งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนการสอนที่ผ่านมานั้นอาจจะมี วิธีการสอนที่ไม่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิด ความไม่อยากเรียน ซึ่งจะส่งผลกระทบใน หลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนการสอนที่ผ่านมานั้นอาจจะมี วิธีการสอนที่ไม่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิด ความไม่อยากเรียน ซึ่งจะส่งผลกระทบใน หลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเรียนการสอนที่ผ่านมานั้นอาจจะมี วิธีการสอนที่ไม่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิด ความไม่อยากเรียน ซึ่งจะส่งผลกระทบใน หลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ดังนั้นจึงต้องมีวิธีการที่จะทำให้ นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึ้น เพื่อให้กระบวนการเรียนการสอนมี ประสิทธิภาพและให้นักเรียนมีความสนใจใน การเรียน ผู้สอนจึงคิดวิธีการจัดการเรียนการ สอนลักษณะใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ของนักเรียน โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ มาใช้ใน กระบวนการเรียนการสอน รายวิชา โปรแกรม สำเร็จรูป 1 ซึ่งเป็นวิชาที่ต้องฝึกปฏิบัติกับ คอมพิวเตอร์เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญ เป็นหลัก จึงได้นำวิธีการจัดการเรียนการสอน แบบดังกล่าว มาช่วยเพิ่มทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์กับนักเรียนต่อไป

3 1. เพื่อสร้างแบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้ ฟังก์ชันและสูตรคำนวณ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน เรื่อง การใช้ฟังก์ชันและ สูตรคำนวณ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกปฏิบัติ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 1 ที่มีต่อการใช้แบบฝึกปฏิบัติ

4 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 จำนวน 13 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ห้อง 2 สาขาการตลาด จำนวน 5 คน

5 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ โดยให้นักเรียนปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ฟังก์ชันและสูตรคำนวณ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ โดยให้นักเรียน ปฏิบัติกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้ฟังก์ชัน และสูตรคำนวณ ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต้น แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้ฟังก์ชัน และสูตรคำนวณ ตัวแปรตาม 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกปฏิบัติ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. ความพึงพอใจจากการเรียนโดยใช้ แบบฝึกปฏิบัติ

6 การรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้ 1. ทำการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน โดยให้ นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน เรื่อง การ ใช้ฟังก์ชันและสูตรคำนวณ จำนวน 2 ข้อ ก่อนใช้แบบฝึก ปฏิบัติ แล้วเก็บรวบรวมข้อมูล 2. นำนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 5 คน เรียนโดย ใช้แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้ฟังก์ชันและสูตร คำนวณ วิชา โปรแกรมสำเร็จรูป 1 โดยนักเรียน เรียนด้วย ตนเองในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง จนจบเนื้อหา 3. เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วทำการทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนแล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อไป วิเคราะห์ต่อไป 4. เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเรียนโดยใช้แบบฝึก ปฏิบัติ เรื่อง การใช้ฟังก์ชันและสูตรคำนวณ วิชา โปรแกรมสำเร็จรูป 1 แล้วให้ผู้เรียนทำแบบวัดความพึง พอใจ

7 ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้ ฟังก์ชันและสูตรคำนวณ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาการตลาด มี ประสิทธิภาพเท่ากับ 75/75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ กำหนดไว้ 2. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่อง การใช้ ฟังก์ชันและสูตรคำนวณ โดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ วิชา โปรแกรมสำเร็จรูป 1 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาการตลาด จำนวน 5 คน พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ค่าเฉลี่ยหลังเรียน (16.80) สูงกว่าก่อนเรียน (15.00) 3. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ เรื่อง การใช้ฟังก์ชันและสูตรคำนวณ มีความพึงพอใจโดย รวมอยู่ในระดับมากทุกด้านค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14


ดาวน์โหลด ppt การเรียนการสอนที่ผ่านมานั้นอาจจะมี วิธีการสอนที่ไม่น่าสนใจ ทำให้นักเรียนเกิด ความไม่อยากเรียน ซึ่งจะส่งผลกระทบใน หลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google