งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ ใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล เรื่อง การ ปรับแต่งแผ่นสไลด์ ของนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 โดยใช้ แผนการสอนแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ ใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล เรื่อง การ ปรับแต่งแผ่นสไลด์ ของนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 โดยใช้ แผนการสอนแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ ใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล เรื่อง การ ปรับแต่งแผ่นสไลด์ ของนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 โดยใช้ แผนการสอนแบบ CIPPA นางสาวรัฏฐภรณ์ เหล็กไหล วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจ อยุธยา

2 ปัญหาการวิจัย ปัญหาในการเรียนการสอนในวิชาการใช้ โปรแกรมนาเสนอข้อมูล เรื่อง การปรับแต่งแผ่น สไลด์ ที่ผ่านมาปัญหาที่พบมากคือ นักเรียน - นักศึกษาไม่มีความเข้าใจในหลักการใช้โปรแกรมนา เสนอข้อมูล แสดงออกทางแผ่นสไลด์ การปรับแต่ง ข้อความงานนาเสนอ จุดเน้นเนื้อหาที่นาเสนอ ภาพ ประกอบการนาเสนอได้ จากการศึกษาปัญหาที่ เกิดขึ้น การใช้วิจัยแก้ปัญหาโดยการนำแผนการสอน แบบ CIPPA มาใช้ โดยการมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การ ปรับแต่งแผ่นงานสไลด์งานนาเสนอข้อมูล และทา ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถในชั้น เรียน โดยครูผู้สอนคอยแนะนำ แนวทางการฝึก ปฏิบัติ และคอยชี้แนะเมื่อมีข้อบกพร่องเกิดขึ้น

3 วัตถุประสงค์ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพ 80/80 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การเรียนโดยการสอนแบบ CIPPA เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง เรียนและหลังเรียน

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จำนวน 194 คน วิทยาลัยเทคโนโลยี บริหารธุรกิจอยุธยา กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่าย โดยการ เจาะจงคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง 2 สาขาวิชาการขาย มีนักเรียนจำนวน 34 คน

5 การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดย ดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ ติดต่อนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ปีที่ 2 สาขาการ ขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา เพื่อขอความร่วมมือ ในการตอบแบบทดสอบ นำแบบทดสอบ จำนวน 5 ข้อ ทดสอบกับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ปีที่ 2 สาขาวิชาการขาย ดำเนินการสอนและให้นักเรียนใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ทดสอบหลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ นำผลการทดสอบมาเปรียบเทียบก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ สรุปผลการพัฒนาการเรียนรู้ ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อชุดฝึกปฏิบัติ นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติมา คำนวณหาค่าทางสถิติ

6 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง เรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติวิชาการบัญชีอุตสาหกรรมและ ระบบใบสำคัญ ตามเกณฑ์ 75/75 รายการ คะแน นเต็ม µσ% คะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบย่อย ระหว่างเรียน (E 1 ) 34100.5281.76 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (E 2 ) 34100.7787.94

7 สรุปผลการวิจัย การเรียนการสอนแบบ CIPPA มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 81.76/87.94 นักศึกษามีความพึง พอใจต่อการเรียนการสอนแบบ CIPPA โดยรวมอยู่ ในระดับ ดีมากที่สุด (μ = 4.81) เมื่อพิจารณารา ประเด็น พบว่า ทุกรายการอยู่ในระดับดีมากที่สุด ได้แก่ การใช้ชุดฝึกปฏิบัติสามารถปรับปรุงรายการ ได้ดีขึ้น หลังจากใช้ชุดฝึกปฏิบัติสามารถช่วย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง การใช้ชุดฝึก ปฏิบัติช่วยให้ผู้เรียนสนใจในการเรียน การใช้ชุดฝึก ปฏิบัติช่วยให้ผลคะแนนดีขึ้น หลังจากใช้ชุดฝึก ปฏิบัติผู้เรียนสามารถเข้าใจในหน่วยถัดไป


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการ ใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล เรื่อง การ ปรับแต่งแผ่นสไลด์ ของนักเรียนชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 โดยใช้ แผนการสอนแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google