งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวจุฬาศิณี วิสุทธิไพศาล ผู้ทำวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวจุฬาศิณี วิสุทธิไพศาล ผู้ทำวิจัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวจุฬาศิณี วิสุทธิไพศาล ผู้ทำวิจัย
การวัดผลสัมฤทธิ์ โดยใช้วิธีการสอนแบบจิกซอร์ วิชา การบัญชีเบื้องต้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ นางสาวจุฬาศิณี วิสุทธิไพศาล ผู้ทำวิจัย

2 ปัญหางานวิจัย ในสภาพปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนใน สถานศึกษาทุกระดับ ส่วนใหญ่กระบวนการจัดการเรียน การสอนยังยึดครู ยึดเนื้อหา เป็นตัวตั้ง และยังไม่ ยอมรับการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น หากผู้สอนมี วิธีการสอน และสื่อการสอนที่ดีอาจทำให้ผู้เรียนให้ ความสนใจมากยิ่งขึ้น และได้คะแนนสูงขึ้น การเรียน การสอนโดยวิธีต่าง ๆ ที่ผู้สอนควรรู้จักแสวงหาและ นำมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะสม

3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ของนักเรียนใน การเรียน เรื่อง การปิดบัญชี เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของนักศึกษาที่มีต่อ การเรียนการสอน ในเรื่องของการปิดบัญชี โดยใช้การ สอนแบบจิกซอว์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังของผู้เรียนจาก การสอนโดยวิธีการสอนแบบจิกซอว์

4 ผลการวิจัย การใช้วิธีการสอนดังกล่าว จะช่วยทำให้นักเรียนเกิดความเข้าใจ และทักษะที่จะนำมาใช้ ยังจะทำให้นักเรียนเกิดทักษะหรือหลักในการจำ จะทำให้เข้าใจ มากขึ้น และสามารถพัฒนาต่อยอดได้สำหรับผู้ที่สนใจ ช่วยในการเรียนเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ เป็นไปตาม สมมติฐานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

5 ประโยชน์ที่ได้รับ การใช้วิธีการสอนแบบจิกซอว์ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดความร่วมมือในการเรียนรู้ นักเรียนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผู้เรียนที่เก่งกว่าให้การช่วยเหลือ ผู้เรียนที่อ่อนกว่า ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองมีความถนัด ผู้เรียนภาคภูมิใจในความสำเร็จ และมีความสุข เกิดความสามัคคี ในหมู่คณะ

6 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ
จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวจุฬาศิณี วิสุทธิไพศาล ผู้ทำวิจัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google