งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ช่วย สอน (CAI). หมายถึง การประยุกต์นำคอมพิวเตอร์มา ช่วยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนา โปรแกรมขึ้นเพื่อนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเสนอแบบติวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ช่วย สอน (CAI). หมายถึง การประยุกต์นำคอมพิวเตอร์มา ช่วยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนา โปรแกรมขึ้นเพื่อนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเสนอแบบติวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ช่วย สอน (CAI)

2 หมายถึง การประยุกต์นำคอมพิวเตอร์มา ช่วยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนา โปรแกรมขึ้นเพื่อนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเสนอแบบติวเตอร์ (Tutorial) แบบจำลองสถานการณ์ (Simulations) หรือ แบบการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) เป็น ต้น การเสนอเนื้อหาดังกล่าวเป็นการเสนอ โดยตรงไปยังผู้เรียนผ่านทางจอภาพหรือ แป้นพิมพ์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วน ร่วม วัสดุทางการสอนคือโปรแกรมหรือ Courseware ซึ่งปกติจะถูกจัดเก็บไว้ใน แผ่นดิสก์หรือหน่วยความจำของเครื่องพร้อมที่ จะเรียกใช้ได้ตลอดเวลา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

3 ขั้นตอนการ จัดทำบทเรียน คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ขั้นตอนการ วิเคราะห์ ขั้น ออกแบบ บทเรียน ขั้นพัฒนา บทเรียน ขั้นการ นำไปใช้ ขั้น ประเมินผล

4 ขั้นตอนการจัดทำบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้ 1. การกำหนดหัวเรื่องและวัตถุประสงค์ ทั่วไป 2. การวิเคราะห์ผู้เรียน 3. การวิเคราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4. การวิเคราะห์เนื้อหา

5 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี้ 1. การออกแบบ Courseware ( การออกแบบ บทเรียน ) ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม เนื้อหา แบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pre- test) สื่อ กิจกรรม วิธีการนำเสนอ และแบบทดสอบ หลังบทเรียน (Post-test) 2. การออกแบบผังงาน (Flowchart) และการ ออกแบบบทดำเนินเรื่อง (Storyboard)( ขั้นตอน การเขียนผังงานและสตอรี่บอร์ดของ อลาสซี่ ) 3. การออกแบบหน้าจอภาพ (Screen Design) หมายถึง การจัดพื้นที่ของจอภาพเพื่อใช้ในการ นำเสนอเนื้อหา ภาพ และส่วนประกอบอื่นๆ สิ่งที่ต้อง พิจารณามีดังนี้ 1. การกำหนดความละเอียดภาพ (Resolution) 2. การจัดพื้นที่แต่ละหน้าจอภาพในการนำเสนอ 3. การเลือกรูปแบบและขนาดของตัวอักษรทั้ง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 4. การกำหนดสี ได้แก่ สีของตัวอักษร (Font Color), สีของฉากหลัง (Background), สีของส่วนอื่นๆ 5. การกำหนดส่วนอื่นๆ ที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกใน การใช้บทเรียน

6 3. ขั้นพัฒนาบทเรียน (Development) 3.1 เขียนรายละเอียดเนื้อหาตามรูปแบบที่ได้ กำหนด (Script Development) โดยเขียนเป็นกรอบ ๆ จะต้องเขียนไปตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยเฉพาะถ้า เป็น Interactive Multi Media : IMM จะต้องกำหนด ข้อความ ภาพ เสียง สี ฯลฯ ให้สมบูรณ์ 3.2 จัดทำลำดับเนื้อหา (Storyboard Development) เป็นการนำเอากรอบเนื้อหาหรือที่ เขียนเป็น Script ไว้ มาเรียบเรียงลำดับการนำเสนอที่ ได้วางแผนไว้ 3.3 นำเนื้อหาที่ยังเป็นสิ่งพิมพ์นี้มาตรวจสอบ หาค่าความถูกต้อง (Content Correctness) โดยเฉพาะการสร้าง IMMCI จะเป็นการเขียนตำรา ใหม่ทั้งเรื่อง 3.4 การสร้างแบบทดสอบส่วนต่าง ๆ ต้องนำมา หาค่าความยากง่าย อำนาจจำแนก ความเที่ยง และ ความเชื่อมั่นทุกแบบทดสอบ และต้องปรับปรุงให้ สมบูรณ์ ผลที่ได้ทั้งหมด ทั้งเนื้อหา และแบบทดสอบ ต่าง ๆ รวมกันจะเป็นตัวบทเรียน (Courseware)

7 การนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ไปใช้ โดยใช้กับกลุ่มตัวอย่างมาย เพื่อ ตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรียน ในขั้นต้น หลังจากนั้น จึงทำการ ปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะนำไปใช้กับ กลุ่มเป้าหมายจริง เพื่อหา ประสิทธิภาพของบทเรียน และนำไป ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความ เหมาะสมและประสิทธิภาพ ขั้นตอนการนำไปใช้ (Implement)

8 ขั้นตอนการประเมินผล (Evaluate) การประเมินการทำงานของ บทเรียน ในส่วนของการนำเสนอนั้นควร จะทำการประเมินก็คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ ในการออกแบบมาก่อนในการประเมิน การทำงานของบทเรียนนั้น ผู้ออกแบบ ควรที่จะสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน หลังจากที่ได้ทำการเรียนจาก คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว โดยผู้เรียน จะต้องมาจากผู้เรียนในกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนนี้อาจจะครอบคลุมถึงการ ทดสอบนำร่องการประเมินผลจาก ผู้เชี่ยวชาญ

9 นางสาวพจมาลย์ จูมาศ รหัสนักศึกษา 541121026 นักศึกษาคณะครุศาสตร์ โปรแกรมวิชา คณิตศาสตร์ จัดทำ โดย


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ช่วย สอน (CAI). หมายถึง การประยุกต์นำคอมพิวเตอร์มา ช่วยในการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนา โปรแกรมขึ้นเพื่อนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเสนอแบบติวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google