งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวจุฑารัตน์ ลุนพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวจุฑารัตน์ ลุนพงษ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวจุฑารัตน์ ลุนพงษ์
“เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา มารยาทกับการสมาคม ของนักเรียน ระดับชั้นปวช.2 รูปแบบการสอนแบบ Mind mapping” นางสาวจุฑารัตน์ ลุนพงษ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

2 ปัญหาการวิจัย จากการสอนวิชามารยาทกับการสมาคม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมีปัญหาเรื่องของการจดจำวิธีการใช้มารยาทในสังคมซึ่งจากคะแนนสอบก่อนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557นักศึกษามีคะแนนสอบที่น้อยผู้วิจัยจึงได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาปรับปรุง การสอนแบบ Mind mapping

3 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) เพื่อนักศึกษาจะได้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น การสอนโดยใช้เทคนิคแบบให้นักเรียนสรุปบทเรียนที่เรียนในแต่ละบทเป็น Mind Mapping เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถฝึกทักษะในด้านการฝึกปฏิบัติของมารยาทในแต่ละวิธีได้ถูกต้องเพราะเป็นการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน และที่สำคัญยิ่ง นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ถูกต้องไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา มารยาทกับการสมคม ของนักเรียน ระดับชั้นปวช.2 รูปแบบการสอนแบบ Mind mapping 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวิชามารยาทกับการสมคม ระดับชั้น ปวช.2 โดยเน้นการเรียนแบบ Mind mapping

5 สรุปตารางที่สำคัญ ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวิชามารยาทกับการสมคม จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย (S.D = 1.71)คิดเป็นร้อยละ ส่วนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย (S.D = 2.64)คิดเป็นร้อยละ 66.89

6 สรุปตารางที่สำคัญ ( ต่อ )
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา มารยาทกับการสมคม จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบ Mind Mapping ในวิชามารยาทกับการสมคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

7 สรุปผลการวิจัย 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบรูปแบบการสอนแบบMind Mapping มีคะแนนเฉลี่ยหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ นักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรูปแบบการสอนแบบMind Mapping มีความพึงพอใจต่อการเรียนการ

8 THE END


ดาวน์โหลด ppt นางสาวจุฑารัตน์ ลุนพงษ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google