งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดผลสัมฤทธิ์ โดยใช้วิธีการสอนแบบจิก ซอร์ วิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ นางสาวจุฬาศิณี วิสุทธิไพศาล ผู้ทำวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดผลสัมฤทธิ์ โดยใช้วิธีการสอนแบบจิก ซอร์ วิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ นางสาวจุฬาศิณี วิสุทธิไพศาล ผู้ทำวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดผลสัมฤทธิ์ โดยใช้วิธีการสอนแบบจิก ซอร์ วิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ นางสาวจุฬาศิณี วิสุทธิไพศาล ผู้ทำวิจัย

2 ปัญหางานวิจัย  ในสภาพปัจจุบัน การจัดการเรียน การสอนในสถานศึกษาทุกระดับ ส่วน ใหญ่กระบวนการจัดการเรียนการสอน ยังยึดครู ยึดเนื้อหา เป็นตัวตั้ง และ ยังไม่ยอมรับการเน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ ดังนั้น หากผู้สอนมีวิธีการสอน และสื่อการสอนที่ดีอาจทำให้ผู้เรียน ให้ความสนใจมากยิ่งขึ้น และได้ คะแนนสูงขึ้น การเรียนการสอนโดย วิธีต่าง ๆ ที่ผู้สอนควรรู้จักแสวงหาและ นำมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ สอนให้เหมาะสม

3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ของนักเรียนในการเรียน เรื่อง การปิดบัญชี  เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะ ของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน ในเรื่องของการปิดบัญชี โดยใช้การ สอนแบบจิกซอว์  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและ หลังของผู้เรียนจากการสอนโดย วิธีการสอนแบบจิกซอว์

4 ผลการวิจัย  การใช้วิธีการสอนดังกล่าว จะช่วยทำ ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและทักษะที่ จะนำมาใช้  ยังจะทำให้นักเรียนเกิดทักษะหรือหลัก ในการจำ จะทำให้เข้าใจมากขึ้น และ สามารถพัฒนาต่อยอดได้สำหรับผู้ที่ สนใจ  ช่วยในการเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนได้ เป็นไปตามสมมติฐาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

5 ประโยชน์ที่ได้รับ  การใช้วิธีการสอนแบบจิกซอว์ เป็น รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือใน การเรียนรู้  นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้เรียน ที่เก่งกว่าให้การช่วยเหลือผู้เรียนที่อ่อน กว่า  ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองมีความ ถนัด  ผู้เรียนภาคภูมิใจในความสำเร็จ และมี ความสุข เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

6 จบการนำเสนอขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การวัดผลสัมฤทธิ์ โดยใช้วิธีการสอนแบบจิก ซอร์ วิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ นางสาวจุฬาศิณี วิสุทธิไพศาล ผู้ทำวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google