งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากการสอนวิชามารยาทกับการ สมาคม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมี ปัญหาเรื่องของการจดจำวิธีการใช้ มารยาทในสังคมซึ่งจากคะแนนสอบ ก่อนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากการสอนวิชามารยาทกับการ สมาคม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมี ปัญหาเรื่องของการจดจำวิธีการใช้ มารยาทในสังคมซึ่งจากคะแนนสอบ ก่อนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จากการสอนวิชามารยาทกับการ สมาคม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมี ปัญหาเรื่องของการจดจำวิธีการใช้ มารยาทในสังคมซึ่งจากคะแนนสอบ ก่อนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 นักศึกษามีคะแนนสอบที่น้อย ผู้วิจัยจึงได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนนี้ ขึ้นมาเพื่อพัฒนาปรับปรุง การสอนแบบ Mind mapping

3 เพื่อนักศึกษาจะได้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น การสอนโดย ใช้เทคนิคแบบให้นักเรียนสรุป บทเรียนที่เรียนในแต่ละบทเป็น Mind Mapping เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียน สามารถฝึกทักษะในด้านการฝึก ปฏิบัติของมารยาทในแต่ละวิธีได้ ถูกต้องเพราะเป็นการให้ผู้เรียนได้ เรียนรู้ร่วมกัน และที่สำคัญยิ่ง นักเรียน สามารถนำความรู้ที่ถูกต้องไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้

4 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา มารยาทกับการสมคม ของนักเรียน ระดับชั้นปวช.2 รูปแบบการสอนแบบ Mind mapping 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของ คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิชามารยาทกับการสมคม ระดับชั้น ปวช.2 โดยเน้นการเรียนแบบ Mind mapping

5 ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อน เรียนและหลังเรียนวิชามารยาทกับการสมคม จากตารางที่ 1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนน ทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 8.28 (S.D = 1.71) คิดเป็นร้อยละ 41.37 ส่วน ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 13.38 (S.D = 2.64) คิดเป็นร้อยละ 66.89

6 ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ หลังเรียนวิชา มารยาทกับการสมคม จากตารางที่ 2 พบว่านักเรียนที่ได้รับการ สอนแบบ Mind Mapping ในวิชามารยาทกับ การสมคม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05

7 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบ รูปแบบการสอนแบบ Mind Mapping มีคะแนนเฉลี่ยหลัง เรียนสูงกว่าก่อน เรียนที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1 2. นักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการ จัดการเรียนรูปแบบการสอนแบบ Mind Mapping มีความพึงพอใจต่อการ เรียนการ

8


ดาวน์โหลด ppt จากการสอนวิชามารยาทกับการ สมาคม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพมี ปัญหาเรื่องของการจดจำวิธีการใช้ มารยาทในสังคมซึ่งจากคะแนนสอบ ก่อนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google