งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต
การนำเสนองานวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายธุรกิจ รหัส สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จัดทำโดย นายเสรี ตัณฑวัฒน์ ตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนวิชากฎหมายธุรกิจ รหัส ของ นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาการบัญชี การโรงแรม และ ภาษาต่างประเทศ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต นักศึกษาขาดทักษะในการวิเคราะห์ข้อกฎหมายและ การตีความ แม้ผู้สอนจะใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย และ ใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนแล้ว แต่นักศึกษาก็ยังคง นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จริงใน ชีวิตประจำวันได้ไม่เต็มที่ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

3 ปัญหาการวิจัย โดยสังเกตได้จากการที่นักศึกษาสามารถทำข้อสอบวัดความรู้ได้ คะแนนในระดับดี แต่ไม่สามารถนำความรู้ไปแก้ปัญหาโจทย์ สถานการณ์ที่ผู้สอนจำลองขึ้นได้ เป็นเครื่องแสดงว่านักศึกษามีความรู้ ในรายวิชากฎหมายธุรกิจแต่ขาดทักษะในการนำความรู้ที่มีอยู่ไป ประยุกต์ใช้ ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนวิชากฎหมายธุรกิจ จึงต้องการทราบความ คิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต่อไป

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อทราบระดับความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชากฎหมาย ธุรกิจ รหัส 2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา กฎหมายธุรกิจ รหัส ให้มี ประสิทธิภาพต่อไป

5 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ สถานภาพของนักศึกษา ตามสาขาวิชา ได้แก่ สาขาการบัญชี การโรงแรม และภาษาต่างประเทศ ตัวแปรตาม ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชากฎหมายธุรกิจ

6 ตารางที่ 1 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 69 คน สถานภาพ
จำนวนคน ร้อยละ ชาย 19 27.54 หญิง 50 72.46 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 69 คน เป็นเพศชายจำนวน 19 คน คิดเป็น ร้อยละ 27.54 และเป็นเพศหญิงจำนวน 50 คน คิด เป็นร้อยละ 72.46

7 ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ข้อมูล
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น X % ลำดับ 5 4 3 2 1 1. การเรียนการสอนวิชากฎหมายธุรกิจ โดยใช้สื่อ Power Point สามารถทำให้นักศึกษามีความเข้าใจในบทเรียนเพียงใด 27 39.13 36 52.17 7.25 1.45 - 4.29 85.80 2. การนำเสนองานกลุ่มของนักศึกษาในแต่ละหัวข้อทำให้นักศึกษาที่รับผิดชอบในงานกลุ่มนั้นๆ มีความเข้าใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใด 7 10.14 34 49.28 3.68 73.62 3. การทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยสื่อ Power Point ทำให้นักศึกษาสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องเพียงใด 15 21.74 18 26.09 2.90 3.90 77.97

8 ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ข้อมูล
รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น X % ลำดับ 5 4 3 2 1 4. นักศึกษาคิดว่าการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในภายภาคหน้าได้มากน้อยเพียงใด 38 55.07 26 37.68 7.25 - 4.48 89.75 5. นักศึกษาคิดว่าครูผู้สอนวิชากฎหมายธุรกิจสามารถอธิบายเนื้อหาบทเรียน ซึ่งมีผลทำให้นักศึกษาเข้าใจได้มากน้อยเพียงใด 32 46.38 28 40.58 8 11.59 1.45 4.32 86.38 รวม 4.13 82.60

9 สรุปผลการวิจัย การประเมินความคิดเห็นในการเรียนวิชากฎหมายธุรกิจ รหัส จากจำนวนนักศึกษาทั้ง 69 คน พบว่า นักศึกษาประเมินความ คิดเห็นทุกรายการได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 คิด เป็นร้อยละ 82.60 และผลการวิจัยพบว่ามีปัญหาในการนำเสนองานกลุ่มที่ นักศึกษาให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การนำเสนองานกลุ่มนำเสนอ ออกมาไม่ชัดเจน ไม่ค่อยเข้าใจ และผู้นำเสนอนำเสนอไม่รู้เรื่อง และ บางคนไม่เข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อที่ได้รับ

10 ข้อเสนอแนะในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งต่อไป ใช้วิธีการสอนโดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความเหมาะสม จำนวน 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ 1 แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาค้นคว้าหัวข้อที่มอบหมายแล้วนำเสนอหน้า ชั้นเรียน กลุ่มที่ 2 แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาแสดงบทบาทสมมติ ในหัวข้อที่มอบหมาย ซึ่งเป็นหัวข้อเดียวกันกับกลุ่มที่ 1 แล้วให้นักศึกษาทั้งหมดแสดงความคิดเห็นเปรียบเทียบ การนำเสนอของ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เพื่อพิจารณาว่าการนำเสนอของกลุ่มใด ทำให้นักศึกษา เข้าใจหัวข้อที่มอบหมายได้ดีหรือมากกว่ากัน


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google