งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง การใช้สื่อแบบฝึกทักษะภาพสาม มิตินำเสนอโดย power point เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอน เรื่องระบบปั๊มดีเซล แบบคอมมอนเรล วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง การใช้สื่อแบบฝึกทักษะภาพสาม มิตินำเสนอโดย power point เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอน เรื่องระบบปั๊มดีเซล แบบคอมมอนเรล วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล รหัส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง การใช้สื่อแบบฝึกทักษะภาพสาม มิตินำเสนอโดย power point เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอน เรื่องระบบปั๊มดีเซล แบบคอมมอนเรล วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล รหัส 2101-2102 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ปีที่ 1 สาขาวิชางานยานยนต์ ชื่อผู้วิจัยนายสุรศักดิ์ สืบภู่ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้านโป่ง จ. ราชบุรี

2 ปัญหาการวิจัย  จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่าผู้เรียน วิชางานเครื่องยนต์ดีเซลของสาขาวิชางานยานยนต์ที่ ผู้วิจัยสอนอยู่นี้มีอุปสรรคการอธิบายการทำงานและ การตรวจเช็คระบบปั๊มดีเซลแบบคอมมอนเรล ทำให้ ประสิทธิภาพการเข้าใจบทเรียนไม่ดีพอ  ผู้วิจัยได้ศึกษาสื่อการสอนพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (power point) น่าจะนำมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อ แบบฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้ จึงได้ทำวิจัยการใช้สื่อชุดนี้ ให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์ ดีเซล  สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิชางานเครื่องยนต์ ดีเซล

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียนระหว่างก่อนเรียน และหลัง เรียนจากการใช้สื่อ แบบฝึกทักษะภาพ 3 มิตินำเสนอโดย power point เพื่อ พัฒนาการเรียนการสอนเรื่องระบบปั๊ม ดีเซลแบบคอมมอนเรล วิชางาน เครื่องยนต์ดีเซลรหัสวิชา 2101 – 2102 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ระดับ ปวช. ปีที่ 1 สาขาวิชางานยาน ยนต์

4 กรอบแนวความคิด ในการวิจัย การใช้สื่อแบบ ฝึกทักษะ ภาพ 3 มิติ นำเสนอโดย power point การใช้สื่อแบบ ฝึกทักษะ ภาพ 3 มิติ นำเสนอโดย power point ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชางานเครื่องยนต์ ดีเซล ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชางานเครื่องยนต์ ดีเซล ตัวแปร ต้น ตัวแปร ตาม

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ วิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น ปวช.1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก บ้าน โป่ง สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน เขตการศึกษา 5 จังหวัดราชบุรี จำนวน 20 คน

6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เป็น แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นมีลักษณะเป็น แบบทดสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 2 ชุดๆละ 20 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาสาระตาม จุดประสงค์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้ในแผนการ เรียนรู้ ครูผู้สอนได้ตรวจสอบคุณภาพของ แบบทดสอบ ได้แก่ ตรวจสอบความตรง ความเป็นปรนัย ความเชื่อมั่น อำนาจจำแนก และความยากง่าย

7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 1. ค่าสถิติการวิจัยครั้งนี้ใช้ค่าสถิติดังนี้ สำหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  ค่าเฉลี่ย ใช้ในการวิเคราะห์ระดับคะแนน เฉลี่ยของกลุ่ม  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใช้ในการวิเคราะห์ การกระจายของคะแนน  ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) ใช้ตรวจสอบ ประสิทธิภาพ  ค่า t-test (Dependent) ใช้ในการทดสอบความ แตกต่างของ คะแนนก่อน เรียนและหลังเรียน 2. ค่าสถิติสำหรับการตรวจสอบเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ค่า IC ใช้ตรวจสอบความตรงและความเป็น ปรนัยของแบบทดสอบ  ค่า r ( วิธีสอบซ้ำ Test – retest) ใช้ตรวจสอบ ค่าความเชื่อมั่น ค่า p และค่า r ใช้ตรวจสอบ อำนาจจำแนกและความยากง่าย

8 การเปรียบเทียบความแตกต่างของการ ทดสอบก่อนการเรียนและหลังเรียนวิชางาน เครื่องยนต์ดีเซล (2101-2102) ของนักเรียน ชั้นปวช.1 สาขาวิชางานยานยนต์ เรื่องระบบ ปั๊มดีเซลแบบคอมมอนเรล การ ประเมินผ ล N DD D2D2 t-test ก่อนเรียน - หลังเรียน 2021345369 9.7526 ** ** ค่านัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.1

9 สรุปผลการวิจัย พบว่าเมื่อตรวจสอบความแตกต่างของคะแนน การทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนด้วย t-test พบ ค่า t = 9.7526 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 จึง กล่าวได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่เชื่อมั่นได้ถึง 99 % ซึ่งยอมรับสมมติฐานที่ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นปวช 1/1 สาขางานยานยนต์ วิชางาน เครื่องยนต์ดีเซล (2101-2102) ที่เรียนด้วย วิธีการสอนตามความคาดหวังของนักเรียนมี ความแตกต่างกัน ผลของการวิเคราะห์แสดงให้ เห็นว่า สื่อแบบฝึกทักษะภาพ 3 มิตินำเสนอโดย power point และวิธีการสอนตามความ คาดหวังของนักเรียนช่วยให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่า ก่อนเรียน

10 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 1. ครูผู้สอนควรจัดหาสื่อการเรียนการ สอนที่สามารถให้นักเรียนเข้าใจง่ายๆ เกิดความรู้สึกน่าเรียน 2. ครูผู้สอนควรให้ความสำคัญในการ เรียนกับนักเรียนทุกคนครูผู้สอนควรหา เทคนิคการสอน การบรรยายโดยการใช้ สื่อ 3 มิติ นำเสนอโดย power point ที่ สามารถเข้าใจได้ง่ายๆ และโน้มน้าวให้ เห็นถึงความสำคัญของวิชางาน เครื่องยนต์ดีเซล มีความกระตือรือร้น มี ความคาดหวังที่จะเรียนรู้และได้เรียนรู้ ตามความคาดหวัง


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง การใช้สื่อแบบฝึกทักษะภาพสาม มิตินำเสนอโดย power point เพื่อพัฒนาการ เรียนการสอน เรื่องระบบปั๊มดีเซล แบบคอมมอนเรล วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล รหัส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google