งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหานักศึกษาสอบไม่ผ่าน เกณฑ์ในรายวิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม ของนักศึกษาปวส. 1/2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา บริหารธุรกิจสงขลา โดยใช้วิธีการสอนแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหานักศึกษาสอบไม่ผ่าน เกณฑ์ในรายวิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม ของนักศึกษาปวส. 1/2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา บริหารธุรกิจสงขลา โดยใช้วิธีการสอนแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหานักศึกษาสอบไม่ผ่าน เกณฑ์ในรายวิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม ของนักศึกษาปวส. 1/2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา บริหารธุรกิจสงขลา โดยใช้วิธีการสอนแบบ ร่วมมือ ชื่อผู้วิจัย อาจารย์เยาวเรศ อนันต์ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา บริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

2 ปัญหาการวิจัย เนื่องจากนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ ส่วนใหญ่ จะขาดแรงจูงใจในการเรียน และไม่กล้าที่จะ ซักถามผู้สอนหรือเพื่อน ซึ่งผู้สอนมีความ ประสงค์จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนและ แก้ปัญหาการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ของนักศึกษา รวมถึงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาให้ดีขึ้น

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อแก้ปัญหาการสอบไม่ผ่านเกณฑ์ของ นักศึกษา โดยวิธีการเรียนการสอนแบบร่วมมือ 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม

4 ตารางแสดงคะแนนทดสอบย่อยก่อนและหลังเรียนแบบ ร่วมมือของนักศึกษาระดับชั้นปวส.1/2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รายวิชา โครงสร้างข้อมูลอัลกอริทึ่ม ภาค เรียนที่ 1/2555

5 ผลการวิเคราะห์ จากตารางแสดงให้เห็นว่า นักศึกษา มีคะแนนทดสอบผ่าน เกณฑ์ ร้อยละ 71.43 จากเดิม ร้อยละ 21.43 แสดงให้เห็นว่า การจัดการเรียนแบบร่วมมือ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษาดีขึ้น

6 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา โครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทึ่ม ของนักศึกษาปวส.1 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม พบว่าการทำแบบทดสอบก่อนเรียน คือ 6.43 คิดเป็น ร้อยละ 21.43 โดยใช้วิธีแบบร่วมมือ คิดค่าเฉลี่ยเป็น 12.71 คิดเป็นร้อยละ 71.43 จะเห็นได้ว่านักศึกษา มี การพัฒนาการทำงานมากขึ้นคิดค่าเฉลี่ยเป็น 6.28 คิด เป็นร้อยละ 50

7 อภิปรายผลการวิจัย จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา โครงสร้าง ข้อมูลและอัลกอริทึ่ม เรื่อง สแตกและคิว ของนักศึกษาปวส.1/2 ที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถอภิปรายผลได้ ดังต่อไปนี้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาโครงสร้างข้อมูล และอัลกอริทึ่ม เรื่องสแตกและคิวของนักศึกษา ปวส.1/2 ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมากกว่าร้อยละ 60 ได้แก่ 85.71

8 อภิปรายผลการวิจัย ( ต่อ ) การที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สแตกและคิว ของ นักศึกษาที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าวิธีการเรียน ที่มีเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและ ความสามารถของผู้เรียน มีการสร้างบรรยากาศที่แปลกใหม่ใน ห้องเรียน ช่วยเหลือผู้เรียนที่อ่อนซึ่งโดยทั่วไปมักจะไม่ค่อย กล้าถามผู้สอน เพราะเกรงว่าจะถูกดุหรืออายเพื่อนว่าจะเป็น ตัวตลก แต่ในกิจกรรมการจัดเรียนแบบร่วมมือนี้เปิดโอกาสให้ นักศึกษาที่เรียนอ่อนสามารถถามเพื่อนที่เรียนเก่งกว่าได้ ขณะเดียวกันนักศึกษาที่เรียนเก่งกว่า รู้สึกเป็นหน้าที่และ ความรับผิดชอบร่วมกันที่จะต้องช่วยเพื่อนให้เข้าใจบทเรียน มากขึ้น ผลจากการเรียนแบบร่วมมือจึงทำให้นักศึกษาแต่ละ คนมีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จนสามารถมี ความรู้เพิ่มขึ้นได้ด้วยตนเองส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหานักศึกษาสอบไม่ผ่าน เกณฑ์ในรายวิชา โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึ่ม ของนักศึกษาปวส. 1/2 วิทยาลัยอาชีวศึกษา บริหารธุรกิจสงขลา โดยใช้วิธีการสอนแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google