งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์กับระบบเลขฐาน ในหน่วยการเรียน คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ของนักเรียน โดยใช้วิธีทดสอบเปรียบเทียบทุกหน่วยการเรียนย่อยกับการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียน ระดับชั้น ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ ปีที่ 2” โดย นางสาวกชามาส เจริญราษฏร์ พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่มีการทดสอบทุกหน่วยการเรียนย่อยและกลุ่มที่มีการทดสอสบเมื่อจบหน่วยการเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่มีการทดสอบทุกหน่วยการเรียนย่อยและกลุ่มที่มีการทดสอสบเมื่อจบหน่วยการเรียน พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College กรอบแนวคิดในการวิจัย วิธีการทดสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น นักเรียนระดับชั้น ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ ปีที่ 2 ห้อง พค.2/1 และ พค.2/2 จำนวน คน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ปีการศึกษา ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มีความสามารถทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ไม่แตกต่างกัน จากนั้นจะทำการสุ่มอย่างง่ายให้ห้อง พค.2/1 เป็นกลุ่มทดลอง และห้อง พค.2/2 เป็นกลุ่มควบคุม พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ แบบทดสอบย่อยเรื่อง คอมพิวเตอร์กับระบบเลขฐาน สำหรับวัดผลการเรียนระหว่างเรียน ซึ่งมีอยู่จำนวน 2 ชุด สำหรับกลุ่มที่วัดผลการเรียนทุกหน่วยการเรียนย่อย และ 1 ชุด สำหรับกลุ่มที่วัดผลการเรียนเมื่อจบหน่วยการเรียนและแบบทดสอบทางการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์กับระบบเลขฐาน ใช้สำหรับวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียน มีลักษณะเป็นแบบข้อสอบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคำตอบที่ถูกต้อง 1 ตัวเลือกในแต่ละข้อ พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College สรุปผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษาและวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องคอมพิวเตอร์กับระบบเลขฐาน ด้วยวิธีการทดสอบทุกหน่วยการเรียนย่อยกับวิธีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนจำนวน 20 คน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในระดับชั้น ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่มีการทดสอบทุกหน่วยการเรียนย่อยและกลุ่มที่มีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนผลปรากฏว่าผลการเรียนของนักศึกษา ห้อง พค.2/1 ซึ่งมีการทดสอบทุกหน่วยการเรียนย่อยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่า นักศึกษาห้อง พค.2/2 พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาและวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลปรากฎว่าการทดสอบก่อนเรียนระหว่างนักศึกษาทั้งสองห้อง มีค่า Sig.(2-tailed) ซึ่งมีความรู้พื้นฐานในเรื่องคอมพิวเตอร์กับระบบเลขฐานไม่แตกต่างกัน และการทดสอบหลังเรียนระหว่างนักเรียนทั้งสองห้องมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College ข้อเสนอแนะการวิจัย จากผลการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในระดับชั้น ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่มีการทดสอบทุกหน่วยการเรียนย่อยและกลุ่มที่มีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนผลปรากฏว่าผลการเรียนของนักศึกษา ห้อง พค.2/1 ซึ่งมีการทดสอบทุกหน่วยการเรียนย่อยโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่า นักศึกษาห้อง พค.2/2 จึงควรมีการทดสอบย่อยทุกหน่วยการเรียนในหลาย ๆ วิชา ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีคะแนนและผลการเรียนที่ดีขึ้น พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ Engineering and Business Administration Technological College จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google