งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 ปัญหาของการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 กำหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 ปัญหาของการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 กำหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 ปัญหาของการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 กำหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ นำไปปฏิบัติงาน กำหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ นำไปปฏิบัติงาน ในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จากที่ผู้สอนสังเกตผู้เรียนขณะสอนการพิมพ์ หนังสือราชการภายนอก ผู้เรียนหลายคนจำแบบฟอร์มของหนังสือราชการ ภายนอกไม่ได้ ผู้เรียนหลายคนจำแบบฟอร์มของหนังสือราชการ ภายนอกไม่ได้ จึงทำให้พิมพ์หนังสือราชการภายนอกไม่ถูกต้อง จึงทำให้พิมพ์หนังสือราชการภายนอกไม่ถูกต้อง

3 3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 1. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาพิมพ์ดีด ไทย 2 1. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาพิมพ์ดีด ไทย 2 เรื่อง หนังสือราชการภายนอก สำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เรื่อง หนังสือราชการภายนอก สำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ปวช. 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนของ ผู้เรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาพิมพ์ดีดไทย 2 ผู้เรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาพิมพ์ดีดไทย 2 เรื่อง หนังสือราชการภายนอก เรื่อง หนังสือราชการภายนอก

4 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาพิมพ์ดีดไทย 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาพิมพ์ดีดไทย 2 เรื่อง หนังสือราชการภายนอก ผู้เรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 คน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80

5 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาพิมพ์ดีดไทย 2 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาพิมพ์ดีดไทย 2 เรื่อง หนังสือราชการภายนอก เรื่อง หนังสือราชการภายนอก * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 df = 14 ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หนังสือราชการภายนอก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนหลังการเรียนสูงกว่า ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง หนังสือราชการภายนอก มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนหลังการเรียนสูงกว่า ก่อนการเรียน และมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.05 โดยมีค่า t เท่ากับ 18.68 ซึ่งมากกว่าค่า t เปิดจากตาราง คือ 2.756

6 6 สรุปผลการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาพิมพ์ดีดไทย 2 เรื่อง หนังสือราชการภายนอก บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาพิมพ์ดีดไทย 2 เรื่อง หนังสือราชการภายนอก สำหรับผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปวช. ปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน สำหรับผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปวช. ปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน สรุปได้ ดังนี้ สรุปได้ ดังนี้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หลังเรียน ด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หลังเรียน ด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาพิมพ์ดีดไทย 2 เรื่อง หนังสือราชการภายนอก สูงกว่าก่อน เรียนด้วยบทเรียน วิชาพิมพ์ดีดไทย 2 เรื่อง หนังสือราชการภายนอก สูงกว่าก่อน เรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ตัวอย่าง บทเรียน ตัวอย่าง บทเรียน ตัวอย่าง บทเรียน ตัวอย่าง บทเรียน

7 7


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 ปัญหาของการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน  จุดมุ่งหมายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 กำหนดให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google