งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการราชดำเนิน การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนกับนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 ผู้วิจัย นางสาวสาลี ลิมปิรัชตกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการราชดำเนิน การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนกับนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 ผู้วิจัย นางสาวสาลี ลิมปิรัชตกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการราชดำเนิน การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนกับนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 ผู้วิจัย นางสาวสาลี ลิมปิรัชตกุล งานวิจัย เรื่อง

2 ปัญหาใน การวิจัย 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำ 2. นักเรียนขาดทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ 3. นักศึกษามีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์

3 จุดประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน ระดับชั้นปวช.1 ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและ หลังเรียน โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์

4 ขั้นดำเนินการ ทำการทดสอบก่อนเรียน ดำเนินการ สอนตาม แผนการ จัดการเรียนรู้ ทดสอบหลังเรียน เครื่องมือ แบบทดสอบ ชุดฝึกเสริม ทักษะ แบบทดสอบ

5 ขั้น ดำเนินก าร สอบถามความ พึงพอใจของ นักศึกษา แบบสอบถาม เครื่องมือ สถิติที่แสดงค่า E 1 /E 2 วิเคราะห์หา ประสิทธิภาพของ ชุดฝึกเสริมทักษะ วิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ก่อน เรียนและหลัง เรียน ค่า t-test

6 ขั้นดำเนินการเครื่องมือ ค่าเฉลี่ย ( X ) วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ สรุป ผล

7 สรุป ผลการวิจัย 1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของ ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน พบว่าชุดฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น ชุดที่ 1, 2 และ 3 มีประสิทธิภาพ E1/E2 ตาม เกณฑ์ 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่า ชุดฝึกเสริมทักษะทำให้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริม ทักษะคณิตศาสตร์ อยู่ในระดับมาก ( X = 4.33)


ดาวน์โหลด ppt สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี พณิชยการราชดำเนิน การใช้ชุดฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนกับนักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 ผู้วิจัย นางสาวสาลี ลิมปิรัชตกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google