งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

6 ชื่องานวิจัย. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา
ชื่องานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ โดยใช้วิธีการ จำลองสถานการณ์ ขอนักศึกษาระดัประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/11 สาขางานการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ผู้วิจัย นางกรรณิการ์ แช่มเชื้อ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

7 ปัญหาการวิจัย การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริง เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือเรื่องที่มีตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน การฝึกทำงานเป็นกลุ่ม การสร้างสัมพันธ์กับสมาชิกกลุ่ม การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น การคิดวินิจฉัย แก้ปัญหา ควบคุมสถานการณ์ การตัดสินใจในสถานการณ์ที่ผู้เรียนอาจพบได้ในชีวิตประจำวัน โดยการใช้สถานการณ์จำลอง ทำให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ช่วยให้บรรยากาศการเรียนการสอนมีความสนุก และเพลิดเพลิน

8 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังในรายวิชา การจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ โดยใช้วิธีการจำลองสถานการณ์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2สาขางานการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

9 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ (IV) ตัวแปรตาม (DV) วิธีการสอนแบบจำลองสถานการณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ

10 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนรายวิชาการจัดจำหน่ายสินค้า และบริการ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจำนวน 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบวัดความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่เรียนโดยใช้สถานการณ์จำลอง

11 การวิเคราะห์ข้อมูล 1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาปวช.2/11 สาขางานการขาย เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ ชาย 8 28.57 หญิง 20 71.43 รวม 28 100

12 ผลรวมของคะแนนแบบฝึกหัดและพฤติกรรม
2. คะแนน Pre-Test และ Post –Test และคะแนนประเมิน ผลงานการทำแบบฝึกหัดประจำแผน นักศึกษาคนที่ ก่อนเรียน (30คะแนน) ผลรวมของคะแนนแบบฝึกหัดและพฤติกรรม รวมทั้ง 5 แผน (100 คะแนน) หลังเรียน (30 คะแนน) แผน1 (20 คะแนน) แผน2 แผน3 แผน4 แผน5 1 16 17 15 81 22 2 18 19 84 24 3 14 78 21 4 12 83 20 5 79 27

13

14 สรุปผลการวิจัย 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นั่นคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปวช.2/11 สาขางานการขายต่อการเรียนด้วยแผนจัดการเรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์จำลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

15 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ) 3. นักศึกษาระดับ ปวช.2/11 สาขางานการขายทุกคนมีความตั้งใจทำงานมีความรับผิดชอบในงานที่ตนทำ มีการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน มีการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน และมีความร่วมมือและประสานงานกับผู้อื่น มีส่วนร่วมในการจำลองสถานการณ์


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google