งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางฐานิตา ทองศิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นางฐานิตา ทองศิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการ สอน ( วิจัยชั้นเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางฐานิตา ทองศิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นางฐานิตา ทองศิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการ สอน ( วิจัยชั้นเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางฐานิตา ทองศิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นางฐานิตา ทองศิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการ สอน ( วิจัยชั้นเรียน ) นำเสนอ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา บัญชีเบื้องต้น 1 เรื่องสินทรัพย์ หนี้สิน และ ส่วนของเจ้าของ โดยใช้สื่อการเรียนการสอน “ สถานการณ์จำลอง ” ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา บัญชีเบื้องต้น 1 เรื่องสินทรัพย์ หนี้สิน และ ส่วนของเจ้าของ โดยใช้สื่อการเรียนการสอน “ สถานการณ์จำลอง ” ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

2 ปัญหาในการ วิจัย 2. นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจใน เนื้อหาสาระการเรียนรู้เท่าที่ควร 1. นักศึกษามีทัศนคติที่ว่าการบัญชีเป็นวิชาที่ มีเนื้อหาที่เข้าใจอยาก และมีหลักการวิเคราะห์มาก ทำให้ไม่น่าสนใจ 1. นักศึกษามีทัศนคติที่ว่าการบัญชีเป็นวิชาที่ มีเนื้อหาที่เข้าใจอยาก และมีหลักการวิเคราะห์มาก ทำให้ไม่น่าสนใจ 4. นักศึกษามีผลคะแนนในการเรียนที่ออกมา ไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ ส่งผลให้ผลการเรียน ภาพรวมตกต่ำ 3. การจัดการเรียนการสอนผู้สอนมุ่งเน้นใน การบรรยายเนื้อหามาก จึงทำให้ผู้เรียนเกิดความ น่าเบื่อหน่าย 3. การจัดการเรียนการสอนผู้สอนมุ่งเน้นใน การบรรยายเนื้อหามาก จึงทำให้ผู้เรียนเกิดความ น่าเบื่อหน่าย

3 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา ก่อนและหลัง ใช้สื่อการเรียน การสอน “ สถานการณ์จำลอง ” เรื่อง สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 3. เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อสื่อการเรียนการสอน “ สถานการณ์ จำลอง ” เรื่อง สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของ เจ้าของ 1. เพื่อศึกษาและพัฒนาสื่อการเรียนการ สอน “ สถานการณ์จำลอง ” เรื่องสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ และหา ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

4 วิเคราะห์ข้อมูล สำคัญ

5 วิเคราะห์ข้อมูล สำคัญ ( ต่อ )

6 สรุป ผลงานวิจัย 1. ผลศึกษาและพัฒนารูปแบบของสื่อการ เรียนการสอน “ สถานการณ์จำลอง ” เรื่อง สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ค่า ร้อยละคะแนนจากการทำแบบฝึกหัดใน เอกสารการสอนจากกลุ่มตัวอย่างของ นักศึกษา ที่เรียน ผลการพัฒนาพบว่ามี ประสิทธิภาพ = 80.24 / 84.76 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1/3 ก่อนและหลัง ใช้สื่อการเรียนการสอน “ สถานการณ์ จำลอง ” เรื่องสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของ เจ้าของ โดยคะแนนหลังเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ย = 4.49 สูง กว่าคะแนนก่อนใช้สื่อการเรียนการสอน มี ค่าเฉลี่ย = 11.00 อย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05

7 สรุป ผลงานวิจัย ( ต่อ ) 3. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1/3 มีความพึงพอใจต่อการ ใช้สื่อการเรียนการสอน “ สถานการณ์ จำลอง ” โดยภาพรวม ที่ค่าเฉลี่ย = 4.35 อยู่ ในระดับมาก

8 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt นางฐานิตา ทองศิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นางฐานิตา ทองศิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ดุสิตพณิชยการ นำเสนอ ประเภทที่ 1 วิจัยการเรียนการ สอน ( วิจัยชั้นเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google