งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางนุชนาฎ หิรัญ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ เรื่องสารชีวโมเลกุล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางนุชนาฎ หิรัญ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ เรื่องสารชีวโมเลกุล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางนุชนาฎ หิรัญ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ เรื่องสารชีวโมเลกุล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการสอน แบบการทดลอง

2 ปัญหาในการวิจัย วิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญใน ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะ สารชีวโมเลกุลเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับสารอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อร่างกาย เพราะ สารอาหารทำให้ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึก หรอ พร้อมทั้งสารอาหารยังช่วยป้องกันและรักษาโรคได้ ถ้าร่างกายขาดสารอาหารเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เกิดการ เจ็บป่วย ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงทำการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 เรื่องสาร ชีวโมเลกุล ที่ได้รับการสอนแบบการทดลอง ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการ ปรับปรุงการเรียน การสอนเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในเรื่องสารชีวโมเลกุลให้ได้สูงขึ้น

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 เรื่องสารชีว โมเลกุล ที่ได้รับการสอนแบบการทดลอง

4 สมมติฐานในการวิจัย นักเรียนที่ได้รับการสอนวิธีสอนแบบ ทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทยาศาสตร์ประยุกต์เรื่องสารชีวโมเลกุลสูง กว่าก่อนเรียน

5 ประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชีจำนวน 3 ห้อง ที่กำลังศึกษาในภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนกรุงเทพการ บัญชีวิทยาลัย จำนวน 124 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง BA01 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย จำนวน 1 ห้องมีนักเรียน 39 คน โดยสุ่มกลุ่ม ตัวอย่างอย่างง่าย

6 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น คือ วิธีสอนแบบการทดลอง ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารชีวโมเลกุล

7 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สารชีวโมเลกุล 2. สารเคมีประกอบด้วย สารละลายไอโอดีน สารละลายเบเนดิกต์ สารละลายคอปเปอร์ (II) ซัลเฟต

8 ตาราง เปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่าง คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้วิธี สอนแบบการทดลอง เรื่อง สารชีวโมเลกุล ก่อนเรียนหลังเรียน tsi g คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน คะแนน เฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบน มาตรฐาน - 18.0 5 0.0 0 8.052.5012.592.41

9 สรุปผลการวิจัย คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังเรียนโดย ใช้วิธีสอนแบบการทดลองได้คะแนนเฉลี่ย 12.59 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.41 คะแนน มากกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อน เรียน 8.05 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.50 คะแนนซึ่งคะแนนก่อนเรียนและหลัง เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.00


ดาวน์โหลด ppt นางนุชนาฎ หิรัญ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ เรื่องสารชีวโมเลกุล ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google