งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การพัฒนาระบบ โปรแกรม เช็คสต๊อกสินค้า การตั้งบริษัทเกิดจากครั้งแรกได้นำเข้าเครื่องคิดเลข จากประเทศภายใต้ของยี่ห้อ casio ซึ่งในตอนนั้นได้มีขายของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การพัฒนาระบบ โปรแกรม เช็คสต๊อกสินค้า การตั้งบริษัทเกิดจากครั้งแรกได้นำเข้าเครื่องคิดเลข จากประเทศภายใต้ของยี่ห้อ casio ซึ่งในตอนนั้นได้มีขายของ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เรื่อง การพัฒนาระบบ โปรแกรม เช็คสต๊อกสินค้า

3 การตั้งบริษัทเกิดจากครั้งแรกได้นำเข้าเครื่องคิดเลข จากประเทศภายใต้ของยี่ห้อ casio ซึ่งในตอนนั้นได้มีขายของ ปลอมด้วย จึงยังไม่เป็นบริษัทเป็นเพียงแค่ร้านเล็กๆ ใน ตลาดคลองถม ต่อมาในสมัยนั้นมีผู้คนสนใจสินค้าจำนวนมาก บวกกับการตรวจลิขสิทธิ์เข้มงวดมาก จึงทำให้ไม่มีสินค้าใน การขายและต่อมาได้จ้างบริษัทผลิตที่เมืองจีนและได้นำเข้า เองโดยใช้ชื่อแบรนตัวเอง ต่อมาได้สั่งทำนาฬิกาเป็นแบรน ของตัวเองมีฐานในการผลิตที่จีนนำเข้ามาที่ไทย หลังจากนั้น จึงผันตัวมาเป็นผู้ขายส่งมีสำนักงานอยู่ที่ถนนอรุณอัมริณทร์

4 - ไม่มีระบบในการเช็คเสต๊อกของ ซึ่งใช้ วิธีจดใส่สมุดบัญชี - เกิดการเก็บข้อมูลที่ผิดพลาด ไม่ตรง ตามสินค้าที่อยู่ในสต๊อก - ข้อมูลสูญหายเนื่องจากเป็นการเก็บไว้ ในสมุด ไม่มีการเก็บรักษาข้อมูลที่ดี - อุปกรณ์ IT มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการ ใช้งาน

5 คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะ พัฒนาระบบโปรแกรมเช็คสต๊อก สินค้าขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถ เช็คสต๊อกสินค้าได้ถูกต้อง ชัดเจน เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล ป้องกันความ ผิดพลาดได้ อย่างแม่นยำ

6 1. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบ โปรแกรมเช็คสต๊อกสินค้า 2. เพื่อพัฒนาพัฒนาระบบโปรแกรมเช็คส ต๊อกสินค้า 1. โปรแกรมเช็คสต๊อกสินค้าสามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. โปรแกรมเช็คสต๊อกสินค้าสามารถ ป้องกันความผิดพลาดการบันทึก ข้อมูลสต๊อคสินค้าได้

7 ระบบที่พัฒนาขึ้นมามีความสามารถดังนี้ 1. สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึก ข้อมูลได้ 2. สามารถคำนวณได้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี้ ประชากร คือ ร้านค้าย่านเขตธนบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ร้านค้าสหกรณ์ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

8 โปรแกรมระบบต้นแบบ โปรแกรม EasyStock 2013 V2.196 ทฤษฏีการวิเคราะห์และออกแบบระบบ วิธีหาประสิทธิภาพของชุดโปรแกรม การประเมินผลและหลักการของโปรแกรมที่ นำมาใช้งาน

9 ระบบ โปรแกรม เช็คสต๊อก สินค้า ระบบ โปรแกรม เช็คสต๊อก สินค้า ความสามารถ ของโปรแกรมที่ บันทึกข้อมูลสต๊อ กสินค้าได้ ถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ

10 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง - หนังสือ - เว็บไซต์ 2. แผนกำหนดเวลาการทำโครงงาน ( เขียน Grant chart) ขั้นตอนการดำเนินงาน กรกฎาคม 2557 123456789 101112 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 1. วิเคราะห์ 1. ออกแบบ 1. พัฒนาและทดสอบ 1. นำไปใช้ 1. จัดทำเอกสารและคู่มือการใช้งาน

11 3. กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร คือ ร้านค้าย่านเขตธนบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ ร้านค้าสหกรณ์ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 4. การสร้างเครื่องมือ / พัฒนาระบบ 1. สร้างแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 2. สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 3. หลักการทฤษฏีการวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ 4. โปรแกรมต้นแบบ ระบบโปรแกรม EasyStock

12 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 1. กำหนดสถานที่เก็บข้อมูล และนัดร้านค้า 2. นำแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นมาไปเก็บ ข้อมูลกับร้านค้ากลุ่มตัวอย่าง 3. แนะนำการใช้งานระบบ 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 1. หาประสิทธิภาพของระบบโปรแกรม ที่ พัฒนาขึ้นแล้วนำไปให้ ผู้เชี่ยวชาญประเมินและสรุปผลที่ได้ 3. นำระบบโปรแกรมที่ผ่านการประเมินจาก ผู้เชี่ยวชาญไปให้กลุ่ม ตัวอย่างใช้และสรุปผล

13 จิราพร แป้นภู พัฒนาโครงงาน เรื่องบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การสร้างเอกสารด้วย โปรแกรม Microsoft Word 1. ได้ระบบโปรแกรมเช็กสต๊อกสินค้า ตามที่วิเคราะห์ และออกแบบระบบไว้ 2. เป็นตัวอย่างและเป็นต้นแบบ สำหรับผู้ที่สนใจและ ผู้คนทั่วไปที่ต้องการ พัฒนาระบบหรือใช้งาน 3. สามารถนำไปเผยแพร่ให้ผู้คนทั่วไปที่ต้องการใช้ งานระบบได้

14 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบ ( ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม ). กรุงเทพมหานคร : ซี เอ็ดยูเคชั่น,2555.460 หน้า http://software.thaiware.com/9810-EasyStock- 2013.html, สืบค้นวันที่ 29 สิงหาคม 2557. http://software.thaiware.com/9810-EasyStock- 2013.html http://www.thaipbd.com/dlproduct/ManualEasy Stock.pdf, สืบค้นวันที่ 29 สิงหาคม 2557. http://www.thaipbd.com/dlproduct/ManualEasy Stock.pdf

15 1. นางสาวอรทัยคำแก้ว รหัสนักศึกษา 5541120068 2. นางสาวบุญอักษร สีโนมารหัสนักศึกษา 5541120078 3. นางสาวจิราพรแป้นภูรหัสนักศึกษา 5541120100


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การพัฒนาระบบ โปรแกรม เช็คสต๊อกสินค้า การตั้งบริษัทเกิดจากครั้งแรกได้นำเข้าเครื่องคิดเลข จากประเทศภายใต้ของยี่ห้อ casio ซึ่งในตอนนั้นได้มีขายของ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google