งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวัด และประเมินผลทางการศึกษา เป็นเนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวัด และประเมินผลทางการศึกษา เป็นเนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวัด และประเมินผลทางการศึกษา เป็นเนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ผู้ที่สนใจสามรถนำบทเรียนชุดนี้ไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการ สอนได้ ซึ่งข้าพเจ้าได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับคำสรรพนาม ( Pronoun ) พร้อมทั้งแบบทดสอบที่ผู้เรียนสามารถวัดความรู้ของ ตนหลังจากที่ได้ศึกษาจากบทเรียน ขอขอบคุณอาจารย์สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ที่ได้ให้ความรู้ทำให้ บทเรียนชุดนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี โดย นางสาวแวแซนะ แวยูโซ๊ะ

4 CLICK HERE ภาพนิ่ง 4 ภาพนิ่ง 4 CLICK HERE

5 จุดประสงค์การเรียนรู้ นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการเขียนคำสรรพ นามได้ถูกต้อง จุดประสงค์นำทาง 1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคำ สรรพนามได้ถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถบอกประเภทของคำสรรพนาม ไดถูกต้อง 3. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและหน้าที่ ของคำสรรพนามแต่ละประเภทได้ถูกต้อง 4. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ใน การศึกษาวิชาภาษาอังในระดับที่สูงกว่า BACK

6 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8

7

8

9

10

11

12

13 a. mereka b. b. dia c. awak d. aku (1) BACK

14 Correct NEXT

15 Wrong BACK

16 ( 2 ) a. it b. his c. she d. her

17 Correct NEXT

18 Wrong BACK

19 ( 3 ) a. beliau b. dia c. mereka d. kalian

20 Correct NEXT

21 Wrong BACK

22 ( 4 ) a. mereka b. kita c. engkau d. kamu

23 Correct NEXT

24 Wrong BACK

25 ( 5 ) a. aku b. dia c. saya d. kita

26 Correct NEXT

27 Wrong BACK

28 เฉลย แบบฝึกหัด 1. b. dia 2. a. it 3. c. mereka 4. b. kita 5. b.dia

29


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการวัด และประเมินผลทางการศึกษา เป็นเนื้อหาที่อยู่ในกลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google