งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CEC หจก. มภัสกาญ คอนสตรัคชั่น กิจกรรมปี 2557. CEC 2557 มูลเหตุจูงใจ เนื่องจากการสำรวจวัสดุใน Store พบว่า มีวัสดุที่เหลือใช้จากการทำงาน เช่น เหล็ก Wire.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CEC หจก. มภัสกาญ คอนสตรัคชั่น กิจกรรมปี 2557. CEC 2557 มูลเหตุจูงใจ เนื่องจากการสำรวจวัสดุใน Store พบว่า มีวัสดุที่เหลือใช้จากการทำงาน เช่น เหล็ก Wire."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CEC หจก. มภัสกาญ คอนสตรัคชั่น กิจกรรมปี 2557

2 CEC 2557 มูลเหตุจูงใจ เนื่องจากการสำรวจวัสดุใน Store พบว่า มีวัสดุที่เหลือใช้จากการทำงาน เช่น เหล็ก Wire Mesh ถุงปูนซีเมนต์ที่ขาด จากการ Stock แต่ยังสามารถนำไปใช้ ได้ เป็นต้น ทาง หจก. จึงเห็นความสำคัญของวัสดุ เหลือใช้ เนื่องจาก บ่อพักขนาด 35 x 40 x 40 ซม. ใช้วัสดุ ที่ไม่มาก จึงเหมาะ ที่จะนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3 CEC 2557 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อความยั่งยืนของ หจก. มภัสกาญ คอนสตรัตชั่น 2. เพื่อลดต้นทุนของบ่อพัก ขนาด 35 x 40 x 40 ซม.

4 การสำรวจวัสดุที่เหลือใช้จาก การทำงาน CEC 2557 ข้อมูลก่อนการผลิตบ่อพัก เศษเหล็ก Wire Mesh ถุงปูนซีเมนต์ขาด เกิด จากการ Stock

5 มภัสกาญคอนสตรัคชั่น การผลิตมีขั้นตอน ดังนี้ ในการผลิตบ่อพัก จำเป็นต้องมีแม่แบบ ซึ่งทางเราได้ ทำการสั่งผลิตแม่แบบเหล็ก จำนวน 4 ชุด คิดเป็น จำนวนเงิน 20000 บาท ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ CEC 2557 แบบเหล็กสำหรับ หล่อบ่อพัก วิธีการผลิตบ่อพัก ขนาด 35 x 40 x 40 ซม.

6 มภัสกาญคอนสตรัคชั่น 1. เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ CEC 2557 วิธีการผลิตบ่อพัก ขนาด 35 x 40 x 40 ซม.

7 มภัสกาญคอนสตรัคชั่น 2. ทำการเตรียมแบบบ่อพัก ด้วยการทาน้ำมันที่แบบ CEC 2557 ทาแบบเหล็กบ่อพักแล้ว ประกอบ ทาแบบเหล็กฝาบ่อ พัก วิธีการผลิตบ่อพัก ขนาด 35 x 40 x 40 ซม.

8 มภัสกาญคอนสตรัคชั่น 3. ทำการผสมคอนกรีตด้วยอัตราส่วน 1 : 2 : 4 CEC 2557 ปูน 1 ถุง 50 กก. มีปริมาตร = 0.036 x 1 = 0.036 ลบ. ม. ทราย 2 ส่วน มีปริมาตร = 0.036 x 2 = 0.072 ลบ. ม. หิน 4 ส่วน มีปริมาตร = 0.036 x 4 = 0.144 ลบ. ม. น้ำหนักหิน = 0.144 x 1450 = 206 กก. ปริมาณน้ำที่ใช้ เท่ากับ 30 ลิตร วิธีการผลิตบ่อพัก ขนาด 35 x 40 x 40 ซม.

