งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรมสำนักงานของผู้เรียนอาชีวศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรมสำนักงานของผู้เรียนอาชีวศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรมสำนักงานของผู้เรียนอาชีวศึกษา
สนิท หฤหรรษวาสิน

2 ที่มาและความสำคัญของปัญหา
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เป็นวิชาชีพพื้นฐานในทุกประเภทวิชา (สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา, 2546) พนักงานส่วนมากที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ มีระดับของความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2551) ผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งขาดทักษะความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่าง ๆ โดยเฉพาะความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (เลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)

3 ผลการสำรวจความคิดเห็นจากสถานประกอบการ
n=156

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรมสำนักงานของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรมสำนักงาน ความคงทนในบทเรียน (Knowledge retention)

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย

6

7 ขั้นตอนการวิจัย กำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ เรื่อง “การใช้โปรแกรมสำนักงาน” พัฒนาและหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (สถานการณ์ปัญหา ใบงาน และแบบประเมิน) กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เป็น นักเรียนระดับ ปวช. ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา “คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ” ปีการศึกษา 2554 จำนวน 297 คน แบ่งออกเป็น กลุ่มทดลอง เป็นกลุ่มที่ได้เรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น จำนวน 144 คน กลุ่มควบคุม เป็นกลุ่มที่ได้เรียนรู้ตามรูปแบบปกติ (บรรยาย และสาธิต) จำนวน 153คน

8 ผลการวิจัย

9 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการใช้โปรแกรมสำนักงานของผู้เรียนอาชีวศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google