งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จากการจัดการเรียนการสอนวิชาการเงินส่วน บุคคล สำหรับนักเรียน สาขางานการขาย ห้อง ชกข.2/1 ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 28 คน ลักษณะเนื้อหา รายวิชาเป็นทฤษฎี เมื่อทำการเรียนการสอนจะมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จากการจัดการเรียนการสอนวิชาการเงินส่วน บุคคล สำหรับนักเรียน สาขางานการขาย ห้อง ชกข.2/1 ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 28 คน ลักษณะเนื้อหา รายวิชาเป็นทฤษฎี เมื่อทำการเรียนการสอนจะมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จากการจัดการเรียนการสอนวิชาการเงินส่วน บุคคล สำหรับนักเรียน สาขางานการขาย ห้อง ชกข.2/1 ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 28 คน ลักษณะเนื้อหา รายวิชาเป็นทฤษฎี เมื่อทำการเรียนการสอนจะมี นักเรียนอยู่จำนวน 6 คน ที่ไม่ค่อยสนใจฟังและปฏิบัติ ตามที่ครูอธิบาย / สาธิต และมีการออกนอกเนื้อหาโดย การฟังเพลง เล่นเกมส์ในโทรศัพท์มือถือ เมื่อสังเกต พฤติกรรมของนักเรียนทั้ง 6 คน ประมาณ 2 สัปดาห์จึง รู้ว่านักเรียนดังกล่าวไม่เคยปฏิบัติงานตามที่อาจารย์ มอบหมายให้เมื่อถึงกำหนดเวลาส่งงานก็จะไปขอของ เพื่อนมาดู / คัดลอก แล้วถึงจะมาส่งทุกครั้ง ปัญหาการ วิจัย

3 จึงทำให้ครูผู้สอนตระหนักถึงปัญหา ดังกล่าว เพราะจะส่งผลกระทบต่อการเรียนของ นักเรียน จะทำให้นักเรียนได้คะแนนต่ำ อาจไม่ ผ่านเกณฑ์การวัดและประเมินผลได้ จากปัญหาดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึง ความจำเป็นจะต้องแก้ไขพฤติกรรมของ นักเรียนกลุ่มดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ ศึกษาการแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่ตั้งใจเรียน ของนักเรียน ระดับชั้นปวช.2 สาขางานการขาย วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต เพื่อแก้ไขปัญหา พฤติกรรมการไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียน และ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ปัญหาการ วิจัย ( ต่อ )

4 1. เพื่อศึกษาการแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่ ตั้งใจเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 2 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน วัตถุประสงค์ การวิจัย

5 กรอบแนวคิด การวิจัย ตัวแปร ต้น การแก้ปัญหาพฤติกรรมการ ไม่ตั้งใจเรียน ตัวแปร ตาม พฤติกรรมการตั้งใจเรียน และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สมมติฐานการ วิจัย การแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่ตั้งใจเรียน ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ สูงขึ้น

6 ระเบียบวิธี วิจัย ประชากร นักเรียนระดับปวช.2 สาขางานการ ขาย ห้อง ชกข.2/1 จำนวน 28 คน ที่ ลงทะเบียนเรียนวิชาการเงินส่วน บุคคล ในภาคเรียนที่ 1/2556 กลุ่ม ตัวอย่าง นักเรียนสาขางานการขาย ห้อง ชกข.2/1 จำนวน 6 คน สุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีเจาะจง เครื่องมือ ที่ใช้ 1. แบบทดสอบ เรื่อง การจัดทำงบ การเงินส่วนบุคคล 2. แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม ผู้เรียน การ รวบรวม ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลโดยการ บันทึกผลลงในแบบประเมินผลการ ปฏิบัติงาน

7 ตารางที่ 1 แสดงคะแนนจากการประเมิน พฤติกรรม ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมในการ เรียนที่ดีขึ้น รวมคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 76.67 ผลการ วิเคราะห์ ข้อมูล

8 จากตารางที่ 2 พบว่า จากการทดสอบนักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการเงินส่วนบุคคล เรื่อง การจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล หลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียน โดยก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ย 8.33 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 41.67 ของคะแนนเต็ม และหลังเรียน มีคะแนน เฉลี่ย 14 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม ตารางที่ 2 แสดงคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลัง เรียน

9 ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน รายวิชาการเงินส่วนบุคคล เรื่องการจัดทำ งบการเงินส่วนบุคคล ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 การทดสอบ NXS.Dt ก่อนเรียน 68.331.3668.500** หลังเรียน 614.001.789

10 การแก้ไขปัญหาพฤติกรรมการไม่ตั้งใจเรียน ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขางานการขายในรายวิชา การเงินส่วนบุคคล เรื่อง การจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล จาก การประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบในการเรียนการสอนแล้ว พบว่า ทำให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาในชั้นเรียนได้ดียิ่งขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียน โดยพิจารณาจากคะแนนทดสอบก่อนเรียน และ คะแนนทดสอบหลังเรียน และเมื่อทำการสังเกตพฤติกรรม ของนักเรียนระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ก็พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมในการเรียนที่ดีขึ้น ที่เป็นเช่นนี้ อาจจะเป็นเพราะการที่นักเรียนได้มีโอกาสทำแบบฝึกหัดด้วย ตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมมากขึ้น ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ เนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น และช่วยให้ครูสามารถแก้ปัญหา ให้กับนักเรียนระหว่างเรียนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง... เป็นไปตาม สมมติฐานที่ตั้งไว้... ว่าการแก้ปัญหาพฤติกรรมการไม่ ตั้งใจเรียน ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ สูงขึ้น สรุป ผลการวิจัย

11


ดาวน์โหลด ppt จากการจัดการเรียนการสอนวิชาการเงินส่วน บุคคล สำหรับนักเรียน สาขางานการขาย ห้อง ชกข.2/1 ซึ่งมีนักเรียนจำนวน 28 คน ลักษณะเนื้อหา รายวิชาเป็นทฤษฎี เมื่อทำการเรียนการสอนจะมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google