งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมการสอน คณิตศาสตร์ (Teaching Behavior in Mathematics) Participate Activities Learning by doing Practice.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมการสอน คณิตศาสตร์ (Teaching Behavior in Mathematics) Participate Activities Learning by doing Practice."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมการสอน คณิตศาสตร์ (Teaching Behavior in Mathematics) Participate Activities Learning by doing Practice

2 เนื้อหาสาระ (Content) - ธรรมชาติและความจำเป็นของ คณิตศาสตร์ - จิตวิทยา และปรัชญาทาง คณิตศาสตร์ - ศิลปะและทักษะการสอน คณิตศาสตร์ - ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการ สอนคณิตศาสตร์ - การพัฒนามโนทัศน์ทาง คณิตศาสตร์ - การพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน

3 เนื้อหาสาระ (Content) - เรขาคณิตและความรู้สึกเชิงปริภูมิ - หลักสูตรแกนกลาง พ. ศ.2551 - วิเคราะห์เนื้อหาในระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน - ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ - สื่อการสอนคณิตศาสตร์ในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

4 เนื้อหาสาระ (Content) - รูปแบบ และเทคนิคการสอน 57 วิธี - การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์ - การออกข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ - การวัดและประเมินผลวิชา คณิตศาสตร์

5 การวัด และ ประเมินผล - การเข้าเรียน ตรงต่อเวลา (17 คาบ ) 10% - บันทึกหลังเรียน 5% - การบ้าน และรายงาน 35% - สอบภาคทฤษฎี 20% - สอบภาคปฏิบัติ (2 ครั้ง เลือกครั้ง ที่ดีที่สุด ) 30% *** มีการนัดสอนนอกเวลาปกติ มี ผลต่อการเข้าเรียน

6 คะแนนมีให้มากกว่า 100% มาจากไหน - การมีส่วนร่วม - การตั้งคำถาม - การวิพากษ์ วิจารณ์ - การแสดงความคิดเห็น

7

8

9 การพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นครู 1. หน้าตา สะอาดสะอ้าน 2. บุคลิกภาพดี 3. แต่งกาย สุภาพ 4. มีความ มั่นใจ 5. กริยา มารยาทดี

10 การพัฒนาบุคลิกภาพ ความเป็นครู

11

12 ทำไมต้อง ใส่ใจเรื่อง บุคลิกภาพ ??????

13 ลักษณะการยืนบอกอะไร

14 ลักษณะการนั่งบอกอะไร

15 ลักษณะการเดินบอกอะไร

16 ธรรมชาติและความจำเป็นของวิชา คณิตศาสตร์

17 คณิตศาสตร์ คืออะไร ??????

18 ให้เรียน อะไร เรียนไป ทำไม พูด อะไรไม่ รู้เรื่อง ใช้ ยังไง

19


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมการสอน คณิตศาสตร์ (Teaching Behavior in Mathematics) Participate Activities Learning by doing Practice.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google