งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้สื่อ E-book วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เรื่อง การฝาก ขาย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้สื่อ E-book วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เรื่อง การฝาก ขาย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้สื่อ E-book วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เรื่อง การฝาก ขาย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

2 จากการสังเกต ของผู้สอนพบว่า นักศึกษาไม่ชอบที่จะเรียน การบัญชีชั้นสูงเพราะมีเนื้อหามากและยากที่จะเข้าใจ เพื่อให้นักศึกษา มีความสนใจในการเรียนและบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องตามหลัก การบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว นั่น คือการนำสื่อการสอนมาประยุกต์และปรับให้เหมาะสมกับการสอน เพื่อให้นักศึกษาสนใจการเรียนและบันทึกบัญชีได้ถูกต้องตามหลักการ บัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้สอนจึงจัดทำสื่อการเรียนการสอนขึ้น คือ E-book วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เรื่อง การฝากขาย

3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สื่อ E-book วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เรื่องการฝากขาย ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้น ปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี

4 ประชากร : นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน จำนวน 71 คน กลุ่มตัวอย่าง : นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ห้อง กบ 201 รอบบ่ายกลุ่ม 1 จำนวน 45 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย : 1. ตัวแปรต้น คือ สื่อการสอน E-book การบัญชี ชั้นสูง 1 เรื่อง การฝากขาย 2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีชั้นสูง เรื่องการฝากขาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : 1. สื่อการสอน E-book วิชาการบัญชีชั้นสูง เรื่อง การฝากขาย 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 20 ข้อ

5 ตาราง 1 ประสิทธิภาพของการพัฒนาการ เรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอน E-book เรื่อง การฝากขาย คะแนนคะแนนระหว่าง เรียน E1 คะแนนหลัง เรียน E2 ประสิทธิภาพ ของ E-book คะแนนเต็ม 4010 ค่าเฉลี่ย 32.028.6980.06/86.89 ร้อยละของ ค่าเฉลี่ย 80.0686.89 จากตารางวิเคราะห์ พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพ E 1 และ E 2 ของสื่อการสอน E-book วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เรื่อง การฝากขาย สำหรับ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 คะแนนแบบฝึกระหว่างเรียน มีค่า เท่ากับ 80.06 และคะแนนหลังเรียนมีค่า เท่ากับ 86.89 นั่นแสดง ว่าสื่อ E-book มีประสิทธิภาพมากกว่า 80/80

6 ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยสื่อการสอน E-book เรื่อง การฝากขาย คะแนน สอบ NSD.tSig. ก่อนเรียน 456.161.50 7 26.0 03.000 หลังเรียน 4516.0 7 2.09 3 จากตารางวิเคราะห์ แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียน นั่นหมายถึงนักศึกษาที่เรียนโดยใช้สื่อ E-book วิชาการ บัญชีชั้นสูง 1 เรื่องการฝากขาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียน และหลังการใช้สื่อ E-book วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เรื่อง การฝากขาย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี โดยการใช้ พบว่า นักศึกษาที่เรียนโดยใช้สื่อ E-book หลังเรียนสูงกว่าก่อน เรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และค่า S.D. หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่าหลังจากเรียนโดยใช้ สื่อ E-book นักศึกษามีคะแนนสูงขึ้น การที่ได้ผลการศึกษา เช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการเรียนโดยใช้สื่อ E-book ซึ่งเป็น สื่อการเรียนรู้แบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักศึกษากลุ่ม ตัวอย่าง จึงทำให้นักศึกษามีความสนใจที่จะเรียนด้วยสื่อ ชนิดนี้ อีกทั้งโดยใช้สื่อ E-book ใช้แทนคำบรรยายทำให้ นักศึกษาไม่เสียเวลาและเบื่อหน่ายการอ่านเนื้อหา เสริมสร้าง บรรยากาศในการเรียนให้มีความผ่อนคลายสามารถจดจำ เนื้อหาได้ดีกว่าและนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อ E-book มีการ ตรวจสอบความรู้อยู่เสมอจากการทำแบบทดสอบท้าย กิจกรรม ซึ่งจัดเป็นแบบทดสอบย่อย เพื่อหาข้อบกพร่องของ ตนเองและเรียนรู้ที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนั้น ช่วยให้นักศึกษา สามารถทบทวนความรู้เดิมก่อนไปเรียนเนื้อหา


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน จากการใช้สื่อ E-book วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เรื่อง การฝาก ขาย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google