งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางบุปผา แย้มชุติ ผู้วิจัย นางบุปผา แย้มชุติ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิจัยเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางบุปผา แย้มชุติ ผู้วิจัย นางบุปผา แย้มชุติ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิจัยเรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางบุปผา แย้มชุติ ผู้วิจัย นางบุปผา แย้มชุติ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิจัยเรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์สัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการสำรวจ 2 เรื่อง โต๊ะรังวัดของนักเรียนชั้น ปวช.1 กลุ่ม 711 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม วิจัยเรื่อง พัฒนาผลสัมฤทธิ์สัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาการสำรวจ 2 เรื่อง โต๊ะรังวัดของนักเรียนชั้น ปวช.1 กลุ่ม 711 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม

2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับการใช้ กิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ และมีกิจกรรม หลากหลาย จะทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน มี ความกระตือรือร้น ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองได้เต็มศักยภาพ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานสำรวจ 2 เรื่องโต๊ะรังวัดของนักเรียนชั้นปวช.1 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมอันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ ช่วยพัฒนาทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานสำรวจ เรื่องโต๊ะรังวัดดีขึ้นและส่งผลให้นักเรียนเจต คติที่ดีต่อการเรียนวิชางานสำรวจ ต่อไปและเป็น แนวทางในการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มี ประสิทธิภาพและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาการ เรียนวิชางานสำรวจตามศักยภาพของตนต่อไป การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับการใช้ กิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ และมีกิจกรรม หลากหลาย จะทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน มี ความกระตือรือร้น ทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถของตนเองได้เต็มศักยภาพ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานสำรวจ 2 เรื่องโต๊ะรังวัดของนักเรียนชั้นปวช.1 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมอันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ ช่วยพัฒนาทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานสำรวจ เรื่องโต๊ะรังวัดดีขึ้นและส่งผลให้นักเรียนเจต คติที่ดีต่อการเรียนวิชางานสำรวจ ต่อไปและเป็น แนวทางในการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่มี ประสิทธิภาพและส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาการ เรียนวิชางานสำรวจตามศักยภาพของตนต่อไป

3 วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางาน สำรวจ 2 เรื่อง โต๊ะรังวัด ของนักเรียน ชั้นปวช.1 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม

4 ผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ คะแนน ก่อน เรียน คะแนน หลัง เรียน SdtProb คะแน นรวม 3988.90 - 15.67 *.000 คะแน น เฉลี่ย 4.299.68 ผลเปรียบเทียบคะแนนก่อน เรียนและหลังเรียน

5 สรุปผลการวิจัย คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางาน สำรวจ 2 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม ก่อนเรียน และหลังเรียน ของนักเรียนปวช.1 กลุ่ม 711 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียน ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม จากผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ หลังเรียน พบว่า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชางานสำรวจ 2 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ประสม ของนักเรียนระดับปวช.1 กลุ่ม 711 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู นักเรียนทั้งหมด 11 คน มีคะแนนก่อนเรียน รวม 39 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 3.57 คิดเป็นร้อยละ 4.29 หลังจากการ เรียนการสอนด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม นักเรียนมีผลการเรียน รวม 88 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 7.81 คิดเป็นร้อยละ 9.68 นักเรียน มีผลการเรียนดีขึ้น คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางาน สำรวจ 2 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม ก่อนเรียน และหลังเรียน ของนักเรียนปวช.1 กลุ่ม 711 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียน ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม จากผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ หลังเรียน พบว่า การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชางานสำรวจ 2 ด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ประสม ของนักเรียนระดับปวช.1 กลุ่ม 711 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู นักเรียนทั้งหมด 11 คน มีคะแนนก่อนเรียน รวม 39 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 3.57 คิดเป็นร้อยละ 4.29 หลังจากการ เรียนการสอนด้วยการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม นักเรียนมีผลการเรียน รวม 88 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 7.81 คิดเป็นร้อยละ 9.68 นักเรียน มีผลการเรียนดีขึ้น

6 จบการ นำเสนอ ขอบคุณ ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางบุปผา แย้มชุติ ผู้วิจัย นางบุปผา แย้มชุติ วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู www.mbk.ac.th วิจัยเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google