งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอน โดยใช้เว็บไซต์ ของนักเรียนระดับ ปวช.2 รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ โดย นายอนุตร เติมสายทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอน โดยใช้เว็บไซต์ ของนักเรียนระดับ ปวช.2 รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ โดย นายอนุตร เติมสายทอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอน โดยใช้เว็บไซต์ ของนักเรียนระดับ ปวช.2 รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ โดย นายอนุตร เติมสายทอง

2 ปัญหาการวิจัย ในปัจจุบันมีการใช้เว็บไซต์ กันอย่างแพร่หลาย เพื่อให้เกิด ความทันสมัยและความน่าสนใจใน การเรียนรู้ของผู้เรียน จึงได้เกิด แนวความคิดในการใช้เว็บไซต์ใน การเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความ สนใจของผู้เรียนในการอยากเรียนรู้ อีกทั้งยังสามารถเรียนรู้ได้ ตลอดเวลา

3 ปัญหาการวิจัย รูปแบบการเรียนการสอน ผ่านเว็บไซต์ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เรียนซ้ำได้หลายครั้ง จึงทำให้ผู้ที่ ไม่เข้าใจ สามารถเรียนซ้ำได้ จนกว่าจะเข้าใจ และสำหรับผู้ที่ใฝ่ เรียนรู้ในการเรียนมาก มีความตั้งใจ ในการเรียน ผู้สอนเพียงให้ คำแนะนำ แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ซึ่ง ตรงกับระบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนการสอนโดยใช้ เว็บไซต์ของนักเรียนระดับ ปวช.2 รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องาน อาชีพ

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย การเรียนการ สอนวิชา คอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพ โดยใช้เว็บไซต์ 1. แนะนำ เว็บไซต์ 2. ศึกษาข้อมูล 3. ปฏิบัติตาม 4. ประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อ งานอาชีพ

6 ผังสรุปสำคัญ XSDD t ก่อนการ ทดลอง 70.54 8.961.8424.392 หลังการ ทดลอง 15.960.815 P*<.05

7 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพ เรื่องการใช้ โปรแกรม Movie Maker ของนักเรียนเป็นประชากร กลุ่ม ตัวอย่างชั้น ปวช.2 ที่เรียนโดยการ ใช้เว็บไซต์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

8 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 1. เพื่อให้เกิดทักษะการใช้โปรแกรม ที่ใช้ในรายวิชามากขึ้น 2. เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ เว็บไซต์ในการเรียนการสอนเพิ่ม มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การสอน โดยใช้เว็บไซต์ ของนักเรียนระดับ ปวช.2 รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ โดย นายอนุตร เติมสายทอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google