9 มภัสกาญคอนสตรัคชั่น 4. เทคอนกรีตพร้อมใส่เหล็กกลม 4 มม. รอบบนและรอบล่าง CEC 2557 วิธีการผลิตบ่อพัก ขนาด 35 x 40 x 40 ซม. หลังจากนั้น ทิ้งไว้ระยะเวลา 1 วัน

10 รายการ ( บ่อพัก + ฝาบ่อพัก ) จำนวน เงิน ( บาท ) ค่าแบบบ่อพักเหล็ก 1 ชุด 5000 บาท สมมติช่วง ระยะเวลา 5 ปี ทำได้ประมาณ 5000 บ่อ คิดเป็นต้นทุน ต่อบ่อ 5000/5000 = 1 บาท 1.00 ปูน ( ใช้ปูนซีเมนต์ถุงที่แตก ) ทราย หิน ต่อบ่อพัก 1 ชุด 22.31 ค่าแรง ต่อบ่อพัก 1 ชุด (45 นาที ) 22.50 ค่าเหล็กเสริม ( ใช้เศษเหล็กไวเมทที่เหลือจากการเท พื้นชั้น 1) - ค่าน้ำมันทาแบบ ต่อบ่อพัก 1 ชุด 5.00 รวมต้นทุน / บ่อพัก 1 บ่อ 50.81 ตารางต้นทุนใน การผลิต CEC 2557 การเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิต

11 ราคาตาม BOQ ของ LH คือ 180 บาท CEC 2557 การเปรียบเทียบต้นทุนในการผลิต สามารถลดต้นทุนได้ 71.77 % ต่อบ่อพัก 1 ชุด แบบ บ้าน จำนวนบ่อพักตาม แบบ ( บ่อ ) ส่วนต่าง ( บาท ต่อหลัง ) 088SW5645.95 098SW7904.33 122SW7904.33 132SW7904.33

12 1. มีคุณภาพเทียบเท่ากับบ่อพักทั่วไป ( ความ แข็งแรงและความสวยงาม ) 2. มีต้นุทนที่ต่ำกว่า 3. สามารถลดปัญหาความเสียหายที่เกิดจากการใช้ งาน เช่น การแตกร้าวของฝาบ่อพัก เป็นต้น 4. สามารถผลิตได้ตามที่ต้องการ ถึงแม้จะมีความ ต้องการในปริมาณที่น้อย เช่น บ่อพักเกิดความ เสียหาย 1 ชุด สามารถผลิตเพิ่มได้ทันที เป็นต้น 5. เป็นการเพิ่มความรู้ในการผลิตบ่อพักให้กับช่าง 6. ซึ่งการใช้วัสดุที่เหลือใช้นั้น สามารถเบิกมาใช้ งานได้ทันที ซึ่งทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้าน ขนส่ง และไม่ทำให้เสียเวลา CEC 2557 ข้อดีของการผลิตบ่อพักใช้งานเอง

13 สรุปผลที่ได้รับ บ่อพักสามารถใช้งานได้จริงและสามารถ ลดต้นทุนได้จริง

14 CEC 2557 กิตติกรรมประกาศ หจก. มภัสกาญคอนสตรัคชั่นได้จัดทำโครงการ CEC ภาคพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “ การผลิตบ่อพักใช้งานเอง เพิ่มงาน เพิ่มเงิน ” มีผู้ให้คำแนะนำคือ คุณบุญยง ปานหลิม PJ และคุณพร้อมพงษ์ หริ่มประพร FM เป็นที่ปรึกษา ให้ความร่วมมือร่วมใจและประสานงาน เป็นอย่างดี อีกทั้งคุณมภัสกาญ อภิรมย์ ( ผรม.) และ คุณจักรกฤษ แดงสอาด QF ทาง หจก. มภัสกาญคอนสตรัคชั่น ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะ ทางฝ่าย มาตรฐานอาคารของ LH ที่สร้างสรรค์ให้โครงการ CEC ภาคพิเศษเกิดขึ้นมา

15 จบการนำเสนอ CEC 2557 หจก. มภัสกาญ คอนสตรัคชั่น


ดาวน์โหลด ppt CEC หจก. มภัสกาญ คอนสตรัคชั่น กิจกรรมปี 2557. CEC 2557 มูลเหตุจูงใจ เนื่องจากการสำรวจวัสดุใน Store พบว่า มีวัสดุที่เหลือใช้จากการทำงาน เช่น เหล็ก Wire.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google