งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี เบื้องต้น 2 เรื่อง “ การปรับปรุงบัญชี ” ชื่อผู้วิจัย / ตำแหน่ง นางลักขณา ตันเจริญ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี เบื้องต้น 2 เรื่อง “ การปรับปรุงบัญชี ” ชื่อผู้วิจัย / ตำแหน่ง นางลักขณา ตันเจริญ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี เบื้องต้น 2 เรื่อง “ การปรับปรุงบัญชี ” ชื่อผู้วิจัย / ตำแหน่ง นางลักขณา ตันเจริญ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี วุฒิการศึกษา / สถานศึกษา การศึกษาจบปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

2 ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา การบันทึกการปรับปรุงบัญชีขั้นตอนหนึ่งที่ สำคัญของวงจรการบัญชีเพื่อให้ได้งบการเงินที่ ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงต้อง ทำทุกครั้งก่อนปิดบัญชี และออกงบการเงิน ปัญหาสำคัญที่การปรับปรุงบัญชี คือ การแก้ไข รายการบัญชีให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงในงวด บัญชีนั้น ทั้งนี้เนื่องจาก พบในการเรียนการสอน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 นักศึกษาไม่สามารถ ปรับปรุงบัญชีได้ ผู้วิจัยจึงได้สร้างชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การ ปรับปรุงบัญชี ” ขึ้นซึ่งชุดฝึกปฏิบัติประกอบด้วย การปรับปรุงบัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า รายได้รับล่วงหน้า รายได้ค้างรับ หนี้สงสัยจะสูญ ค่าเสื่อมราคา วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป ผู้วิจัยพยว่าการ สอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติน่าจะแก้ปัญหาได้

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติจากการใช้รูปแบบ การจัดการสอน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของวิชาการ บัญชีเบื้องต้น 2 ที่สอนในวิทยาลัยเทคโนโลยี ตั้งตรงจิตรพณิชยการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ สูงขึ้นของผู้เรียนจะใช้เป็นตัวชี้ว่ารูปแบบการ จัดการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมานี้เป็นรูปแบบ การสอนที่มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อหาแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการ เรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของวิชาการ บัญชีเบื้องต้น 2 ให้ดีขึ้น 3. เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยค้นคว้ากระบวนการ เรียนที่ดี

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรอิสระ ตัว แปรตาม ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การ ปรับปรุงบัญชี ” ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนดีขึ้น

5 การรวบรวมข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา บัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง “ การปรับปรุ่งบัญชี ” ของนักเรียน ชั้น ปวช.1 ห้อง 102 จำนวน 20 คน โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ผล การวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังนี้ ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียนวิชาบัญชี เบื้องต้น 2 คะแนนร้อย ละ XSD คะแนนทดสอบก่อนเรียน 24.502.451.60 คะแนนทดสอบหลังเรียน 636.301.08 จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 2.45 (SD= 1.60) คิดเป็นร้อยละ 24.50 ส่วนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 6.30 (SD= 1. 08) คิดเป็นร้อยละ 63

6 การรวบรวมข้อมูล ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ หลังเรียน เรื่องการปรับปรุงบัญชี คะแนนร้อย ละ XSDtProb คะแนนทดสอบก่อน เรียน 24.5 0 2. 45 1.6 0 - 10.55 6*.000 คะแนนทดสอบหลัง เรียน 636. 30 1.0 8 หลังการสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การปรับปรุงบัญชี ” นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ สูงกว่าก่อนการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 หรือ ด้วยความมั่นใจ 95 %

7 สรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า ” ในวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น ทำให้ผู้เรียนเป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น และมีความถูกต้องแม่นยำในการจัดทำบัญชี จึงวได้ใช้ รูปแบบการเรียนการสอนเป็นรูปแบบเดิมที่ใช้ชุดฝึก ปฎิบัติ โดยการทำชุดฝึกปฏิบัติให้มากขึ้นกว่าเดิม ผู้วิจัยเริ่มใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การปรับปรุงบัญชี ” ในวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 พบว่าคะแนนของนักศึกษาดีกว่าการสอนโดยวิธีเก่า


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี เบื้องต้น 2 เรื่อง “ การปรับปรุงบัญชี ” ชื่อผู้วิจัย / ตำแหน่ง นางลักขณา ตันเจริญ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google