งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบตารางและกราฟ แสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ยในปีการศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย นางสาว วนิดา ประจงค์ เลขที่ 49 นางสาว อรุณทิพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบตารางและกราฟ แสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ยในปีการศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย นางสาว วนิดา ประจงค์ เลขที่ 49 นางสาว อรุณทิพย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบตารางและกราฟ แสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ยในปีการศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย นางสาว วนิดา ประจงค์ เลขที่ 49 นางสาว อรุณทิพย์ สินสวัสดิ์ เลขที่ 52 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

2 แบบประเมินจุดเน้นคุณภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คำชี้แจง 1. จากข้อมูนที่กำหนด ให้นักเรียนกำหนด วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำเป็นสารสนเทศ ใน รูปแบบตาราง และหรือกราฟ และแผนภูมิ เพื่อ เปรียบเทียบให้เห็นว่ารายวิชาใดที่ควรจะต้องมี การพัฒนา / ปรับปรุง / แก้ไข ในเรื่องใด พร้อม นำเสนอด้วโปรแกรมนำเสนอ และบทสรุปในการ นำเสนอเพื่อให้เข้าใจง่าย ชัดเจน และใช้ ประโยชน์ได้จริง 2. ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 2 ชั่วโมง

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อที่จะศึกษาข้อมูลของนักเรียนในปีการศึกษา 2552-2554 ที่เข้าสอบในแต่ละ กลุ่มสาระวิชา ใน ระดับประเทศว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับใด 2. เพื่อต้องการทราบจำนวนนักเรียน ที่เข้าสอบในกลุ่ม สาระวิชาภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ และการงานและ เทคโนโลยีที่มีจำนวนผู้เข้าสอบไม่เท่ากันในปี การศึกษา 2552-2554 นักเรียนที่เข้าสอบในแต่ละปี การศึกษามีคะแนนสอบเฉลี่ยเป็นเท่าใด 3. เพื่อจะสามารถทราบว่าคะแนนสอบเฉลี่ยแต่ละกลุ่ม สาระการเรียนรู้ มีคะแนนมากเท่าใด สามารถที่จะ แสดงให้ทราบได้ในรูปแบบของกราฟแท่ง

4 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย

5 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภาษาอังกฤษ

7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) คณิตศาสตร์

8 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิทยาศาสตร์

9 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สุขศึกษาและพลศึกษา

10 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ศิลปะ

11 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) การงานอาชีพและเทคโนโลยี

12 อ้างอิง ที่มา : http://www.spm6.orghttp://www.spm6.org เข้าถึงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบตารางและกราฟ แสดงจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบและคะแนน เฉลี่ยในปีการศึกษา 2552-2554 จัดทำโดย นางสาว วนิดา ประจงค์ เลขที่ 49 นางสาว อรุณทิพย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google