งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์กับระบบเลข ฐาน ในหน่วยการเรียน คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ของนักเรียน โดยใช้วิธี ทดสอบเปรียบเทียบทุกหน่วยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์กับระบบเลข ฐาน ในหน่วยการเรียน คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ของนักเรียน โดยใช้วิธี ทดสอบเปรียบเทียบทุกหน่วยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์กับระบบเลข ฐาน ในหน่วยการเรียน คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ของนักเรียน โดยใช้วิธี ทดสอบเปรียบเทียบทุกหน่วยการ เรียนย่อยกับการทดสอบเมื่อจบหน่วย การเรียน ระดับชั้น ปวช. สาขางาน คอมพิวเตอร์ ปีที่ 2” โดย นางสาวกชา มาส เจริญราษฏร์ ผลงานวิจัยเรื่อง พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าว ล้ำเทคโนโลยี Engineering and Business Administration Technological College

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่มีการทดสอบทุกหน่วยการเรียนย่อยและกลุ่มที่มี การทดสอสบเมื่อจบหน่วยการเรียน พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าว ล้ำเทคโนโลยี Engineering and Business Administration Technological College เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่มีการทดสอบทุกหน่วยการเรียนย่อย และกลุ่มที่มีการทดสอสบเมื่อจบหน่วยการเรียน

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย วิธีการทดสอบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าว ล้ำเทคโนโลยี Engineering and Business Administration Technological College

4 ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน การศึกษาครั้งนี้เป็น นักเรียนระดับชั้น ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ ปีที่ 2 ห้อง พค.2/1 และ พค.2/2 จำนวน 20 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2555 ซึ่ง เป็นนักศึกษาที่มีความสามารถทางการ เรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ไม่ แตกต่างกัน จากนั้นจะทำการสุ่มอย่าง ง่ายให้ห้อง พค.2/1 เป็นกลุ่มทดลอง และห้อง พค.2/2 เป็นกลุ่มควบคุม พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าว ล้ำเทคโนโลยี Engineering and Business Administration Technological College

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ แบบทดสอบย่อยเรื่อง คอมพิวเตอร์กับ ระบบเลขฐาน สำหรับวัดผลการเรียน ระหว่างเรียน ซึ่งมีอยู่จำนวน 2 ชุด สำหรับกลุ่มที่วัดผลการเรียนทุกหน่วย การเรียนย่อย และ 1 ชุด สำหรับกลุ่ม ที่วัดผลการเรียนเมื่อจบหน่วยการเรียน และแบบทดสอบทางการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์กับระบบเลขฐาน ใช้ สำหรับวัดผลการเรียนรู้ก่อนและหลัง เรียน มีลักษณะเป็นแบบข้อสอบ เลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีคำตอบที่ ถูกต้อง 1 ตัวเลือกในแต่ละข้อ พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าว ล้ำเทคโนโลยี Engineering and Business Administration Technological College

6 สรุปผลการวิจัย ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากการศึกษา และวิเคราะห์การเปรียบเทียบผล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์กับระบบเลขฐาน ด้วย วิธีการทดสอบทุกหน่วยการเรียนย่อย กับวิธีการทดสอบเมื่อจบหน่วยการ เรียนจำนวน 20 คน สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าว ล้ำเทคโนโลยี Engineering and Business Administration Technological College

7 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในระดับชั้น ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่มีการทดสอบทุกหน่วยการเรียน ย่อยและกลุ่มที่มีการทดสอบเมื่อจบ หน่วยการเรียนผลปรากฏว่าผลการเรียน ของนักศึกษา ห้อง พค.2/1 ซึ่งมีการ ทดสอบทุกหน่วยการเรียนย่อยโดย รวมอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่า นักศึกษาห้อง พค.2/2 พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าว ล้ำเทคโนโลยี Engineering and Business Administration Technological College

8 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาและวิเคราะห์การ เปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลปรากฎว่าการทดสอบก่อนเรียน ระหว่างนักศึกษาทั้งสองห้อง มีค่า Sig.(2-tailed) 0.32 ซึ่งมีความรู้ พื้นฐานในเรื่องคอมพิวเตอร์กับระบบเลข ฐานไม่แตกต่างกัน และการทดสอบหลัง เรียนระหว่างนักเรียนทั้งสองห้องมีความ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.05 พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าว ล้ำเทคโนโลยี Engineering and Business Administration Technological College

9 ข้อเสนอแนะการวิจัย จากผลการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ในระดับชั้น ปวช. สาขางานคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่มีการ ทดสอบทุกหน่วยการเรียนย่อยและกลุ่มที่มีการ ทดสอบเมื่อจบหน่วยการเรียนผลปรากฏว่าผล การเรียนของนักศึกษา ห้อง พค.2/1 ซึ่งมีการ ทดสอบทุกหน่วยการเรียนย่อยโดยรวมอยู่ใน เกณฑ์ที่สูงกว่า นักศึกษาห้อง พค.2/2 จึง ควรมีการทดสอบย่อยทุกหน่วยการเรียนใน หลาย ๆ วิชา ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีคะแนนและ ผลการเรียนที่ดีขึ้น พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าว ล้ำเทคโนโลยี Engineering and Business Administration Technological College

10 พัฒนาการศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าว ล้ำเทคโนโลยี Engineering and Business Administration Technological College


ดาวน์โหลด ppt “ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เรื่อง คอมพิวเตอร์กับระบบเลข ฐาน ในหน่วยการเรียน คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ของนักเรียน โดยใช้วิธี ทดสอบเปรียบเทียบทุกหน่วยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google