งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่น โดยการเรียนการสอนที่ใช้ชุดเกมส์ ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 นางสาววาสนา เก่าพิมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่น โดยการเรียนการสอนที่ใช้ชุดเกมส์ ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 นางสาววาสนา เก่าพิมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่น โดยการเรียนการสอนที่ใช้ชุดเกมส์ ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 นางสาววาสนา เก่าพิมาย

2 ความสำคัญและความเป็นมา จากการสังเกตการเรียนการสอนวิชา ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 พบว่า การท่องจำ ตัวอักษรและการอ่านคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นยังไม่ แม่นยำ ทำให้ไม่สามารถอ่านและเขียน ภาษาญี่ปุ่นเป็นประโยคได้ ผู้วิจัยจึงต้องมีการ จัดกิจกรรมฝึกเสริมทักษะการท่องจำตัวอักษรและ คำศัพท์ง่ายๆให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียน เรียน ภาษาได้อย่างเข้าใจง่าย และมีความสุขที่ได้เรียน ภาษาญี่ปุ่น

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนของนักเรียนกลุ่ม ควบคุมที่ใช้วิธีการสอนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นและ คำศัพท์แบบปกติ กับ กลุ่มทดลองที่ใช้การสอน แบบปกติ ผสมผสาน กับการใช้เกมส์การแข่งขัน การฝึกทักษะตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น 2. เพื่อเพิ่มทักษะในการจำตัวอักษรและ คำศัพท์ภาษาภาษาญี่ปุ่นของนักเรียน เพื่อให้ นักเรียนสามารถจำตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นได้อย่าง แม่นยำและจดจำคำศัพท์ได้มากขึ้น และนำไปใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ งานวิจัย นี้ยังสามารถเกิดประโยชน์เป็นแนวทางให้ครูผู้สอน วิชาภาษาต่างประเทศท่านอื่น นำไปปรับใช้กับการ สอนของตนเองได้

4 กรอบแนวความคิดของการวิจัย ตัวแปรต้น ตัวแปลตาม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน วิชาภาษาญี่ปุ่น การจัดการเรียนการ สอนที่ใช้เกมส์ฝึก ทักษะภาษาญี่ปุ่น

5 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาค้นคว้าวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่าง ง่าย จำนวน 40 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 20 คน และกลุ่มควบคุม 20 คน จากห้องที่ผู้วิจัย เป็นครูผู้สอน

6 ตารางสรุปผล กลุ่ม ตัวอย่าง จำนวน นักเรียน คะแนน รวม ค่าเฉลี่ย คิดเป็น ร้อยละ กลุ่ม ควบคุม กลุ่ม ทดลอง 20 257 313 12.85 15.65 64.25 78.25 ตาราง คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย และร้อยละของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น ของ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 1 ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง

7 ตารางสรุปผล ( ต่อ ) จากตาราง ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองด้วย แบบทดสอบทางการเรียนตัวอักษรฮิรากานะและ คำศัพท์ภาษาภาษาญี่ปุ่น จำนวน 20 ข้อ ปรากฏ ว่า กลุ่มควบคุมได้คะแนนเฉลี่ย 12.85 คิดเป็นร้อย ละ 64.25 และทดลองได้คะแนนเฉลี่ย 15.65 คิด เป็นร้อยละ 78.25 แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อเปรียบเทียบเป็นค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละของ กลุ่มควบคุมที่ได้รับการสอนแบบปกติผสมประสาน กับการใช้กิจกรรมเกมส์การแข่งขันการฝึกทักษะ ตัวอักษรและคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ผลเฉลี่ยสูงกว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการสอนแบบปกติ

8 สรุปผลการวิจัย ผลคะแนนของนักเรียนกลุ่มทดลอง หลังจากได้รับการสอนแบบปกติ ผสมผสาน กิจกรรมการแข่งขันเกมส์ฝึกทักษะตัวอักษร ภาษาญี่ปุ่น สูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุม ที่ใช้ วิธีการสอนตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นแบบปกติ

9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ จะช่วยเป็นแนวทาง ให้คุณครูภาษาศาสตร์ สามารถนำไปใช้ในการจัด กิจกรรม การเรียนการสอน พร้อมทั้งเป็นแนวทาง ในการส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ เด็กนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล


ดาวน์โหลด ppt การฝึกทักษะการเขียนภาษาญี่ปุ่น โดยการเรียนการสอนที่ใช้ชุดเกมส์ ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 นางสาววาสนา เก่าพิมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google