งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนนักปฏิบัติ CoP “ การปฏิบัติงานพัสดุไม่ ยากอย่างที่คิด ” เริ่มก่อตั้งแต่ปี 2551 -2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนนักปฏิบัติ CoP “ การปฏิบัติงานพัสดุไม่ ยากอย่างที่คิด ” เริ่มก่อตั้งแต่ปี 2551 -2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชนนักปฏิบัติ CoP “ การปฏิบัติงานพัสดุไม่ ยากอย่างที่คิด ” เริ่มก่อตั้งแต่ปี 2551 -2556

2 - จัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ เรื่อง การปฏิบัติงานพัสดุไม่ ยากอย่างที่คิด - ทำหนังสือเชิญชวน สมาชิกเพื่อเข้าร่วมกลุ่มชุมชน นักปฏิบัติ จากเจ้าหน้าที่พัสดุ ( ที่ ได้รับแต่งตั้ง ) ของภาควิชา / ศูนย์ / หน่วยพัสดุ ( ตามความสมัคร ใจ ) การดำเนินงาน

3 - ขอจัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ CoP - ชื่อกลุ่ม การปฏิบัติงานพัสดุไม่ยาก อย่างที่คิด - ที่ปรึกษา คือ รองคณบดีฝ่าย บริหาร และเลขานุการคณะ - จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 21 คน - กำหนดวัตถุประสงค์

4 วัตถุประสงค์ - เพื่อการปฏิบัติงานไม่ผิดกฏ ระเบียบ / ข้อบังคับ - เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ และ ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุ - เพื่อปฏิบัติงานในทิศทาง เดียวกัน - เพื่อมุ่งสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

5 กำหนดแผนปฏิบัติการ ( กิจกรรม ) - กำหนดแนวทางแผนปฏิบัติ การประจำปี - กำหนดขอบเขตการจัดการ ความรู้ที่จำเป็น - ประชุมสมาชิกเพื่อ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ แก้ไขปัญหา จากการปฏิบัติงานด้านการเงิน 2 เดือนต่อครั้ง ( ปีละ 6 ครั้ง )

6 กำหนดแผนปฏิบัติการ ( กิจกรรม ) ต่อ - จัดทำรายงานประชุม - รวบรวม จัดเก็บความรู้ด้านพัสดุ เพื่อสะดวกต่อการเข้าถึง ข้อมูล - เผยแพร่ข้อมูลความรู้ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ - สมาชิกเข้าร่วมอบรมสัมมนา กับ หน่วยงานภายนอก

7 กำหนดแผนปฏิบัติการ ( กิจกรรม ) ต่อ - ศึกษาดูงานกับหน่วยงาน ภายนอก - ประชุมสรุป และประเมินผลงาน ดำเนินงาน - จัดทำวารสารพัสดุปีละ 2 เล่ม - จัดทำแบบถาม - ตอบปัญหา พัสดุ - งบประมาณ ค่าใช้จ่ายของ กลุ่ม - รายงานผลการดำเนินงานปี ละ 2 ครั้ง

8 วิธีการเผยแพร่คลังความรู้ - Meeting - วารสารพัสดุ - สมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันกับสมาชิก - เว็บไซต์ของหน่วยพัสดุ ( งานการเงินการคลัง และพัสดุ )

9 ประโยชน์ที่ได้รับ - การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตาม ระเบียบ ข้อบังคับ - การคืนเรื่องกลับแก้ไขลดน้อยลง - การปฏิบัติงานขององค์กรเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน - ได้แนวปฏิบัติงานที่สามารถใช้ ร่วมกัน - ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ - พัฒนางาน พัฒนาคน พัฒนา องค์กร

10 ปัญหาและอุปสรรค - ระเบียบข้อบังคับด้านพัสดุมีการ เปลี่ยนแปลงตลอด เช่น กำหนดราคากลาง ระบบ e-GP - สมาชิกไม่ว่างเข้าประชุม - ไม่เป็นไปตามแผนการปฎิบัติ เช่น ไปดูงานนอกสถานที่

11 ผลงานที่ให้กับ สมาชิก จัดทำสรุปคำถาม - ตอบ ปี 51- 53 จัดทำวารสารพัสดุ จำนวน 6 เล่ม สรุปปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อ จัดจ้าง ได้รับความรู้จากสมาชิที่ได้เข้ารับ การอบรมกับสมาคมพัสดุแห่งประ เทไทยและการจัดอบรมของ หน่วยงานต่างๆ ได้พัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลบน เว็บไซต์

12 ขอบคุณค่ะ จบ


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนนักปฏิบัติ CoP “ การปฏิบัติงานพัสดุไม่ ยากอย่างที่คิด ” เริ่มก่อตั้งแต่ปี 2551 -2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google