งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CQI เรื่อง กระดาษ บอกสิทธิ์. ศูนย์ประกัน สุขภาพ รพ. มะขาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CQI เรื่อง กระดาษ บอกสิทธิ์. ศูนย์ประกัน สุขภาพ รพ. มะขาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CQI เรื่อง กระดาษ บอกสิทธิ์

2 ศูนย์ประกัน สุขภาพ รพ. มะขาม

3 สภาพ ปัญหา เนื่องจากพยาบาลและเจ้าหน้าที่อยู่ ปฏิบัติงานอกเวลาไม่สามารถที่จะ ตรวจสอบสิทธิ์ได้ทุกคน เพราะภาระ งาน เช่น มีคนไข้มารับบริการจำนวน มาก Internet ไม่สามารถใช้ได้ หรือ เว็บไซด์ตรวจสอบสิทธิ์ขัดข้อง หรือโทรสายด่วน สปสช.1330 ใช้ เวลานาน ผู้ป่วยไม่ถือบัตรทองมาด้วย

4

5 เป้าหม าย ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ ที่ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ลดระยะเวลาในการตรวจสอบ สิทธิ์

6 ตัวชี้วั ด คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ จำนวนอุบัติการณ์การละเมิด สิทธิ์นอกเวลาราชการ

7 วิธีการ / กิจกรรม ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ป่วยที่มารับ บริการในแต่ละวันจาก OPD Card Print สิทธิ์ติด OPD Card ทุก คน ตรวจสอบสิทธิ์ซ้ำทุก 15 วัน

8 ภาพ Print สิทธิ์ติด OPD Card กระดาษ ขาว ภาพ Print สิทธิ์ติด OPD Card กระดาษสี

9 สามารถบอกสิทธิ์ การรักษา ของแต่ละบุคคล ได้

10

11 ผลการเก็บ ข้อมูล - ประเมินจากการสำรวจความพึง พอใจของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ 15 คน - อุบัติการณ์การละเมิดสิทธิ์ ( ไม่ มี ) คะแนนความพึงพอใจ ก่อน Print สิทธิ์ติด OPD Card คะแนนความพึงพอใจ หลัง Print สิทธิ์ติด OPD Card 4.99.2

12 ผลการ เก็บข้อมูล

13 ปัญหาและ อุปสรรค กระดาษ Print สิทธิ์ไม่สะดุดตา มองไม่ชัดเจน รกเกะกะ OPD Card บาง ประเภท เช่น OPD Card ที่ไม่มี ปก และ OPD Card ของคนไข้ โรคเรื้อรังที่ไม่สามารถ Print สิทธิ์ใส่ด้านหน้าได้ต้องใส่ กระดาษไว้ด้านหลัง

14 แนว ทางการ แก้ไข กระดาษ Print สิทธิ์ควรใช้ กระดาษสี เพื่อการมองเห็นชัดเจน สะดุด ตา เลือกตำแหน่งการติด OPD Card ที่เหมาะสม

15 ผลลัพธ์ ที่ได้ - จากการสำรวจความพึงพอใจของ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการ 15 คน คะแนนความพึงพอใจ หลัง Print สิทธิ์ติด OPD Card เพิ่มขึ้น ถึง 4.3


ดาวน์โหลด ppt CQI เรื่อง กระดาษ บอกสิทธิ์. ศูนย์ประกัน สุขภาพ รพ. มะขาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google