งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนผ่าน ระบบเครือข่าย รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณัฐชนัญ เสริมศรี ผู้วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนผ่าน ระบบเครือข่าย รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณัฐชนัญ เสริมศรี ผู้วิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนผ่าน ระบบเครือข่าย รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณัฐชนัญ เสริมศรี ผู้วิจัย สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์ พณิชยการ

2 ปัญหาการวิจัย ปัญหา มีจำนวนนักศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การประเมิน ในหัวข้อเรื่อง ผังงานตัวแปร, โอเปอเรเตอร์ และเงื่อนไขการตัดสินใจ และคำสั่งการทำงาน วนรอบ น้อยกว่า 50% ของจำนวนนักศึกษา ทั้งหมด ของปีการศึกษา 2551-2552 สาเหตุ จากการสัมภาษณ์ผู้สอน และผู้เรียน ปรากฏว่า ผู้เรียนขาดความเข้าใจ เนื่องจากไม่ฝึกทบทวน บ่อยๆ

3 ผลคะแนนสอบเก็บคะแนน วิชาการเขียนโปรแกรมบน ระบบปฏิบัติการ GUI ภาคเรียนทา 2 ปีการศึกษา 2551

4 ผลคะแนนสอบเก็บคะแนน วิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

5 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่อการสอนระบบ ปฏิสัมพันธ์ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมบน ระบบปฏิบัติการ GUI เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการใช้สื่อการ สอนระบบปฏิสัมพันธ์ในรายวิชาการเขียน โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI เพื่อหาความพึงพอใจในการเรียนผ่านสื่อการ สอนระบบปฏิสัมพันธ์ ในรายวิชาการเขียน โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI วัตถุประสงค์ของการ วิจัย

6 ตารางสรุปผลการวิจัย ประสิทธิภาพของบทเรียน แบบทดสอบ จำนวน ผู้เรียน คะแนน เต็ม ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ เมกุยแกนส์ แบบทดสอบก่อน เรียน 463514.437.72 1.50 แบบทดสอบหลัง เรียน 463521.635.25

7 ตารางสรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีนัยสำคัญทางสถิติที่.05 (.05, t 45 = 1.686) แบบทดสอ บ จำนวน ผู้เรียน ค่าเฉลี่ยค่าที (t) ก่อนเรียน 4614.43 7.30* หลังเรียน 4621.63

8 ตารางสรุปผลการวิจัย สรุปความพึงพอใจของ บทเรียน เรื่องที่ประเมินค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ ความคิดเห็น ผลรวมด้านการนำเสนอเนื้อหาบทเรียน 4.310.90 มาก ผลรวมด้านการออกแบบบทเรียน 4.350.66 มาก ผลรวมด้านประโยชน์จากการเรียน 4.290.62 มาก

9 สรุปผลการวิจัย ประสิทธิภาพของบทเรียนมีค่าเท่ากับ 1.50 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของเมกุย แกนท์ (1.00) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิเคราะห์โดยใช้ t-test ที่ระดับ 0.5 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญที่ระดับ 7.30 ตรงตามสมมติฐานที่ ผู้วิจัยกำหนดไว้ ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดีมาก

10 ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านระบบ เครือข่าย ได้ทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ได้สื่อการเรียนการสอน สำหรับใช้เพื่อการ เรียนรู้และทบทวน เป็นแนวทางในการสร้างและพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประโยชน์ที่ได้จาก การศึกษาวิจัย


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบทบทวนผ่าน ระบบเครือข่าย รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ณัฐชนัญ เสริมศรี ผู้วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google