งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้เกมการศึกษาในการพัฒนาทักษะการ จดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขายานยนต์ ( ชย.2101) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้เกมการศึกษาในการพัฒนาทักษะการ จดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขายานยนต์ ( ชย.2101) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้เกมการศึกษาในการพัฒนาทักษะการ จดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขายานยนต์ ( ชย.2101) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ Use game to develop remembering English vocabularies of the second year vacational students ; Auto mechanic students (Auto 2101) of Lanna Poly Technic Technological College นางสาวจันทิมา จันตาบุตร วิทยาลัยโปลิเทคนนิคลานนา เชียงใหม่

2 ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา ผู้เรียนที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษมักจะคิดว่า ภาษาอังกฤษยาก ทำไม่ได้ ทำให้ความรู้และผล การเรียนของผู้เรียนออกมาต่ำ ในอนาคตอันใกล้ ภาษาอังกฤษยิ่งมีความสำคัญ มากขึ้น หากใครที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษก็จะล้าหลัง กว่าคนอื่นๆ ดังนั้นผู้สอนต่างต้องเทคนิควิธีการต่างๆที่จะมา แก้ปัญหา และจูงใจให้ผู้เรียนเกิดเจตคติในเชิง บวกกับวิชาภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ด้วยความ สนุก วิธีการหนึ่งที่ได้ผลดี คือ การนำเกมการศึกษา เข้ามาแทรก เพื่อสร้างบรรยากาศในการเรียน และให้เกิดการจดจำสิ่งที่เรียน

3 วัตถุประสงค์ของการ วิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการจดจำ คำศัพท์ภาษาอังกฤษในการเรียนโดยใช้เกม การศึกษา และไม่ใช้เกมการศึกษา 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่ ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยการใช้ เกมการศึกษา

4 แนวคิด ทฤษฎี การสอนโดยใช้เกมการศึกษาได้มีผู้ทำการทดลอง ใช้ในการเรียนการสอนและมีเอกสารสนับสนุนอยู่มากมาย แบ่งเนื้อหาเป็น 3 ส่วน คือ 1. ความสำคัญของคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เนื่องจากการ สร้างประโยค ต้องมีส่วนประกอบหลักคือคำศัพท์ต่างๆ หากผู้เรียนรู้คำศัพท์เยอะ การสื่อสารในเรื่องต่างๆก็ ง่ายขึ้น 2. ความหมายของเกมการศึกษา คือ การใช้เกมในการ เรียนการสอน ทำให้เกิดบรรยากาศในการอยากเรียนรู้ เกิดการจดจำ ไม่เบื่อหน่าย และเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชา ที่ได้เรียน 3. แนวทางการใช้เกมประกอบการเรียนการสอน การใช้ เกมที่ถูกวิธีเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้การเรียนการสอนเกิด ประสิทธิภาพมากขึ้น และได้ผลดีต่อเจตคติต่อผู้เรียน ในระยะยาว

5 - กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขา งานยานยนต์ ( ชย 2101 ) ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 43 คน - ตัวแปรต้น ได้แก่ วิธีการสอนโดยใช้เกมการศึกษาและไม่ ใช้เกมการศึกษา - ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการจดจำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ

6 ขั้นตอนการทดลองและการเก็บ รวบรวมข้อมูล 1. ดำเนินการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยไม่ใช้เกม การศึกษา แล้ววัดผลการเรียนรู้ 2. ดำเนินการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เกม การศึกษา แล้ววัดผลการเรียนรู้ 3. นำผลการทดสอบการเรียนโดยใช้เกมและไม่ใช้เกม มาเปรียบเทียบกัน 4. หลังการทดการทดลอง ให้ผู้เรียนทำแบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยใช้และไม่ ใช้เกมการศึกษา

7 สรุปผลการวิจัย กิจกรรม การเรียน จำนวน ผู้เรียน คะแนนเต็มค่าเฉลี่ย เรียนโดยใช้ เกม 43109.98 เรียนโดยไม่ ใช้เกม 43106.60

8 สรุปผลการวิจัย จากการทดลองโดยใช้เกมการศึกษาในการเรียนรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พบว่า นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการ เรียนภาษาอังกฤษ ซึ่งอ้างอิงมาจากแบบสอบถามความ คิดเห็นดังนี้ ประเด็นที่นักศึกษาเห็นด้วยมากที่สุดคือ นักศึกษา ต้องการให้มีเกมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกครั้ง และประเด็นที่เห็นด้วยมากที่สุดเป็นลำดับที่สองคือ นักศึกษาเกิดความรู้สึกชอบการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น ลำดับที่ 3 นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษด้วยความ สนุกสนาน


ดาวน์โหลด ppt การใช้เกมการศึกษาในการพัฒนาทักษะการ จดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขายานยนต์ ( ชย.2101) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google