งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนในรายวิชาการบัญชี เบื้องต้น 2 เรื่อง กระดาษทำการ 8 ช่อง ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนในรายวิชาการบัญชี เบื้องต้น 2 เรื่อง กระดาษทำการ 8 ช่อง ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนในรายวิชาการบัญชี เบื้องต้น 2 เรื่อง กระดาษทำการ 8 ช่อง ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนก วิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย การเชียงใหม่

2 นางสาวมณัญชญา พรหมพิจารณ์ อาจารย์แผนกวิชาการ บัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการเชียงใหม่

3 ปัญหาการวิจัย จากสภาพปัญหาดังกล่าว พบว่านักศึกษายังจำแนกตัวเลข ในกระดาษทำการ จากงบ ทดลอง รายการปรับปรุง งบกำไร ขาดทุน และงบแสดงฐานะ การเงินไม่ถูกต้องเท่าที่ควร จึง ทำให้การจัดทำกระดาษทำการ นั้นผิดพลาด ส่งผลให้การจัดทำ งบการเงินดังกล่าวผิดพลาดไป ด้วย

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำชุดฝึกปฏิบัติมาใช้ใน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาต่อการเรียนโดยใช้ ชุดฝึกปฏิบัติ

5 กรอบแนวคิดการวิจัย ชุดฝึก ปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ ทางการ เรียนของ นักศึกษา ชุดการเรียน การสอนที่ สร้างขึ้นโดย เน้นให้ นักศึกษาได้ เรียนรู้และฝึก ปฏิบัติ ผลที่เกิดจาก กระบวนการ เรียนการสอนที่ จะทำให้เกิด การ เปลี่ยนแปลง ทางพฤติกรรม และสามารถวัด ได้

6 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาโดยใช้ชุดฝึก ปฏิบัติ เมื่อคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย แล้วพบว่า อยู่ในระดับ ดี ( 8- 10 คะแนน )

7 สรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจของ นักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดฝึกปฏิบัติ นักศึกษามีความ พึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย 4.51 ) โดย เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจมาก ที่สุดนั้น ในด้านเนื้อหาที่มีความ เหมาะสม รวมถึง อ่านง่าน ไม่ ซับซ้อน และเนื้อหาไม่ยากจน เกินไป

8 ประมวลภาพการวิจัย

9 ประมวลภาพการวิจัย

10


ดาวน์โหลด ppt การใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนในรายวิชาการบัญชี เบื้องต้น 2 เรื่อง กระดาษทำการ 8 ช่อง ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google