งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น เรื่อง “ การปรับปรุงบัญชี ” ชื่อผู้วิจัย / ตำแหน่ง นางลักขณา ตันเจริญ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา การศึกษาจบปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

2 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา การบันทึกการปรับปรุงบัญชีขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญของวงจรการบัญชีเพื่อให้ได้งบการเงินที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงต้องทำทุกครั้งก่อนปิดบัญชี และออกงบการเงิน ปัญหาสำคัญที่การปรับปรุงบัญชี คือ การแก้ไขรายการบัญชีให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในงวดบัญชีนั้น ทั้งนี้เนื่องจาก พบในการเรียนการสอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 นักศึกษาไม่สามารถปรับปรุงบัญชีได้ ผู้วิจัยจึงได้สร้างชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การปรับปรุงบัญชี ” ขึ้นซึ่งชุดฝึกปฏิบัติประกอบด้วย การปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า รายได้รับล่วงหน้า รายได้ค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ ค่าเสื่อมราคา วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป ผู้วิจัยพยว่าการสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติน่าจะแก้ปัญหาได้

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติจากการใช้รูปแบบการจัดการสอน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ที่สอนในวิทยาลัยเทคโนโลยี ตั้งตรงจิตรพณิชยการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นของผู้เรียนจะใช้เป็นตัวชี้ว่ารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมานี้เป็นรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ให้ดีขึ้น 3. เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยค้นคว้ากระบวนการเรียนที่ดี

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การปรับปรุงบัญชี” ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

5 การรวบรวมข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง “ การปรับปรุ่งบัญชี ” ของนักเรียนชั้น ปวช.1 ห้อง 102 จำนวน 20 คน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังนี้ ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 คะแนน ร้อยละ X SD คะแนนทดสอบก่อนเรียน 24.50 2.45 1.60 คะแนนทดสอบหลังเรียน 63 6.30 1.08 จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย (SD= 1.60) คิดเป็นร้อยละ ส่วนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 6.30 (SD= 1. 08) คิดเป็นร้อยละ 63

6 การรวบรวมข้อมูล ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่องการปรับปรุงบัญชี คะแนน ร้อยละ X SD t Prob คะแนนทดสอบก่อนเรียน 24.50 2.45 1.60 * .000 คะแนนทดสอบหลังเรียน 63 6.30 1.08 หลังการสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การปรับปรุงบัญชี ” นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ สูงกว่าก่อนการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือ ด้วยความมั่นใจ 95 %

7 สรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า” ในวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ทำให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น และมีความถูกต้องแม่นยำในการจัดทำบัญชี จึงวได้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบเดิมที่ใช้ชุดฝึกปฎิบัติ โดยการทำชุดฝึกปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิม ผู้วิจัยเริ่มใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่อง “ การปรับปรุงบัญชี ” ในวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 พบว่าคะแนนของนักศึกษาดีกว่าการสอนโดยวิธีเก่า


ดาวน์โหลด ppt วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google