งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอน

2 ผู้วิจัย นายณัฐวุฒิ สร้อยทอง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
เรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องสมุดรายวันทั่วไปในวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ นักเรียน ปวช. 1/ ปีการศึกษา 2556 ผู้วิจัย นายณัฐวุฒิ สร้อยทอง สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

3 ปัญหาการวิจัย 1. นักศึกษา ไม่สามารถบันทึกรายการค้าลงในสมุดรายวันทั่วไปได้ เรื่องบันทึกรายการ เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย ไว้ทางด้าน เดบิตหรือเครดิต 2. ไม่สามารถทำแบบฝึกปฏิบัติ “เรื่อง การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป” ได้

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “การบันทึกรายการ ในสมุดรายวันทั่วไป” ของ นักเรียน ปวช.ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ระหว่าง นักเรียนกลุ่มทดลอง กับ นักเรียน ที่เรียนโดยวิธีปกติ

5 ตารางสรุปผลการพัฒนาหลังจากทำแบบทดสอบก่อนเรียน และ หลังเรียน
ลำดับ ชื่อ – สกุล คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลต่างคะแนน 1 นายศรราม เงินลา 10 16 4 2 นายวตโรจน์ หิมรัตน์ 9 15 6 3 นายสุทิวัส คันธรักษา 8 14 นายอนุวัฒน์ ขาวอ่อน 5 นายศราวุธ มั่นคง 11 นายจักรกฤษ พ่วงจันทร์ 20 7 นายศุภณัฐ ศิริพงษ์รุ่งโรจน์ 18 นายอนันทวิช เพ็ชรล่อเหลียน นายคณิน เพชรสุทธื น.ส.สุนิสา ลูกแก้ว 19 เฉลี่ย 9.4 16.5 6.9

6 ตาราง สรุปผลการพัฒนาทักษะการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป โดยชุดฝึกปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ จำนวนคน คะแนนเต็ม X S.D. ก่อนเรียน หลังเรียน 10 20 9.4 16.5 1.07 1.05

7 ตาราง เปรียบเทียบความแตกต่างทางด้านการพัฒนาทักษะ การบันทึกรายการค้า ในสมุดรายวันทัวไป โดยชุดฝึกปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียน การทดสอบ N Mean S.D T ก่อนเรียน 10 9.40 1.26 12.12** หลังเรียน 16.50 2.12

8 สรุปผลการวิจัย พัฒนาการ การบันทึกรายการลงในสมุดรายวันทั่วไป โดยชุดฝึกปฏิบัติกับ นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ก่อนเรียนมี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ หลังเรียนมี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 16.5 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.05 แสดงว่าทักษะทางด้านการบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไปของ นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ ชุดฝึกปฏิบัติ

9 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google