งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอ ผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการ เรียนการสอน ( ชั้นเรียน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอ ผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการ เรียนการสอน ( ชั้นเรียน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอ ผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการ เรียนการสอน ( ชั้นเรียน )

2 ชื่อผู้วิจัย นายอิศรา ประถมปัทมะ วิทยาลัยเทคโนโลยี พระรามหก

3 ชื่อผลงานวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชา พลังงานและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง พลังงานชีวมวล โดย ใช้ชุดสื่อวีดีทัศน์

4 ความสำคัญของปัญหา 1. นักศึกษาขาดความสนใจใฝ่ที่ จะศึกษา 2. ครูผู้สอนจะถ่ายทอด ความรู้ใช้วิธีการ บรรยายหรืออธิบาย 3. นักศึกษาจะไม่ให้ ความร่วมมือในการ เรียนการสอนจึงส่งผล ให้เกิดความเบื่อ หน่ายและไม่น่าสนใจ ทั้งผู้สอนและผู้เรียน

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา พลังงาน และสิ่งแวดล้อม (2001- 0008) ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/1 เรื่อง พลังงานชีว มวล ที่สอนโดยใช้ชุดสื่อวีดิ ทัศน์

6 2. เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ของคะแนน ทดสอบก่อนเรียนกับหลัง เรียน วิชา พลังงานและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง พลังงาน ชีวมวล ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2/1 เรื่อง พลังงานชีวมวล ที่สอนโดย ใช้ชุดสื่อวิดีทัศน์

7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้น ปวช.2/1 จำนวน 15 คน 2. ตัวแปรที่ศึกษา

8 2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ชุด สื่อวีดิทัศน์กับ กลุ่มนักเรียน ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน เรื่อง พลังงานชีวมวล 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผล การเรียนของ นักเรียน ปวช. ชั้นปีที่ 2/1 และมีความรู้ ความเข้าใจในพลังงาน ชีวมวลที่ถูกต้อง

9 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนสาขาวิชา เครื่องกล สาขางานยานยนต์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2/1 วิทยาลัยเทคโนโลยี พระรามหก ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม ใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ทั้งหมดจำนวน 15 คน

10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา พลังงาน และสิ่งแวดล้อม (2001- 0008) เรื่อง พลังงานชีว มวล ของนักเรียนชั้น ปวช.2/1 โดยใช้ชุด สื่อ วิดีทัศน์ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปรากฏดังนี้

11 ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อย ละ ค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานของ คะแนนทดสอบก่อนเรียนและ หลังเรียนวิชา พลังงานและ สิ่งแวดล้อม (2001-0008)

12 ---------------------------------------------------------------------- ------------------------------- คะแนน ร้อยละ X S.D. -------------------------------------------------------- -------------------------------- คะแนนทดสอบก่อนเรียน 35 1.3 2.91 คะแนนทดสอบหลังเรียน 82 5.8 1.72

13 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2001- 0008) เรื่อง พลังงานชีวมวล ของ นักเรียนชั้นปวช.2/1 ที่สอนโดยใช้ ชุด สื่อวีดิทัศน์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ของ คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 1.3 (S.D. = 2.91) ส่วนผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมี ค่าเฉลี่ย 5.8 (S.D. = 1.72)

14 ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ของคะแนน ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2001- 0008) เรื่อง พลังงานชีวมวล ของ นักเรียนชั้นปวช.2/1 ที่สอนโดยใช้ ชุด สื่อวีดิทัศน์ พบว่าผลสัมฤทธิ์ ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมี ค่าเฉลี่ย 1.3 (S.D. = 2.91) ส่วน ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลัง เรียนมีค่าเฉลี่ย 5.8 (S.D. = 1.72) ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

15


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอ ผลงานวิจัย ประเภท : วิจัยการ เรียนการสอน ( ชั้นเรียน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google