งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัย กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการใช้ โปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2201-1001 เรื่อง การตกแต่ง เอกสาร โดยวิธีการให้นักเรียนสร้างผลงาน จากสถานการณ์จำลองที่กำหนดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัย กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการใช้ โปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2201-1001 เรื่อง การตกแต่ง เอกสาร โดยวิธีการให้นักเรียนสร้างผลงาน จากสถานการณ์จำลองที่กำหนดให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัย กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการใช้ โปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2201-1001 เรื่อง การตกแต่ง เอกสาร โดยวิธีการให้นักเรียนสร้างผลงาน จากสถานการณ์จำลองที่กำหนดให้ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชื่อผู้วิจัย / ตำแหน่ง นางสาวสาวิณี บุญทวงศ์ / อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2 ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา ในการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐานวิชา แรกที่ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ความสามารถมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน และการเรียนระดับสูงต่อไป ในขณะที่สภาพ ความเป็นจริงนักเรียนไม่นำสามารถรู้ความสามารถทางการเรียน ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์หรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ ผู้สอนพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์ในการ สร้าง สัมผัส คุ้นเคยกับเอกสารประเภท ต่าง ๆ และขาดการ คิดวิเคราะห์แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในการตกแต่งเอกสาร ในขณะเดียวกันนักเรียนบางส่วนเกิดอาการเบื่อหน่ายกับการ เรียนแบบเดิมโดยมีการทำตามขั้นตอนในหนังสือเท่านั้น ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการกำหนดสถานการณ์จำลอง ให้กับนักเรียนแต่ละคนได้ทำการแก้ปัญหา และสร้างผลด้วย ความคิดของตนเอง

3 แผนผังมโนทัศน์การบูรณาการทักษะ ปฏิบัติ กับสาระการเรียนรู้

4 ตารางค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะ

5 ตารางสรุปการหาค่าประสิทธิภาพของ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ 80/80

6 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. สร้างเทคนิค วิธีการใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำอย่างมี ประสิทธิภาพให้กับนักเรียน 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ และ ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Word ของ นักเรียนด้วยวิธีการกำหนดสถานการณ์จำลองระหว่างก่อน และหลังการทดลอง

7 สรุปผลการวิจัย 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการใช้โปรแกรม ประมวลผลคำ เรื่อง การตกแต่งเอกสาร โดยวิธีการให้ นักเรียนสร้างผลงานจากสถานการณ์จำลองที่กำหนดให้ ที่ผู้ ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.17/82.56 ซึ่ง สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการใช้โปรแกรม ประมวลผลคำ เรื่อง การตกแต่งเอกสาร โดยวิธีการให้ นักเรียนสร้างผลงานจากสถานการณ์จำลองที่กำหนดให้ มีค่า ดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.71 หรือคิดเป็นร้อยละ 71 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เรื่อง การตกแต่งเอกสาร โดยวิธีการให้นักเรียนสร้างผลงานจากสถานการณ์จำลองที่ กำหนดให้ มีค่าสูงกว่าการเรียนด้วยการสอนตามปกติ อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

8 การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยนำผลวิจัยมาพัฒนาแบบฝึกทักษะ ของผู้เรียนในด้านการใช้โปรแกรม และการ แก้ปัญหา ให้มีรูปแบบที่แตกต่างและ หลากหลายมากขึ้น โดยอาศัยสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้เรียนเป็นหลัก

9 Q & A ชื่อผู้วิจัย / ตำแหน่ง นางสาวสาวิณี บุญทวงศ์ / อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัย กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการใช้ โปรแกรมประมวลผลคำ รหัสวิชา 2201-1001 เรื่อง การตกแต่ง เอกสาร โดยวิธีการให้นักเรียนสร้างผลงาน จากสถานการณ์จำลองที่กำหนดให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google