งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาเจตนคติที่ดีต่อการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 9 ของ นักศึกษาระดับชั้น ปวช 2/9 โดยการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการ เรียนรู้แบบ การศึกษาเจตนคติที่ดีต่อการเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาเจตนคติที่ดีต่อการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 9 ของ นักศึกษาระดับชั้น ปวช 2/9 โดยการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการ เรียนรู้แบบ การศึกษาเจตนคติที่ดีต่อการเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาเจตนคติที่ดีต่อการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 9 ของ นักศึกษาระดับชั้น ปวช 2/9 โดยการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการ เรียนรู้แบบ การศึกษาเจตนคติที่ดีต่อการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 9 ของ นักศึกษาระดับชั้น ปวช 2/9 โดยการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการ เรียนรู้แบบร่วมมือ วิจัยประเภทการเรียน การสอน เรื่องเรื่อง

2 จัดทำโดยจัดทำโดย นางสาวผุสดี ยอดเงิน วิทยาลัย เทคโนโลยีอยุธยา วิทยาลัย เทคโนโลยีอยุธยา สังกัดสังกัด

3 ปัญหาการวิจัยปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยได้ทำการสอนใน วิชา คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 9 นักศึกษาระดับชั้นปวช.2/9 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในชั้น เรียนนี้มีนักศึกษากลุ่มที่สนใจเรียน อยู่ ประมาณ 4-5 คน ซึ่งผู้วิจัยจึงเห็นว่าเป็นปัญหาที่นำมาศึกษา หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และสร้างเจต คติที่ดีของผู้เรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 9 โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษา คือ การศึกษา เจตนคติที่ดีต่อการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 9 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 2/9 โดยการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือ ผู้วิจัยได้ทำการสอนใน วิชา คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 9 นักศึกษาระดับชั้นปวช.2/9 สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในชั้น เรียนนี้มีนักศึกษากลุ่มที่สนใจเรียน อยู่ ประมาณ 4-5 คน ซึ่งผู้วิจัยจึงเห็นว่าเป็นปัญหาที่นำมาศึกษา หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา และสร้างเจต คติที่ดีของผู้เรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ 9 โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะศึกษา คือ การศึกษา เจตนคติที่ดีต่อการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 9 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 2/9 โดยการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือ

4 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ ศึกษาเจตนคติที่ดีต่อการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 9 ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช 2/9 โดยการจัดการเรียนรู้โดย รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือและนำไปใช้ แก้ไขปัญหาการไม่สนใจเรียน ไม่ชอบเรียน ไม่เข้าเรียน ของนักศึกษา ต่อวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 9

5 สรุปความสำคัญสรุปความสำคัญ ในการดำเนินการวิจัย เรื่อง การศึกษาเจตนคติที่ ดีต่อการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 9 ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช 2/9 โดยการจัดการเรียนรู้ โดยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ การกำหนดประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีการดำเนินการสร้างเครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาเจตนคติที่ดีต่อการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 9 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 2/9 โดยการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือ ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาเจตนคติที่ดีต่อการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 9 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช 2/9 โดยการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือ ดังนี้

7 จากวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือมีความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างการ เรียนแบบร่วมมือกับการเรียนเป็นกลุ่มแบบเดิม การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 1. นำผลวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียน การสอนได้ดีขึ้น 2. นำผลวิจัยพัฒนารูปแบบการสอนให้ เหมาะสมกับผู้เรียน การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 1. นำผลวิจัยไปพัฒนาการจัดการเรียน การสอนได้ดีขึ้น 2. นำผลวิจัยพัฒนารูปแบบการสอนให้ เหมาะสมกับผู้เรียน

8 สรุปสรุป โดยมีผลการทดสอบก่อนเรียนทดสอบหลัง เรียน คะแนนเต็ม 100 ได้คะแนนเฉลี่ย 84.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.06 โดยมี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมีระดับ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 72.45 จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอน วิชา คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 9 กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช 2/9 โดยการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือ นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อ วิชา คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 9 จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนการสอน วิชา คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 9 กับนักศึกษาระดับชั้น ปวช 2/9 โดยการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการเรียนรู้ แบบร่วมมือ นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อ วิชา คณิตศาสตร์ ประยุกต์ 9 เพราะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นและมีระดับความ พึงพอใจในระดับมาก

9


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาเจตนคติที่ดีต่อการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 9 ของ นักศึกษาระดับชั้น ปวช 2/9 โดยการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบการ เรียนรู้แบบ การศึกษาเจตนคติที่ดีต่อการเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google