งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางบุปผา แย้มชุติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางบุปผา แย้มชุติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางบุปผา แย้มชุติ
วิจัยเรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสำรวจ 2 เรื่อง โต๊ะรังวัดของนักเรียนชั้น ปวช.1 กลุ่ม 711 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม ผู้วิจัย นางบุปผา แย้มชุติ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 ปัญหาการวิจัย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับการใช้กิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ และมีกิจกรรมหลากหลาย จะทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน มีความกระตือรือร้น ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองได้เต็มศักยภาพ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานสำรวจ2 เรื่องโต๊ะรังวัดของนักเรียนชั้นปวช.1ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมอันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานสำรวจ เรื่องโต๊ะรังวัดดีขึ้นและส่งผลให้นักเรียนเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชางานสำรวจ ต่อไปและเป็นแนวทางในการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาการเรียนวิชางานสำรวจตามศักยภาพของตนต่อไป

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานสำรวจ2 เรื่อง โต๊ะรังวัด ของนักเรียนชั้นปวช.1ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม

4 ผลเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
ผลการวิเคราะห์ ผลเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน คะแนน ก่อนเรียน คะแนนหลัง เรียน Sd t Prob คะแนน รวม 39 88 .90 -15.67* .000 คะแนน เฉลี่ย 4.29 9.68

5 สรุปผลการวิจัย คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานสำรวจ2ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนปวช.1 กลุ่ม 711แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม จากผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานสำรวจ2 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม ของนักเรียนระดับปวช.1 กลุ่ม 711วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู นักเรียนทั้งหมด 11 คน มีคะแนนก่อนเรียน รวม 39 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 3.57 คิดเป็นร้อยละ 4.29 หลังจากการเรียนการสอนด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม นักเรียนมีผลการเรียน รวม คะแนน มีค่าเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น

6 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางบุปผา แย้มชุติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google