งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัย เทคโนโลยี ภูเก็ต การนำเสนอผลงานวิจัยและ นวัตกรรมสื่อการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัย เทคโนโลยี ภูเก็ต การนำเสนอผลงานวิจัยและ นวัตกรรมสื่อการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัย เทคโนโลยี ภูเก็ต การนำเสนอผลงานวิจัยและ นวัตกรรมสื่อการสอน

2 เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง สมุดรายวันทั่วไปในวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ ชุดฝึกปฏิบัติ นักเรียน ปวช. 1/1 ปีการศึกษา 2556 ผู้วิจัย นายณัฐวุฒิ สร้อยทอง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

3 ปัญหาการ วิจัย 1. นักศึกษา ไม่สามารถบันทึกรายการค้าลงใน สมุดรายวันทั่วไปได้ เรื่องบันทึกรายการ เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย ไว้ทางด้าน เดบิตหรือเครดิต 2. ไม่สามารถทำแบบฝึกปฏิบัติ “ เรื่อง การ บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป ” ได้

4 วัตถุประส งค์ 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึก ปฏิบัติ เรื่อง “ การบันทึกรายการ ในสมุดรายวันทั่วไป ” ของ นักเรียน ปวช. ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี เบื้องต้น 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ระหว่าง นักเรียน กลุ่มทดลอง กับ นักเรียน ที่เรียนโดยวิธีปกติ

5 ตารางสรุปผลการพัฒนาหลังจากทำแบบทดสอบก่อน เรียน และ หลังเรียน ลำดับชื่อ – สกุลคะแนนก่อนเรียนคะแนนหลังเรียนผลต่างคะแนน 1 นายศรราม เงินลา 10164 2 นายวตโรจน์ หิมรัตน์ 9156 3 นายสุทิวัส คันธรักษา 8146 4 นายอนุวัฒน์ ขาวอ่อน 10166 5 นายศราวุธ มั่นคง 11154 6 นายจักรกฤษ พ่วงจันทร์ 11209 7 นายศุภณัฐ ศิริพงษ์ รุ่งโรจน์ 10188 8 นายอนันทวิช เพ็ชรล่อ เหลียน 9189 9 นายคณิน เพชรสุทธื 7147 10 น. ส. สุนิสา ลูกแก้ว 91910 เฉลี่ย 9.416.56.9

6 ตาราง สรุปผลการพัฒนาทักษะการบันทึกรายการใน สมุดรายวันทั่วไป โดยชุดฝึกปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียน การทดสอบจำนวนคนคะแนนเต็ม XS.D. ก่อนเรียน หลังเรียน 10 20 9.4 16.5 1.07 1.05

7 ตาราง เปรียบเทียบความแตกต่างทางด้านการ พัฒนาทักษะ การบันทึกรายการค้า ในสมุดรายวันทัวไป โดยชุดฝึกปฏิบัติก่อนเรียน และหลังเรียน การทดสอบ NMeanS.DT ก่อนเรียน 109.401.2612.12** หลังเรียน 1016.502.12

8 สรุป ผลการวิจัย พัฒนาการ การบันทึกรายการลงในสมุดรายวัน ทั่วไป โดยชุดฝึกปฏิบัติกับนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ก่อนเรียนมี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.07 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.5 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.05 แสดงว่าทักษะทางด้านการบันทึกรายการค้า ในสมุดรายวันทั่วไปของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้ ชุดฝึกปฏิบัติ

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัย เทคโนโลยี ภูเก็ต การนำเสนอผลงานวิจัยและ นวัตกรรมสื่อการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google