งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

. แผ น กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 รวม 1. สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรได้รับ การส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินงาน สหกรณ์ 773261517777 กลุ่มเกษตรกร 5691314111057.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ". แผ น กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 รวม 1. สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรได้รับ การส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินงาน สหกรณ์ 773261517777 กลุ่มเกษตรกร 5691314111057."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 . แผ น กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 รวม 1. สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรได้รับ การส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินงาน สหกรณ์ 773261517777 กลุ่มเกษตรกร 5691314111057

2 . แผนกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 รวม 2.1 ส่งเสริม เผยแพร่เกี่ยวกับ หลักการ วิธีการ อุดมการณ์ สหกรณ์ให้กับ องค์กร สมาชิก และประชาชน ทั่วไป สหกรณ์ 773261517777 กลุ่มเกษตรกร 5691314111057

3 . แผนกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 รวม 2.2 ส่งเสริม ติดตาม เร่งรัด ให้ คำปรึกแนะนำแก่ สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร ดำเนินงาน/ธุรกิจ และการบริหาร จัดการองค์กร ฯลฯ สหกรณ์ 773261517777 กลุ่มเกษตรกร 5691314111057

4 . แผนกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 รวม 2.3 ส่งเสริม แนะนำ และติดตามการใช้ อุปกรณ์การตลาด/ ปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ให้มีการบริหาร จัดการทรัพยากร ต่าง ๆ ให้เกิด ประสิทธิภาพ เกิด ประโยชน์ ฯลฯ สหกรณ์ 8212218 กลุ่มเกษตรกร 0-----0

5 . แผ น กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 รวม 2.4 ส่งเสริม แนะนำ ติดตาม และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการ ดำเนินธุรกิจ สร้าง มูลค่าเพิ่ม การ ส่งเสริมและพัฒนา สินค้า การบรรจุ ภัณฑ์ ฯ รวมถึง ข้อมูลด้าน การตลาด สหกรณ์ 773261517777 กลุ่มเกษตรกร 5691314111057

6 . แผนกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 รวม 2.5 ส่งเสริม สนับสนุน และร่วม ดำเนินการกับ สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรให้ใช้แผน กลยุทธ์ในการ ดำเนินงาน และ ติดตามผลการ ดำเนินงานให้เป็นไป ตามแผนงาน ประจำปี ฯลฯ สหกรณ์ 3110469433 กลุ่มเกษตรกร 0-----0

7 . แผนกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 รวม 2.6 ส่งเสริมสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรให้นำผล การวิเคราะห์ข้อมูล แวดล้อมจาก ผลการ ดำเนินงาน/ปัจจัยเสี่ยง ของธุรกิจ ฯ ปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องไปใช้ในการ ประเมินสถานภาพ ปัญหา วิเคราะห์ความ เป็นไปได้/เหตุผล ฯลฯ สหกรณ์ 773261517777 กลุ่มเกษตรกร 5691314111057

8 . แผนกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 รวม 2.7 ส่งเสริมและเข้าปฏิบัติ ภารกิจงานด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนด ข้างต้น เช่น ติดตามการใช้ จ่ายเงินอุดหนุนของสก./กลุ่ม เกษตรกรเป้าหมายภายใต้ งาน/โครงการทั้งหมดที่ได้รับ การสนับสนุนจากกรมฯ ให้ เกิดผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์ของการ เบิกจ่ายงบประมาณ สหกรณ์ 773261517777 กลุ่มเกษตรกร 5691314111057

9 การเข้าร่วมประชุมประจำเดือน. การเข้าร่วม ประชุมประจำเดือน กับสหกรณ์ทุก ประเภท แผนกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 รวม 3.1 เข้าร่วมประชุม ได้ 772651516769 3.2 ไม่สามารถเข้า ร่วมประชุมได้ 3.3 ไม่ได้จัด ประชุมประจำเดือน 6118

10 การเข้าร่วมประชุมประจำเดือน. การเข้าร่วม ประชุมประจำเดือน กับกลุ่มเกษตรกร ทุกประเภท แผนกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 รวม 3.1 เข้าร่วมประชุม ได้ 569111291051 3.2 ไม่สามารถเข้า ร่วมประชุมได้ 3.3 ไม่ได้จัด ประชุมประจำเดือน 2226

11 การตรวจการสหกรณ์. การตรวจการ สหกรณ์ครั้งที่ 1 แผนกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 รวม (1.1) สหกรณ์ที่เข้าตรวจ การครั้งที่ 1 773261517777 1.2 ผลตรวจครั้งที่ 1 ไม่ พบข้อบกพร่องหรือ แนวโน้มการทุจริต 773261517777 1.3 ผลตรวจครั้งที่ 1 สก. มีข้อบกพร่องที่ปรับปรุง แก้ไขได้ในปี 54

12 การตรวจการสหกรณ์. การตรวจการ สหกรณ์ครั้งที่ 1 แผนกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 รวม 1.2 ผลตรวจครั้งที่ 1 สก.ที่ พบการทุจริตในปี 54 และ ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข 1.2 ผลตรวจครั้งที่ 1 สก.มี ปัญหาการทุจริตต่อเนื่อง จากปีงปม.ที่ผ่านมาและอยู่ ระหว่างดำเนินการแก้ไข

13 การตรวจการสหกรณ์. การตรวจการ สหกรณ์ครั้งที่ 2 แผนกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 รวม 2.1 สหกรณ์ที่เข้าตรวจ การครั้งที่ 2 77 2.2 ผลตรวจครั้งที่ 2 ไม่ พบข้อบกพร่องหรือ แนวโน้มการทุจริต 2.2 ผลตรวจครั้งที่ 2 สก.มีข้อบกพร่องที่ ปรับปรุงแก้ไขได้ในปี 54

14 การตรวจการสหกรณ์. การตรวจการ สหกรณ์ครั้งที่ 2 แผนกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 รวม 2.2 ผลตรวจครั้งที่ 2 สก. ที่พบการทุจริตในปี 54 และต้องเร่งดำเนินการ แก้ไข 2.2 ผลตรวจครั้งที่ 2 สก. มีปัญหาการทุจริต ต่อเนื่องจากปีงปม.ที่ผ่าน มาและอยู่ระหว่าง ดำเนินการแก้ไข

15 1. ส่งเสริม แนะนำ และติดตามให้ สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรที่หยุด ดำเนินธุรกิจหรือไม่ พบที่อยู่ สามารถ ดำเนินธุรกิจได้ หรือ เข้าสู่กระบวนการชำระ บัญชี แผนกลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 รวม สหกรณ์ 43714117544 กลุ่มเกษตรกร 225262621


ดาวน์โหลด ppt . แผ น กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 รวม 1. สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกรได้รับ การส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินงาน สหกรณ์ 773261517777 กลุ่มเกษตรกร 5691314111057.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google