งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร JARUSPICHAKORN COLLEGE OF TECHNOLOGY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร JARUSPICHAKORN COLLEGE OF TECHNOLOGY"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร JARUSPICHAKORN COLLEGE OF TECHNOLOGY
ผู้วิจัย : นางสาวนาตยา แดงเหมือน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์รายการค้า งานวิจัยเรื่อง : สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช 256/16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทร –7 Fax

2 :: ปัญหาการวิจัย จากผลของการจัดการเรียน การสอนวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์พบว่านักเรียนไม่สามารถจำแนกได้ว่าอะไรเป็นสินค้าประเภทซื้อมา ขายไป อะไรเป็นรายการขายสินค้า หรือรายการค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์รายการค้าได้ ทำให้ผู้เรียนไม่สามารถบันทึกรายการค้าในใบเสร็จรับเงินและโปรแกรมได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำไม่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ จึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะซึ่งมีลำดับขั้นตอนในการฝึกทักษะด้านการวิเคราะห์รายการค้า

3 :: ปัญหาการวิจัย(ต่อ)
การนำแบบฝึกทักษะมาใช้ในการวิเคราะห์รายการค้าผู้วิจัยคาดว่าจะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเนื่องจากแบบฝึกทักษะเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ฝึกความชำนาญ ความแม่นยำ ความชัดเจน และตลอดจนศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมากขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์รายการค้าได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นเมื่อนำแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์รายการค้ามาใช้จึงน่าจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4 :: วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์รายการค้า 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์รายการค้า กับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60

5 :: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล
การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์รายการค้ากับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 ปรากฏผลดังตาราง

6 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
:: ตารางวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล(ต่อ) เลขที่ ชื่อ - นามสกุล คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนก่อนสอน คะแนนหลังสอน 1 นางสาวณัฐมล พลหาญ 8 16 2 นางสาวรุสนา อิสลาม 9 3 นางสาวพัทรนันท์ ลักขณา 7 18 4 นางสาวกรรณิกา กวีพันธ์ 10 19 5 นางสาวธนภรณ์ บุตรรักษ์ 15 6 นางสาวอมรรัตน์ ยุทธิวัฒน์ 17 นางสาวธัญญารัตน์ มานพพงศ์ 11 นางสาวจารุวรรณ เนินทอง นางสาวอรวรรณ เนาว์สุวรรณ นางสาวอริสา วังสันต์

7 สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ การวิเคราะห์รายการค้า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
:: ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์รายการค้ากับคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะ การวิเคราะห์รายการค้า จำนวน (n) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) t ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังสอน 10 77.58 13.63 7.63* เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 *มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

8 :: ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล(ต่อ)
จากตาราง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์รายการค้าแตกต่างจากเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์รายการค้าสูงกว่าเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60

9 :: สรุปผลการวิจัย 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ของนักเรียน หลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์รายการค้า สูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ของนักเรียน หลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์รายการค้าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร JARUSPICHAKORN COLLEGE OF TECHNOLOGY

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google