งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย : นางสาวนาตยา แดง เหมือน วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 256/16 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 753 22666–7 Fax. 0 753 20 3 38 WWW.JPV.AC.THWWW.JPV.AC.TH.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย : นางสาวนาตยา แดง เหมือน วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 256/16 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 753 22666–7 Fax. 0 753 20 3 38 WWW.JPV.AC.THWWW.JPV.AC.TH."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย : นางสาวนาตยา แดง เหมือน วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 256/16 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 753 22666–7 Fax. 0 753 20 3 38 WWW.JPV.AC.THWWW.JPV.AC.TH E-Mail jpv@jpv.ac.thjpv@jpv.ac.th JARUSPICHAKORN COLLEGE OF TECHNOLOGY การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ของ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้รับการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์ รายการค้า งานวิจัยเรื่อง : สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 :: ปัญหาการวิจัย จากผลของการจัดการเรียน การสอนวิชาการ บัญชีกับคอมพิวเตอร์พบว่านักเรียนไม่สามารถ จำแนกได้ว่าอะไรเป็นสินค้าประเภทซื้อมา ขายไป อะไรเป็นรายการขายสินค้า หรือรายการค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้เรียนไม่สามารถวิเคราะห์รายการค้าได้ ทำให้ ผู้เรียนไม่สามารถบันทึกรายการค้าในใบเสร็จรับเงิน และโปรแกรมได้ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำไม่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ จึงต้องปรับเปลี่ยน กลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ซึ่งมีลำดับขั้นตอนในการฝึกทักษะด้านการวิเคราะห์ รายการค้า

3 :: ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) การนำแบบฝึกทักษะมาใช้ในการวิเคราะห์รายการ ค้าผู้วิจัยคาดว่าจะช่วยให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นเนื่องจากแบบฝึกทักษะเป็น นวัตกรรมหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ ฝึกความ ชำนาญ ความแม่นยำ ความชัดเจน และตลอดจน ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมากขึ้น ซึ่งเป็นการส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ รายการค้าได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นเมื่อนำแบบฝึกทักษะ การวิเคราะห์รายการค้ามาใช้จึงน่าจะมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการ เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

4 :: วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนใน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 วิทยาลัย เทคโนโลยีจรัสพิชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนและหลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ วิเคราะห์รายการค้า 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนใน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 วิทยาลัย เทคโนโลยีจรัสพิชากร จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการ วิเคราะห์รายการค้า กับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60

5 :: ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น รายบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลโดย เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี กับคอมพิวเตอร์ของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดย ใช้แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์รายการค้ากับเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 ปรากฏผลดังตาราง

6 :: ตารางวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคล ( ต่อ ) เลขที่ชื่อ - นามสกุล คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนก่อน สอน คะแนนหลัง สอน 1 นางสาวณัฐมล พลหาญ 816 2 นางสาวรุสนา อิสลาม 916 3 นางสาวพัทรนันท์ ลักขณา 718 4 นางสาวกรรณิกา กวีพันธ์ 1019 5 นางสาวธนภรณ์ บุตรรักษ์ 1015 6 นางสาวอมรรัตน์ ยุทธิวัฒน์ 817 7 นางสาวธัญญารัตน์ มานพพงศ์ 1118 8 นางสาวจารุวรรณ เนินทอง 916 9 นางสาวอรวรรณ เนาว์สุวรรณ 815 10 นางสาวอริสา วังสันต์ 1019

7 :: ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชี กับคอมพิวเตอร์ของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้ แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์รายการค้ากับคะแนนเฉลี่ยร้อย ละ 60 สอนโดยใช้แบบฝึก ทักษะ การวิเคราะห์ รายการค้า จำนวน (n) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (SD) t ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังสอน 1077.5813.637.63* เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 60 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

8 :: ตารางผลการวิเคราะห์ข้อมูล ( ต่อ ) จากตาราง พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ของนักเรียนหลัง ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์ รายการค้าแตกต่างจากเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีกับ คอมพิวเตอร์ของนักเรียนหลังได้รับการสอนโดยใช้ แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์รายการค้าสูงกว่าเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 60

9 :: สรุปผลการวิจัย 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีกับ คอมพิวเตอร์ของนักเรียน หลังได้รับการสอนโดยใช้ แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์รายการค้า สูงกว่าก่อน ได้รับการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 2. ผลสัมฤทธิ์ทาการเรียนวิชาการบัญชีกับ คอมพิวเตอร์ของนักเรียน หลังได้รับการสอนโดยใช้ แบบฝึกทักษะการวิเคราะห์รายการค้าสูงกว่าคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 60 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย : นางสาวนาตยา แดง เหมือน วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร 256/16 ต. ในเมือง อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 753 22666–7 Fax. 0 753 20 3 38 WWW.JPV.AC.THWWW.JPV.AC.TH.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google