งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่องานวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชา การจัด จำหน่ายสินค้าและบริการ โดยใช้วิธีการ จำลองสถานการณ์ ขอนักศึกษาระดัป ระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่องานวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชา การจัด จำหน่ายสินค้าและบริการ โดยใช้วิธีการ จำลองสถานการณ์ ขอนักศึกษาระดัป ระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่องานวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชา การจัด จำหน่ายสินค้าและบริการ โดยใช้วิธีการ จำลองสถานการณ์ ขอนักศึกษาระดัป ระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/11 สาขางานการขายวิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ ผู้วิจัยนางกรรณิการ์ แช่มเชื้อ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ (SBAC)

2 ปัญหาการวิจัย การให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพความเป็น จริง เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ต่าง ๆ หรือเรื่องที่มีตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันอย่าง ชัดเจน การฝึกทำงานเป็นกลุ่ม การสร้าง สัมพันธ์กับสมาชิกกลุ่ม การยอมรับความ คิดเห็นของผู้อื่น การคิดวินิจฉัย แก้ปัญหา ควบคุมสถานการณ์ การตัดสินใจใน สถานการณ์ที่ผู้เรียนอาจพบได้ใน ชีวิตประจำวัน โดยการใช้สถานการณ์จำลอง ทำให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพิ่มขึ้น ช่วยให้บรรยากาศการเรียนการสอนมี ความสนุก และเพลิดเพลิน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนและหลังในรายวิชา การจัด จำหน่ายสินค้าและบริการ โดยใช้วิธีการ จำลองสถานการณ์ ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางาน การขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บริหารธุรกิจ

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรอิสระ (IV) ตัว แปรตาม (DV) วิธีการสอน แบบจำลอง สถานการณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรายวิชาการ จัดจำหน่ายสินค้า และบริการ

5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 1. แบบสังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียนรายวิชา การจัดจำหน่ายสินค้า และบริการ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบจำนวน 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 3. แบบวัดความพึงพอใจ ของนักศึกษาที่เรียน โดยใช้สถานการณ์จำลอง

6 การวิเคราะห์ข้อมูล 1. ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาปวช.2/11 สาขางานการขาย เพศจำนวน ( คน ) ร้อยละ ชาย 828.57 หญิง 2071.43 รวม 28100

7 2. คะแนน Pre-Test และ Post –Test และคะแนนประเมิน ผลงานการทำแบบฝึกหัดประจำแผน นักศึกษ าคนที่ ก่อนเรียน (30 คะแนน ) ผลรวมของคะแนนแบบฝึกหัดและ พฤติกรรม รวมทั้ง 5 แผน (100 คะแนน ) หลัง เรียน (30 คะแนน ) แผน 1 (20 คะแน น ) แผน 2 (20 คะแน น ) แผน 3 (20 คะแนน ) แผน 4 (20 คะแนน ) แผน 5 (20 คะแนน ) 116 171516178122 215 16 18198424 316 141516177821 41217181516178320 51715 17 157927

8

9 สรุปผลการวิจัย 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.05 นั่นคือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขางานการขาย วิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจที่เรียนโดยการจัด กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองมี ความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 2. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปวช.2/11 สาขางานการขายต่อการเรียนด้วยแผนจัดการ เรียนรู้ โดยใช้สถานการณ์จำลอง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.46 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ซึ่งมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

10 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) 3. นักศึกษาระดับ ปวช.2/11 สาขางานการขายทุก คนมีความตั้งใจทำงานมีความรับผิดชอบในงาน ที่ตนทำ มีการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อน ร่วมงาน มีการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน และมี ความร่วมมือและประสานงานกับผู้อื่น มีส่วนร่วม ในการจำลองสถานการณ์


ดาวน์โหลด ppt ชื่องานวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชา การจัด จำหน่ายสินค้าและบริการ โดยใช้วิธีการ จำลองสถานการณ์ ขอนักศึกษาระดัป ระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google