งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพ 75/75  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดฝึกปฏิบัติ  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง เรียนและหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพ 75/75  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดฝึกปฏิบัติ  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง เรียนและหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3  เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพ 75/75  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดฝึกปฏิบัติ  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง เรียนและหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

4 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือเด็ก นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 25 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา กลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มอย่างง่าย โดย เจาะจงคือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ห้อง 3B สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ มี นักเรียนจำนวน 7 คน

5 ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ ติดต่อนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย เทคโนโลยีบริหารธุรกิจอยุธยา เพื่อขอความ ร่วมมือในการตอบแบบทดสอบ นำแบบทดสอบ จำนวน 30 ข้อ ทดสอบกับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ก่อนใช้ชุดฝึก ปฏิบัติ ดำเนินการสอนและให้นักเรียนใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ทดสอบหลังการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

6 ระเบียบวิธีวิจัย นำผลการทดสอบมาเปรียบเทียบก่อนและหลัง การใช้ชุดฝึกปฏิบัติ สรุปผลการพัฒนาการเรียนรู้ ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามเพื่อวัดความพึง พอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกปฏิบัติ นำแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อชุดฝึกปฏิบัติมาคำนวณหาค่าทางสถิติ วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนหลังเรียน

7 สรุปผลการวิจัย นักศึกษามีคะแนนระหว่างเรียนโดยใช้ชุดฝึก ปฏิบัติ มีคะแนนเฉลี่ย 12.28 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.90 จากคะแนนเต็ม และนักศึกษามีคะแนน ทดสอบหลังเรียนเฉลี่ย 12.71 คะแนนจาก คะแนนเต็ม 15 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.76 จากคะแนนเต็ม การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาความรู้ ทักษะวิชาชีพทางการบัญชีของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิชาการบัญชีการเงิน เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ มี ประสิทธิภาพ 81.90/84.76 ตามเกณฑ์ 75/75

8 สรุปผลการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการสอนโดยใช้ ชุดฝึกปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ ดีมากที่สุด (μ = 4.71) เมื่อพิจารณาราประเด็น พบว่า ทุก รายการอยู่ในระดับดีมากที่สุด ได้แก่ การใช้ ชุดฝึกปฏิบัติช่วยให้ผู้เรียนสนใจในการเรียน หลังจากใช้ชุดฝึกปฏิบัติผู้เรียนสามารถเข้าใจใน หน่วยถัดไป การใช้ชุดฝึกปฏิบัติสามารถ วิเคราะห์รายการค้าได้ดีขึ้น หลังจากใช้ชุดฝึก ปฏิบัติสามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย ตนเอง การใช้ชุดฝึกปฏิบัติช่วยให้ผลคะแนนดี ขึ้น ตามลำดับ


ดาวน์โหลด ppt  เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีประสิทธิภาพ 75/75  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดฝึกปฏิบัติ  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง เรียนและหลังใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google