งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนองานวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียน การสอนวิชากฎหมายธุรกิจ รหัส 05-000- 104 สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จัดทำโดย นายเสรี ตัณฑวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนองานวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียน การสอนวิชากฎหมายธุรกิจ รหัส 05-000- 104 สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จัดทำโดย นายเสรี ตัณฑวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนองานวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียน การสอนวิชากฎหมายธุรกิจ รหัส 05-000- 104 สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จัดทำโดย นายเสรี ตัณฑวัฒน์ ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( รัฐศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัด ภูเก็ต

2 ปัญหาการวิจัย การเรียนวิชากฎหมายธุรกิจ รหัส 05-000-104 ของนักศึกษา ระดับ ปวส.2 สาขาการบัญชี การ โรงแรม และภาษาต่างประเทศ ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต นักศึกษาขาดทักษะในการ วิเคราะห์ข้อกฎหมายและการ ตีความ แม้ผู้สอนจะใช้วิธีการสอนที่ หลากหลาย และใช้สื่อประกอบการ เรียนการสอนแล้ว แต่นักศึกษาก็ ยังคงนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้ เกิดประโยชน์จริงในชีวิตประจำวัน ได้ไม่เต็มที่ตามวัตถุประสงค์ของ การเรียนรู้

3 โดยสังเกตได้จากการที่นักศึกษา สามารถทำข้อสอบวัดความรู้ได้คะแนนใน ระดับดี แต่ไม่สามารถนำความรู้ไป แก้ปัญหาโจทย์สถานการณ์ที่ผู้สอนจำลอง ขึ้นได้ เป็นเครื่องแสดงว่านักศึกษามีความรู้ ในรายวิชากฎหมายธุรกิจแต่ขาดทักษะใน การนำความรู้ที่มีอยู่ไปประยุกต์ใช้ ผู้วิจัยในฐานะผู้สอนวิชากฎหมายธุรกิจ จึงต้องการทราบความคิดเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา กฎหมายธุรกิจ เพื่อประโยชน์ในการ พัฒนาการเรียนการสอนให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ปัญหาการวิจัย

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อทราบระดับความ คิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ จัดการเรียนการสอนรายวิชา กฎหมายธุรกิจ รหัส 05-000- 104 2. เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ใน การปรับปรุงพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนรายวิชากฎหมาย ธุรกิจ รหัส 05-000-104 ให้มี ประสิทธิภาพต่อไป

5 กรอบแนวความคิดใน การวิจัย ตัวแปรอิสระ สถานภาพ ของนักศึกษา ตามสาขาวิชา ได้แก่ สาขาการ บัญชี การ โรงแรม และ ภาษาต่างประเทศ ตัวแปรตาม ความคิดเห็น ของนักศึกษาที่มี ต่อการจัดการเรียน การสอนวิชา กฎหมายธุรกิจ

6 ตารางที่ 1 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 69 คน เป็นเพศชายจำนวน 19 คน คิดเป็น ร้อยละ 27.54 และเป็นเพศหญิงจำนวน 50 คน คิด เป็นร้อยละ 72.46 สถานภา พ จำนวน คน ร้อยละ ชาย 1927.54 หญิง 5072.46

7 ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ข้อมูล รายการประเมินระดับความคิดเห็น X% ลำ ดับ 54321 1. การเรียนการสอนวิชา กฎหมายธุรกิจ โดยใช้สื่อ Power Point สามารถทำให้ นักศึกษามีความเข้าใจใน บทเรียนเพียงใด 27 39.1 3 36 52.1 7 5 7.2 5 1 1. 4 5 -4. 2 9 85.8 0 3 2. การนำเสนองานกลุ่มของ นักศึกษาในแต่ละหัวข้อทำให้ นักศึกษาที่รับผิดชอบในงาน กลุ่มนั้นๆ มีความเข้าใจใน บทเรียนมากน้อยเพียงใด 7 10.1 4 34 49.2 8 27 39. 13 1 1. 4 5 -3. 6 8 73.6 2 5 3. การทำแบบทดสอบหลัง เรียนด้วยสื่อ Power Point ทำ ให้นักศึกษาสามารถตอบ คำถามได้ถูกต้องเพียงใด 15 21.7 4 34 49.2 8 18 26. 09 2 2. 9 0 -3. 9 0 77.9 7 4

8 ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ข้อมูล รายการประเมินระดับความคิดเห็น X% ลำ ดับ 54321 4. นักศึกษาคิดว่าการเรียนวิชา กฎหมายธุรกิจสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตใน ภายภาคหน้าได้มากน้อย เพียงใด 38 55.0 7 26 37.6 8 5 7. 2 5 --4.4 8 89.7 5 1 5. นักศึกษาคิดว่าครูผู้สอนวิชา กฎหมายธุรกิจสามารถอธิบาย เนื้อหาบทเรียน ซึ่งมีผลทำให้ นักศึกษาเข้าใจได้มากน้อย เพียงใด 32 46.3 8 28 40.5 8 8 1 1. 5 9 1 1. 4 5 -4.3 2 86.3 8 2 รวม 4.1 3 82.6 0

9 สรุปผลการวิจัย การประเมินความคิดเห็นในการเรียน วิชากฎหมายธุรกิจ รหัส 05-000-104 จาก จำนวนนักศึกษาทั้ง 69 คน พบว่า นักศึกษา ประเมินความคิดเห็นทุกรายการได้ค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.13 คิดเป็นร้อยละ 82.60 และผลการวิจัยพบว่ามีปัญหาในการ นำเสนองานกลุ่มที่นักศึกษาให้ข้อคิดเห็น เพิ่มเติมว่า การนำเสนองานกลุ่มนำเสนอ ออกมาไม่ชัดเจน ไม่ค่อยเข้าใจ และผู้นำ เสนอนำเสนอไม่รู้เรื่อง และบางคนไม่ เข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อที่ได้รับ

10 ข้อเสนอแนะในการวิจัย  ในการวิจัยครั้งต่อไป ใช้วิธีการสอนโดย แบ่งกลุ่มนักศึกษาตามความเหมาะสม จำนวน 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มที่ 1 แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาค้นคว้า หัวข้อที่มอบหมายแล้วนำเสนอหน้าชั้นเรียน กลุ่มที่ 2 แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาแสดง บทบาทสมมติ ในหัวข้อที่มอบหมายซึ่งเป็น หัวข้อเดียวกันกับกลุ่มที่ 1 แล้วให้นักศึกษาทั้งหมดแสดงความ คิดเห็นเปรียบเทียบ การนำเสนอของกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 เพื่อพิจารณาว่าการนำเสนอ ของกลุ่มใด ทำให้นักศึกษาเข้าใจหัวข้อที่ มอบหมายได้ดีหรือมากกว่ากัน


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนองานวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการเรียน การสอนวิชากฎหมายธุรกิจ รหัส 05-000- 104 สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 จัดทำโดย นายเสรี ตัณฑวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google