งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ ใช้โปรแกรมสำนักงานของผู้เรียน อาชีวศึกษา สนิท หฤหรรษวาสิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ ใช้โปรแกรมสำนักงานของผู้เรียน อาชีวศึกษา สนิท หฤหรรษวาสิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ ใช้โปรแกรมสำนักงานของผู้เรียน อาชีวศึกษา สนิท หฤหรรษวาสิน

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เป็นวิชาชีพ พื้นฐานในทุกประเภทวิชา ( สำนักงาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2546) พนักงานส่วนมากที่ปฏิบัติงานในสถาน ประกอบการ มีระดับของความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์ ไม่สอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการ ( สำนักงานสถิติ แห่งชาติ, 2551) ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้าน อาชีวศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับ ความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้ง ขาดทักษะความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ( เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)

3 ผลการสำรวจความคิดเห็นจาก สถานประกอบการ n=156

4 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ สามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ ใช้โปรแกรมสำนักงานของผู้เรียน อาชีวศึกษา o ประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรม สำนักงาน o ความคงทนในบทเรียน (Knowledge retention)

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย

6

7 ขั้นตอนการวิจัย กำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา วิชาคอมพิวเตอร์ เพื่องานอาชีพ เรื่อง “ การใช้โปรแกรม สำนักงาน ” พัฒนาและหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ( สถานการณ์ปัญหา ใบงาน และ แบบประเมิน ) กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็น นักเรียนระดับ ปวช. ที่ลงทะเบียนเรียนใน รายวิชา “ คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ” ปี การศึกษา 2554 จำนวน 297 คน แบ่งออกเป็น o กลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มที่ได้เรียนรู้ตามรูปแบบการ จัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น จำนวน 144 คน o กลุ่มควบคุม เป็นกลุ่มที่ได้เรียนรู้ตามรูปแบบปกติ ( บรรยาย และสาธิต ) จำนวน 153 คน

8 ผลการวิจัย

9 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ ใช้โปรแกรมสำนักงานของผู้เรียน อาชีวศึกษา สนิท หฤหรรษวาสิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google