งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ปวส. 2/2 โดยใช้สื่อประสมวิชาปฏิบัติการโปรแกรม กราฟิกแอนิเมชั่น นางสาวสุภัทรา สุขวัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ปวส. 2/2 โดยใช้สื่อประสมวิชาปฏิบัติการโปรแกรม กราฟิกแอนิเมชั่น นางสาวสุภัทรา สุขวัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีระยอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ปวส. 2/2 โดยใช้สื่อประสมวิชาปฏิบัติการโปรแกรม กราฟิกแอนิเมชั่น นางสาวสุภัทรา สุขวัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีระยอง บริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย ในการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการโปรแกรม คอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชั่นนั้นเป็นการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Flash CS5 ซึ่งมีคุณสมบัติสามารถผลิตสื่อ Animation แบบ 2d หรือแบบ 2 มิติ และแบบ 3 ก หรือแบบ 3 มิติ ได้ ซึ่ง ปัญหาที่พบใน การจัดการเรียนการสอนคือ การใช้เครื่องมือต่างๆ ซึ่ง ในโปรแกรมมีเครื่องมือที่หลากหลายและการใช้งานที่ ต่างกัน ซึ่งเป็นอุปสรรค์ในการ จัดการเรียนการสอน จึงได้เกิดแนวคิดในการสร้างสื่อ ประสม เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจรูปแบบและวิธีการใช้ เครื่องมือ อย่างง่ายได้

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาปฏิบัติการโปรแกรม คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น โดยใช้สื่อประสม

4 กรอบแนวคิดงานวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการใส่ลูกเล่นให้ ตัวอักษรในโปรแกรม Adobe Flash CS5 สื่อประสม วิชา ปฏิบัติการโปรแกรม กราฟิกแอนิเมชั่น

5 ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ก่อนเรียนและหลังเรียน จากตาราง 1 ผลคะแนนการ ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนสอบของนักเรียน หลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน

6 ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนปฏิบัติการโปรแกรม คอมพิวเตอร์กราฟิกแอนิเมชั่น จากตาราง 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 ก่อนการเรียนมีคะแนน เฉลี่ยเท่ากับ 17.80 และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐานเท่ากับ 6.66 ส่วนหลังเรียนมี คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 30.57 และค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.20 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ นักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้สื่อประสม และเมื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่าค่า t ที่ได้จากการคำนวณมากกว่าค่า t วิกฤต (9.05 > 1.72) หมายความว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนด้วยสื่อประสมวิชา ปฏิบัติการโปรแกรมกราฟิกแอนิเมชั่น สูง กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

7 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ปวส.2/2 โดยใช้สื่อประสมวิชา ปฏิบัติการโปรแกรม กราฟิกแอนิเมชั่นสามารถสรุปผลดังนี้ 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีนของผู้เรียนโดยใช้ สื่อประสม หลังเรียน สูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ตรง ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

8 ข้อเสนอแนะ จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถนำผลวิจัยที่ได้มาวางแผนด้าน การสอน โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. ควรมีการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ สื่อประสม เพื่อให้สื่อประสมมีความน่าเชื่อถือและทราบถึงความ พึงพอใจของ นักเรียนที่มีต่อสื่อประสมเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนา สื่อประสม ต่อไป 2. สามารถพัฒนาสื่อประสมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทำเป็น CAI หรือสื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์ต่อไป

9 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้น ปวส. 2/2 โดยใช้สื่อประสมวิชาปฏิบัติการโปรแกรม กราฟิกแอนิเมชั่น นางสาวสุภัทรา สุขวัฒนา วิทยาลัยเทคโนโลยีระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google