งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ญ. ดลยา มณีขัติย์ ชั้น ม.1/12 เลขที่ 18 ด. ญ. ณัฐธิดา วันเวียง ชั้น ม.1/12 เลขที่ 19 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ญ. ดลยา มณีขัติย์ ชั้น ม.1/12 เลขที่ 18 ด. ญ. ณัฐธิดา วันเวียง ชั้น ม.1/12 เลขที่ 19 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ญ. ดลยา มณีขัติย์ ชั้น ม.1/12 เลขที่ 18 ด. ญ. ณัฐธิดา วันเวียง ชั้น ม.1/12 เลขที่ 19 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก

2 อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มีการพัฒนาให้ทำงานได้เร็วขึ้น เพื่อความสะดวก ในการทำงาน เช่น ความเร็วของคอมพิวเตอร์โดยรวมจะ เพิ่มขึ้นทุก 18 เดือน ทำให้คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น

3 1. ความเร็ว การนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้จะช่วยให้การทำงานมี ความรวดเร็วยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการประมวลผล การค้นหาข้อมูลจะ ทำได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูล 2. ความถูกต้อง คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการ ประมวลผลข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ทำให้ข้อมูลที่ได้จากการ ประมวลผลนั้น มีความผิดพลาดน้อยกว่าการประมวลผลด้วยมนุษย์ 3. การเก็บบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่เก็บบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ จะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีสื่อที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ทำให้มี ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลได้จำนวนมาก และมีความ คงทน ถาวรมากกว่าการจัดเก็บข้อมูลในรูปของกระดาษ 4. การเผยแพร่ข้อมูล การรับส่งข้อมูลในปัจจุบันโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำให้การเผยแพร่ ข้อมูลทำได้อย่าง กว้างขวาง สามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน

4 1. วงจรชีวิตของระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่มีวงจรชีวิต ค่อนข้างจำกัด อาจจะอธิบายได้ว่า เนื่องจาการเปลี่ยนแปลง ทางด้านเทคโนโลยี รวมทั้งสภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบ สารสนเทศไปด้วยหรือ การเปลี่ยนแปลงความต้องการของ ผู้บริหาร ก็อาจจะต้องเปลี่ยนระบบสารสนเทศไปด้วย 2. ลงทุนสูง เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่มีราคาแพง และ ส่วนมากไม่อาจจะนำไปใช้ได้ทันที แต่จะต้องมีความรู้ความ เข้าใจเสียก่อนจึงจะใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 3. ก่อให้เกิดช่องว่าง (Gap) เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้เกิด ช่องว่างในการรับข่าวสารระหว่างคนจนกับคนรวย

5 พวกเราขอจบการนำเสนอ เพียงเท่านี้ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ญ. ดลยา มณีขัติย์ ชั้น ม.1/12 เลขที่ 18 ด. ญ. ณัฐธิดา วันเวียง ชั้น ม.1/12 เลขที่ 19 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะดิลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google