งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง กระดาษทำการ 8 ช่อง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง กระดาษทำการ 8 ช่อง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น เรื่อง กระดาษทำการ 8 ช่อง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

2 นางสาวมณัญชญา พรหมพิจารณ์ อาจารย์แผนกวิชาการบัญชี
นางสาวมณัญชญา พรหมพิจารณ์ อาจารย์แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

3 ปัญหาการวิจัย จากสภาพปัญหาดังกล่าว พบว่านักศึกษายังจำแนกตัวเลขในกระดาษทำการ จากงบทดลอง รายการปรับปรุง งบกำไรขาดทุน และงบแสดงฐานะการเงินไม่ถูกต้องเท่าที่ควร จึงทำให้การจัดทำกระดาษทำการนั้นผิดพลาด ส่งผลให้การจัดทำงบการเงินดังกล่าวผิดพลาดไปด้วย

4 วัตถุประสงค์ เพื่อนำชุดฝึกปฏิบัติมาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ

5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
กรอบแนวคิดการวิจัย ชุดฝึกปฏิบัติ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ชุดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นโดยเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม และสามารถวัดได้

6 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เมื่อคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยแล้วพบว่า อยู่ในระดับ ดี ( คะแนน )

7 สรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ( ค่าเฉลี่ย 4.51 ) โดย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุดนั้น ในด้านเนื้อหาที่มีความเหมาะสม รวมถึง อ่านง่าน ไม่ซับซ้อน และเนื้อหาไม่ยากจนเกินไป

8 ประมวลภาพการวิจัย

9 ประมวลภาพการวิจัย

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่อง กระดาษทำการ 8 ช่อง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google