งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาสื่อการสอนวิชาหลักการเขียน โปรแกรมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมย่อย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 นายวีรพล ยิ้มย่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาสื่อการสอนวิชาหลักการเขียน โปรแกรมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมย่อย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 นายวีรพล ยิ้มย่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาสื่อการสอนวิชาหลักการเขียน โปรแกรมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมย่อย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 นายวีรพล ยิ้มย่อง สังกัด วิทาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 ปัญหาการวิจัย เป็นวิชาที่ประสบปัญหาการเรียนการสอนที่ทำ ความเข้าใจกับคำสั่งได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากต้องใช้ จินตนาการในการนึกภาพหน้าที่การทำงานของคำสั่ง และ รูปแบบการใช้คำสั่ง เมื่อใช้ในการบรรยาย ซึ่งอาจจะทำ ให้ผู้ที่เริ่มต้นที่จะเรียนรู้ในเรื่องนี้ เกิดความเข้าใจ ผิดพลาด หรือทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายและเกิด ทัศนะคติที่ไม่ดีต่อวิชานี้ได้

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนน ทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียน วิชาหลักการ เขียนโปรแกรม เรื่อง การเขียนโปรแกรมย่อย ของนักเรียนกลุ่ม A33 ระดับชั้นปวช. 3 จำนวน 12 คน เพื่อให้มีผลการเรียนดีขึ้น สมมติฐานการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลัง เรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทอสอบ ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

4 ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบ ก่อนการเรียนและ หลังเรียน ของนักเรียน 12 คน กำหนดคะแนนเต็มก่อน เรียน 20 คะแนน หลังเรียน 20 คะแนน

5 ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ หลังเรียน

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบ ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 5.91 (S.D.=2.23) คิดเป็นร้อยละ 29.58 ส่วนผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมี ค่าเฉลี่ย 13.00 (S.D.=2.08) คิดเป็นร้อยละ 65.00 ค่า t ที่คำนวณได้มีค่าเท่ากับ 14.18 จากตารางที่ระดับ.05, df 11 มีค่าเท่ากับ 1.796 ซึงค่า t ที่ได้จากการคำนวณมี ค่ามากกว่าค่า t ในตารางนั่นคือคะแนนที่ได้จากการ ทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบ ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เป็นไป ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

7 สรุปผลการวิจัย ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบ ก่อนเรียนหลังเรียนเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ เท็กซ์โหมด เรื่อง การเขียนโปรแกรมย่อยของนักเรียน กลุ่ม A33 จำนวน 12 คน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยที่สำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้ เนื่องมาจาก สื่อการสอนที่สร้างขึ้นช่วยส่งเสริม ความสามารถของผู้เรียนและมีขั้นตอนที่เป็นระบบในแต่ ละขั้นตอนมีภาระงานจากระดับความง่ายไปจนถึงยาก ผู้เรียนสามารถนำไปฝึกปฏิบัติที่บ้านได้ด้วยตนเอง และ ได้คำนึงถึงความสามารถ วัย ระดับความรู้ของผู้เรียน และจัดทำได้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้มีการหา คุณภาพก่อนนำมาใช้จริง

8 ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น สามารถนำสื่อการสอนไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาสื่อการสอนวิชาหลักการเขียน โปรแกรมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนโปรแกรมย่อย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ปีที่ 3 นายวีรพล ยิ้มย่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google