งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้ชุดฝึกการเขียน เพื่อการพัฒนาทักษะการ เขียนตัวพิมพ์เล็ก ภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ในวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้ชุดฝึกการเขียน เพื่อการพัฒนาทักษะการ เขียนตัวพิมพ์เล็ก ภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ในวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้ชุดฝึกการเขียน เพื่อการพัฒนาทักษะการ เขียนตัวพิมพ์เล็ก ภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ในวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ นางณัฐฐินี ฉิมแย้ม ผู้วิจัย

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการเขียน ได้แก่ การเขียนคำศัพท์ การสะกดคำ การใช้ คำหรือข้อความตามหน้าที่ในประโยค การเขียน บทสนทนา การเขียนประโยคบรรยายภาพสั้น ๆ และการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ซึ่งปัญหา เช่นเดียวกัน ( สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร. 2541) ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงมีความ สนใจที่จะสร้างการใช้ชุดฝึกการเขียนเพื่อการ พัฒนาทักษะการเขียนตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนา ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ในวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ชุดฝึกเขียนตัวพิมพ์ เล็กภาษาอังกฤษจำนวน 1 หน่วยและหลังเรียน 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ในวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1

4 ผังสรุปสำคัญ การใช้ชุดฝึกการ เขียนเพื่อการพัฒนา ทักษะการเขียน ตัวพิมพ์เล็ก ภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ใน วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 1 แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ในวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร 1 ชุดฝึกเขียนตัวพิมพ์เล็ก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 หน่วยและหลัง เรียน

5 สรุปผลการวิจัย 1. นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) เมื่อทำการฝึกโดยใช้แบบฝึกเพื่อ พัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ แล้ว พบว่า ความสามารถในการเขียน ภาษาอังกฤษของนักเรียนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการเขียนคำศัพท์ ด้านการเขียนบท สนทนา และด้านการเขียนประโยคบรรยาย ภายหลังได้รับการฝึกสูงกว่าก่อนได้รับการฝึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

6 สรุปผลการวิจัย 2. คะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาในระหว่างที่ ทำแบบฝึก ด้านการเขียนคำศัพท์ ด้านการ เขียนบทสนทนา และด้านการเขียนประโยค บรรยายภาพ มีค่าเท่ากับ 47.00, 203.10, และ 216.78 คะแนน หรือเท่ากับร้อยละ 78.33, 84.63 และ 90.32 ของคะแนนเต็ม ในแต่ละด้านตามลำดับ เมื่อพิจารณา ประสิทธิภาพของแบบฝึกความสามารถในการ เขียนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ ระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์โดยเฉลี่ย พบว่า มีค่าเท่ากับ 86.46 / 84.70 ซึ่งสูงกว่า เกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80 / 80

7 ประโยชน์ที่ได้จากการ ศึกษาวิจัย 1. ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนา ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ในวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 ชุดฝึกเขียนตัวพิมพ์ เล็กภาษาอังกฤษจำนวน 1 หน่วยและหลังเรียน 2. ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ใน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 @ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

8


ดาวน์โหลด ppt การใช้ชุดฝึกการเขียน เพื่อการพัฒนาทักษะการ เขียนตัวพิมพ์เล็ก ภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ในวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการ สื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google