งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางปราณี ธำรงสุทธิพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางปราณี ธำรงสุทธิพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางปราณี ธำรงสุทธิพันธ์
ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้สื่อ E-book วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เรื่อง การฝากขาย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน จัดทำโดย นางปราณี ธำรงสุทธิพันธ์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

2 ปัญหาการวิจัย จากการสังเกต ของผู้สอนพบว่า นักศึกษาไม่ชอบที่จะเรียน การบัญชีชั้นสูงเพราะมีเนื้อหามากและยากที่จะเข้าใจ เพื่อให้นักศึกษา มีความสนใจในการเรียนและบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องตามหลัก การบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว นั่น คือการนำสื่อการสอนมาประยุกต์และปรับให้เหมาะสมกับการสอน เพื่อให้นักศึกษาสนใจการเรียนและบันทึกบัญชีได้ถูกต้องตามหลักการ บัญชีที่รับรองทั่วไป ผู้สอนจึงจัดทำสื่อการเรียนการสอนขึ้น คือ E-book วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เรื่อง การฝากขาย

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อ E-book วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เรื่องการฝากขาย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี

4 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร : นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน จำนวน 71 คน กลุ่มตัวอย่าง : นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ห้อง กบ201 รอบบ่ายกลุ่ม 1 จำนวน 45 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย : 1. ตัวแปรต้น คือ สื่อการสอน E-book การบัญชีชั้นสูง 1 เรื่อง การฝากขาย 2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง เรื่องการฝากขาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : 1. สื่อการสอน E-book วิชาการบัญชีชั้นสูง เรื่อง การฝากขาย 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 20 ข้อ

5 ประสิทธิภาพของ E-book
การวิเคราะห์ข้อมูล ตาราง ประสิทธิภาพของการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอน E-book เรื่อง การฝากขาย คะแนน คะแนนระหว่างเรียน E1 คะแนนหลังเรียน E2 ประสิทธิภาพของ E-book คะแนนเต็ม 40 10 ค่าเฉลี่ย 32.02 8.69 80.06/86.89 ร้อยละของค่าเฉลี่ย 80.06 86.89 จากตารางวิเคราะห์ พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพ E1 และ E2 ของสื่อการสอน E-book วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เรื่อง การฝากขาย สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 คะแนนแบบฝึกระหว่างเรียน มีค่าเท่ากับ และคะแนนหลังเรียนมีค่า เท่ากับ นั่นแสดงว่าสื่อ E-book มีประสิทธิภาพมากกว่า 80/80

6 การวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยสื่อการสอน E-book เรื่อง การฝากขาย คะแนนสอบ N SD. t Sig. ก่อนเรียน 45 6.16 1.507 26.003 .000 หลังเรียน 16.07 2.093 จากตารางวิเคราะห์ แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน นั่นหมายถึงนักศึกษาที่เรียนโดยใช้สื่อ E-book วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เรื่องการฝากขาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

7 สรุปผลการวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียน และหลังการใช้สื่อ E-book วิชาการบัญชีชั้นสูง 1 เรื่อง การฝากขาย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี โดยการใช้ พบว่า นักศึกษาที่เรียนโดยใช้สื่อ E-book หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และค่า S.D. หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่าหลังจากเรียนโดยใช้สื่อ E-book นักศึกษามีคะแนนสูงขึ้น การที่ได้ผลการศึกษาเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการเรียนโดยใช้สื่อ E-book ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้แบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง จึงทำให้นักศึกษามีความสนใจที่จะเรียนด้วยสื่อชนิดนี้ อีกทั้งโดยใช้สื่อ E-book ใช้แทนคำบรรยายทำให้นักศึกษาไม่เสียเวลาและเบื่อหน่ายการอ่านเนื้อหา เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนให้มีความผ่อนคลายสามารถจดจำเนื้อหาได้ดีกว่าและนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อ E-book มีการตรวจสอบความรู้อยู่เสมอจากการทำแบบทดสอบท้ายกิจกรรม ซึ่งจัดเป็นแบบทดสอบย่อย เพื่อหาข้อบกพร่องของตนเองและเรียนรู้ที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนั้น ช่วยให้นักศึกษาสามารถทบทวนความรู้เดิมก่อนไปเรียนเนื้อหา


ดาวน์โหลด ppt นางปราณี ธำรงสุทธิพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google