งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง พัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส นักเรียนระดับ ปวช.1 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมจิ๊กซอว์แป้นพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง พัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส นักเรียนระดับ ปวช.1 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมจิ๊กซอว์แป้นพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง พัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส นักเรียนระดับ ปวช.1 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมจิ๊กซอว์แป้นพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 เรื่อง พัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส นักเรียนระดับ ปวช.1 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมจิ๊กซอว์แป้นพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 ผู้วิจัย : นางสาวสุกานดา มาสวนจิก สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

2 เนื่องจากนักเรียนในบางส่วนยังขาดทักษะการใน ด้านการพิมพ์และจะมีปัญหา ในการพิมพ์ คือ พิมพ์ดีดโดยวางนิ้วไม่ตรงกับแป้นที่ จะวาง ดูแป้น จำตัวอักษรบนแป้น พิมพ์ดีดไม่ได้

3 ในการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบว่า ผู้สอนจะประสบปัญหาในการเรียนการสอนของ นักเรียนในบางส่วน ยังขาดทักษะในด้านการพิมพ์ และจะมีปัญหาในการพิมพ์ดีด คือ พิมพ์ดีดโดยวางนิ้วไม่สัมผัส คือวางนิ้วไม่ตรงกับแป้นที่จะต้องวาง ดูแป้น จำ ตัวอักษรต่าง ๆ บนแป้นพิมพ์ไม่ได้ และมักพิมพ์คำภาษาอังกฤษ ไม่ถูกต้อง และ พิมพ์ได้ช้ากว่าที่ครูกำหนด โดยดูจากคะแนนที่ทดสอบหลังการเรียนรู้ เรื่องการ พิมพ์สัมผัส อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ ทำให้เกิดการพิมพ์ผิดมาก นักเรียนไม่ สามารถพัฒนาความเร็วได้ตามเกณฑ์ ดังนั้น ผู้สอนได้ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปี ที่ 1 จึงได้จัดทำการวิจัย “ เรื่อง พัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ เกมจิ๊กซอว์แป้นพิมพ์ดีด ” วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยด้วยคอมพิวเตอร์ 1

4 จากการวิจัยพบว่า นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสสูงขึ้นเพราะนักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการฝึกทักษะ การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนทำให้นักเรียนไม่เบื่อ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นตามลำดับ ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบทักษะการพิมพ์สัมผัส ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ระหว่างคะแนน ก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้โดยใช้เกมจิ๊กซอว์แป้นพิมพ์ คะแนนก่อน เรียน คะแนนหลัง เรียน Sd.tProb. คะแนน รวม คะแนน เฉลี่ย 85 2.74 244 7.871.40 - 20.2 8*.000

5 การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ด้วยการจัด กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมจิ๊กซอว์แป้นพิมพ์ วิชาพิมพ์ดีดด้วย คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบ ก่อนเรียนและหลังเรียน นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 31 คน สามารถสรุปการวิจัยดังนี้ แบบทดสอบก่อนเรียน = 85 มีค่า x = 2.74 SD = 0.77 แบบทดสอบหลังเรียน = 244 มีค่า x = 7.87 SD = 0.99

6 สรุปผลการวิเคราะห์ได้ว่า สื่อ วิธีสอนหรือนวัตกรรม การเรียนการสอนที่ครูใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้มี การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นจริง ทำ ให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนการสอนมากขึ้นไม่เกิดการ เบื่อหน่าย กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน และทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากยิ่งขึ้น นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัสสูงขึ้นเพราะ นักเรียนมีความสนใจกระตือรือร้นในการฝึกทักษะการ ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนทำให้นักเรียนไม่เบื่อ ส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นตามลำดับ

7

8 ขอบคุ ณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง พัฒนาทักษะการพิมพ์สัมผัส นักเรียนระดับ ปวช.1 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เกมจิ๊กซอว์แป้นพิมพ์ดีด วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google