. มีปริมาตร = x 1 = 0.036  ลบ.ม. ทราย 2 ส่วน มีปริมาตร = x 2 = 0.072  ลบ.ม. หิน 4 ส่วน มีปริมาตร = x 4 = 0.144  ลบ.ม. น้ำหนักหิน = x 1450 = 206  กก. ปริมาณน้ำที่ใช้ เท่ากับ 30 ลิตร

9 วิธีการผลิตบ่อพัก ขนาด 35 x 40 x 40 ซม.
CEC 2557 4. เทคอนกรีตพร้อมใส่เหล็กกลม 4 มม. รอบบนและรอบล่าง มภัสกาญคอนสตรัคชั่น หลังจากนั้น ทิ้งไว้ระยะเวลา 1 วัน

10 การเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิต
CEC 2557 ตารางต้นทุนในการผลิต รายการ (บ่อพัก + ฝาบ่อพัก) จำนวนเงิน (บาท) ค่าแบบบ่อพักเหล็ก 1 ชุด 5000 บาท สมมติช่วงระยะเวลา 5 ปี ทำได้ประมาณ 5000 บ่อ คิดเป็นต้นทุนต่อบ่อ 5000/5000 = 1 บาท 1.00 ปูน (ใช้ปูนซีเมนต์ถุงที่แตก) ทราย หิน ต่อบ่อพัก 1 ชุด 22.31 ค่าแรง ต่อบ่อพัก 1 ชุด (45 นาที) 22.50 ค่าเหล็กเสริม (ใช้เศษเหล็กไวเมทที่เหลือจากการเทพื้นชั้น 1) - ค่าน้ำมันทาแบบ ต่อบ่อพัก 1 ชุด 5.00 รวมต้นทุน / บ่อพัก 1 บ่อ 50.81

11 การเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิต
CEC 2557 ราคาตาม BOQ ของ LH คือ 180 บาท สามารถลดต้นทุนได้ % ต่อบ่อพัก 1 ชุด แบบบ้าน จำนวนบ่อพักตามแบบ (บ่อ) ส่วนต่าง (บาทต่อหลัง) 088SW 5 645.95 098SW 7 904.33 122SW 132SW

12 ข้อดีของการผลิตบ่อพักใช้งานเอง
CEC 2557 มีคุณภาพเทียบเท่ากับบ่อพักทั่วไป (ความแข็งแรงและความสวยงาม) มีต้นุทนที่ต่ำกว่า สามารถลดปัญหาความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน เช่น การแตกร้าวของฝาบ่อพัก เป็นต้น สามารถผลิตได้ตามที่ต้องการ ถึงแม้จะมีความต้องการในปริมาณที่น้อย เช่น บ่อพักเกิดความเสียหาย 1 ชุด สามารถผลิตเพิ่มได้ทันที เป็นต้น เป็นการเพิ่มความรู้ในการผลิตบ่อพักให้กับช่าง ซึ่งการใช้วัสดุที่เหลือใช้นั้น สามารถเบิกมาใช้งานได้ทันที ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านขนส่ง และไม่ทำให้เสียเวลา

13 บ่อพักสามารถใช้งานได้จริงและสามารถลดต้นทุนได้จริง
สรุปผลที่ได้รับ CEC 2557 บ่อพักสามารถใช้งานได้จริงและสามารถลดต้นทุนได้จริง

14 กิตติกรรมประกาศ CEC 2557 หจก.มภัสกาญคอนสตรัคชั่นได้จัดทำโครงการ CEC ภาคพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “การผลิตบ่อพักใช้งานเอง เพิ่มงาน เพิ่มเงิน” มีผู้ให้คำแนะนำคือ คุณบุญยง ปานหลิม PJ และคุณพร้อมพงษ์ หริ่มประพร FM เป็นที่ปรึกษา ให้ความร่วมมือร่วมใจและประสานงานเป็นอย่างดี อีกทั้งคุณมภัสกาญ อภิรมย์ (ผรม.) และคุณจักรกฤษ แดงสอาด QF ทาง หจก.มภัสกาญคอนสตรัคชั่น ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ทางฝ่ายมาตรฐานอาคารของ LH ที่สร้างสรรค์ให้โครงการ CEC ภาคพิเศษเกิดขึ้นมา

15 หจก. มภัสกาญ คอนสตรัคชั่น
CEC 2557 จบการนำเสนอ หจก. มภัสกาญ คอนสตรัคชั่น


ดาวน์โหลด ppt การผลิตบ่อพัก ทำเอง ใช้เอง หจก. มภัสกาญ คอนสตรัคชั่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google