งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนนักปฏิบัติ CoP “ การปฏิบัติงานด้าน การเงิน ” เริ่มก่อตั้งแต่ปี 2553 -2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนนักปฏิบัติ CoP “ การปฏิบัติงานด้าน การเงิน ” เริ่มก่อตั้งแต่ปี 2553 -2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชนนักปฏิบัติ CoP “ การปฏิบัติงานด้าน การเงิน ” เริ่มก่อตั้งแต่ปี 2553 -2556

2 - จัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การปฏิบัติงานด้าน การเงิน - ทำหนังสือเชิญชวน สมาชิกเพื่อเข้าร่วมกลุ่มชุมชน นักปฏิบัติ จากบุคลากรของ ภาควิชา / ศูนย์ / หน่วยงานใน สำนักงานคณะ ( ตามความสมัคร ใจ ) การดำเนินงาน

3 - ขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ CoP - ชื่อกลุ่ม การปฏิบัติงานด้าน การเงิน - ที่ปรึกษา คือ รองคณบดีฝ่าย บริหาร และเลขานุการคณะ - จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 51 คน - กำหนดวัตถุประสงค์

4 วัตถุประสงค์ - เพื่อการปฏิบัติงานไม่ผิดกฏ ระเบียบ / ข้อบังคับ - เพื่อจัดเก็บ รวบรวม จัดการ วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความรู้ สารสนเทศ และประสบการณ์จากการ ปฏิบัติงานด้านการเงิน - เพื่อปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน

5 กำหนดแผนปฏิบัติการ ( กิจกรรม ) - กำหนดแนวทางแผนปฏิบัติ การประจำปี - กำหนดขอบเขตการจัดการ ความรู้ที่จำเป็น - ประชุมสมาชิกเพื่อ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ แก้ไขปัญหา จากการปฏิบัติงานด้านการเงิน 2 เดือนต่อครั้ง ( ปีละ 6 ครั้ง )

6 กำหนดแผนปฏิบัติการ ( กิจกรรม ) ต่อ - จัดทำรายงานประชุม - รวบรวม จัดเก็บความรู้ด้าน การเงิน เพื่อสะดวกต่อการเข้าถึง ข้อมูล - เผยแพร่ข้อมูลความรู้ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ - สมาชิกเข้าร่วมอบรมสัมมนา กับ หน่วยงานภายนอก

7 กำหนดแผนปฏิบัติการ ( กิจกรรม ) ต่อ - ศึกษาดูงานกับหน่วยงาน ภายนอก - ประชุมสรุป และประเมินผลงาน ดำเนินงาน - จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน - รวบรวมระเบียบ ประกาศฯ เป็น หมวดหมู่ - งบประมาณ ค่าใช้จ่ายของ กลุ่ม

8 วิธีการเผยแพร่คลังความรู้ - Meeting - คู่มือการปฏิบัติงาน - รวบรวมรูปเล่มประกาศจ่ายที่ ใช้เฉพาะคณะ - สมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน นำเสนอ - เว็บไซต์ของหน่วยการเงินฯ ( งานการเงินการคลังและ พัสดุ )

9 ประโยชน์ที่ได้รับ - การเบิกจ่ายเงินไม่ผิดกฏระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ - การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน - ได้แนวปฏิบัติงานที่สามารถใช้ ร่วมกัน - ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ - พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนา องค์กร เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

10 ปัญหาและอุปสรรค - ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศฯมีการ เปลี่ยนแปลง - จำนวนสมาชิกปฏิบัติงานด้าน การเงิน หลายอย่าง - สมาชิกไม่ว่างเข้าประชุม - ไม่เป็นไปตามแผนการปฎิบัติ เช่น การประชุมลดลง ไปดูงานนอก สถานที่

11 ผลงานที่ให้กับ สมาชิก คู่มือการเบิกจ่ายเงินค่าสอนของแต่ละ หลักสูตร จำนวน 1 เล่ม รวมประกาศจ่ายเงิน ตาม พรบ. 2551 ประกาศจ่ายเงิน ปี 51 – 53 จำนวน 2 เล่ม คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทาง ข้าราชการ จำนวน 1 เล่ม คู่มือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทาง พนักงานมหาวิทยาลัย 1 เล่ม นำเสนอข้อมูล PowerPoint ของสมาชิก ที่เข้ารับการอบรม ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ กรมบัญชีกลาง ณ กรุงเทพมหานคร

12 ขอบคุณค่ะ จบ


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนนักปฏิบัติ CoP “ การปฏิบัติงานด้าน การเงิน ” เริ่มก่อตั้งแต่ปี 2553 -2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google