งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางนุชนาฎ หิรัญ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ เรื่องสารชีวโมเลกุล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางนุชนาฎ หิรัญ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ เรื่องสารชีวโมเลกุล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางนุชนาฎ หิรัญ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ เรื่องสารชีวโมเลกุล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการสอน แบบการทดลอง

2 ปัญหาในการวิจัย วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญใน ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะ สารชีวโมเลกุลเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับสารอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อร่างกาย เพราะ สารอาหารทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึก หรอ พร้อมทั้งสารอาหารยังช่วยป้องกันและรักษาโรคได้ ถ้าร่างกายขาดสารอาหารเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดการ เจ็บป่วย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงทำการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 เรื่องสาร ชีวโมเลกุล ที่ได้รับการสอนแบบการทดลอง ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการ ปรับปรุงการเรียน การสอนเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในเรื่องสารชีวโมเลกุลให้ได้สูงขึ้น

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 เรื่องสารชีว โมเลกุล ที่ได้รับการสอนแบบการทดลอง

4 สมมติฐานในการวิจัย นักเรียนที่ได้รับการสอนวิธีสอนแบบ ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ประยุกต์เรื่องสารชีวโมเลกุลสูง กว่าก่อนเรียน

5 ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชีจำนวน 3 ห้อง ที่กำลังศึกษาในภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนกรุงเทพการ บัญชีวิทยาลัย จำนวน 124 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง BA01 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย จำนวน 1 ห้องมีนักเรียน 39 คน โดยสุ่มกลุ่ม ตัวอย่างอย่างง่าย

6 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น คือ วิธีสอนแบบการทดลอง ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารชีวโมเลกุล

7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สารชีวโมเลกุล 2. สารเคมีประกอบด้วย สารละลายไอโอดีน สารละลายเบเนดิกต์ สารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต

8 ตาราง เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้วิธี สอนแบบการทดลอง เรื่อง สารชีวโมเลกุล ก่อนเรียนหลังเรียน tsi g คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน

9 สรุปผลการวิจัย คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังเรียนโดย ใช้วิธีสอนแบบการทดลองได้คะแนนเฉลี่ย คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.41 คะแนน มากกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อน เรียน 8.05 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.50 คะแนนซึ่งคะแนนก่อนเรียนและหลัง เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.00


ดาวน์โหลด ppt นางนุชนาฎ หิรัญ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ เรื่องสารชีวโมเลกุล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google