งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการบริหาร (management process) ขั้นตอน ในการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่องค์กร ต้องการ ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน (planning)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการบริหาร (management process) ขั้นตอน ในการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่องค์กร ต้องการ ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน (planning)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กระบวนการบริหาร (management process) ขั้นตอน ในการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่องค์กร ต้องการ ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน (planning) การ ปฏิบัติงาน (implementation) และการ ประเมินผล (Evaluation)

3 1. การวางแผน (planning) หมายถึง การกำหนดแนวทาง หรือแผนการปฏิบัติใน อนาคต โดยอาจแบ่งประเภทการวางแผน ตามระยะเวลา ได้แก่การวางแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว ประโยชน์ของ แผนงานคือ ผู้บริหารสามารถใช้เป็นเกณฑ์ มาตรฐานในการตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การประสานงาน การตรวจสอบและ วิเคราะห์การปฏิบัติงาน ช่วยลดขั้นตอนการ ปฏิบัติงานที่ไม่ได้ประโยชน์และซ้ำซ้อน นอกจากนั้นแผนงานยังช่วยให้พนักงานมี ขวัญและกำลังใจในการทำงานเนื่องจาก พนักงานสามารถทราบแนวทางการ ปฏิบัติงานที่ชัดเจนล่วงหน้า

4 2. การปฏิบัติการ (implementation) เป็นการนำแผนงานที่กำหนดไว้ไปสู่การ ปฏิบัติในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยการแบ่ง แผนงานออกเป็นส่วน ๆ แล้วมอบหมายให้ ผู้ใต้บังคับบัญชารับผิดชอบนำไปสู่การ ปฏิบัติ เช่น แผนงานทางด้านปริมาณขายที่ กำหนดไว้จะถูกแบ่งเป็นส่วน ๆ และ มอบหมายให้พนักงานขายถือปฏิบัติ เรียกว่า โควตาการขาย เป็นต้น

5 3. การประเมินผล (evaluation) เป็น การตรวจสอบ (check) ผลการปฏิบัติที่ เกิดขึ้นจริง (actual performance) เปรียบเทียบกับมาตรฐานการปฏิบัติ (standard performance) องค์กรกำหนด ไว้ในวัตถุประสงค์ เพื่อหาความแตกต่างที่ เกิดขึ้น พร้อมทั้งวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้ เกิดความแตกต่างตลอดจนหาทางแก้ไขที่ สาเหตุนั้นและนำผลการประเมินมาใช้ ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนงานระยะ ถัดไป

6 1. วิเคราะห์สถานการณ์ 1.1 วิเคราะห์ลักษณะของตลาด ผู้บริหาร งานขายจะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง การตลาดว่ามีผลกระทบต่อการดำเนินงานทาง การตลาดของตนในทางใด ซึ่งรวมถึงการ วิเคราะห์ถึงจำนวนและประเภทของผู้มุ่งหวัง และลูกค้า ประสิทธิภาพของลูกค้า รูปแบบการ ซื้อสินค้า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจ ซื้อสินค้า ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินค้า การ แข่งขันในตลาด การตั้งราคาสินค้าในตลาด และส่วนแบ่งตลาดธุรกิจ เป็นต้น

7 1. วิเคราะห์สถานการณ์ ( ต่อ ) 1.2 วิเคราะห์ลักษณะธุรกิจคู่แข่งขัน เป็นการ วิเคราะห์ถึงจำนวนลักษณะธุรกิจและนโยบาย ธุรกิจ จุดอ่อนและจุดแข็งของคู่แข่งขันในด้าน ผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า การบริการ การกำหนด ราคา ส่วนแบ่งตลาดและอัตราการเจริญเติบโต วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ และทรัพยากรที่ธุรกิจคู่แข่ง ขันมีอยู่ในขณะนั้น วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด และแนวโน้มของธุรกิจคู่แข่งขัน

8 1. วิเคราะห์สถานการณ์ ( ต่อ ) 1.3 วิเคราะห์ปริมาณขายแยกตามสาย ผลิตภัณฑ์ รายการผลิตภัณฑ์ เขตการขาย และแยกตามรายตัวพนักงานขายแต่ละคน 1.4 วิเคราะห์กำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ ที่ เกิดขึ้นจากลูกค้าแต่ละราย แต่ละเขตการ ขาย แต่ละสายผลิตภัณฑ์ หรือรายการ ผลิตภัณฑ์ และอาจแยกรายละเอียดเป็น กำไรที่ เกิดขึ้นกับสินค้าแต่ละตราตลอดจน พนักงานขายแต่ละคน

9 1. วิเคราะห์สถานการณ์ ( ต่อ ) 1.5 วิเคราะห์การกำหนดส่วนประสมทาง การตลาด ส่วนประสมผลิตภัณฑ์และส่วน ประสมการส่งเสริมงานทางการตลาดที่ เป็นอยู่ในปัจจุบันนับว่าเป็นที่ต้องการของ ลูกค้าหรือไม่สามารถกระตุ้นความต้องการ ของลูกค้าได้มากน้อยเพียงใด มีผลต่อ ต้นทุนและกำไรของธุรกิจอย่างไร 1.6 วิเคราะห์ระบบการจัดจำหน่าย การ เก็บรักษา การขนส่ง จำนวนระดับช่อง ทางการจัดจำหน่าย ความหนาแน่นของ ช่องทางการจัดจำหน่าย ความเหมาะสม และคุณภาพของคนกลางทางการตลาด

10 2. กำหนดเป้าหมายและวัถุประสงค์ เพื่อให้การวางแผนการกำเนินงานของ ธุรกิจเป็นไปอย่างจุดหมายปลายทางธุรกิจ จึงต้องกำหนดสิ่งที่ธุรกิจต้องการจะได้รับ จากการดำเนินงาน สำหรับระยะเวลาอื่นใน อนาคต ซึ่งเรียกว่าวัตถุประสงค์ (objective) เสียก่อนเพราะวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจจะเป็น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการวางแผนงาน และการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์นั้น ๆ วัตถุประสงค์หรือ เป้าหมายองค์กรธุรกิจอาจจะมีหลาย ๆ ด้าน

11 2. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ( ต่อ ) วัตถุประสงค์ของธุรกิจจะถูกกำหนดตาม อุดมการณ์ ปรัชญาและความต้องการของผู้ ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งแต่ ละธุรกิจอาจกำหนดวัตถุประสงค์ได้หลาย ประการ ได้แก่ รายได้ทั้งสิ้นต่อปี ร้อยละ ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ส่วนแบ่ง ตลาดที่ต้องการ กำไรสุทธิจากการ ดำเนินงานต่อปี อัตราการเพิ่มของกำไร อัตราตอบแทนต่อการลงทุนเป็นต้น

12 2. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ( ต่อ ) ลักษณะของวัตถุประสงค์ที่ดี ดังรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 2.1 เฉพาะเจาะจง (specific) คือ เฉพาะเจาะจงว่าต้องการอะไรจากการ ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา 2.2 สามารถวัดได้ (measurable) คือวัดได้ ว่าต้องการผลการปฏิบัติจำนวนกี่หน่วยใน แต่ละช่วงเวลา จำนวนที่ต้องการจากการ ปฏิบัตินี้จะเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบ ผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงค์


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการบริหาร (management process) ขั้นตอน ในการบริหารงานของผู้บริหารเพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที่องค์กร ต้องการ ซึ่งประกอบด้วยการวางแผน (planning)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google